intTypePromotion=3

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 12/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH BI U GIÁ CHU N V SU T V N U TƯ PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung i u 6 Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b và Thông tư s 55/2003/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 69/2005/Q -UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh phân công, phân c p qu n lý Nhà nư c v giá t i thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Xây d ng t i T trình s 10822/SXD-QLKTXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 v vi c ban hành Bi u giá chu n v su t v n u tư ph n xây d ng công trình trên a bàn thành ph và ý ki n th m nh c a S Tài chính t i Công văn s 11735/STC-BVG ngày 14 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u giá chuNn v su t v n u tư ph n xây d ng công trình s d ng vào m c ích: Tính l phí trư c b ; B i thư ng h tr thi t h i tài s n nhà, công trình, v t ki n trúc khi Nhà nư c thu h i t; nh giá tài s n trong công tác bán, thanh lý nhà, xư ng thu c s h u Nhà nư c; C ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c; Ph c v công tác xét x , thi hành án. i u 2. Căn c quy nh c a Trung ương v giá xây d ng công trình t i các ô th và bi n ng giá c trên th trư ng, giao S Xây d ng ch trì cùng các ơn v có liên quan nghiên c u xây d ng, i u ch nh, b sung l i Bi u giá chuNn, báo cáo S Tài chính thNm nh trình y ban nhân dân thành ph i u ch nh, b sung Bi u giá chuNn, cho phù h p th c t . i u 3. Vi c x lý chuy n ti p áp d ng Bi u giá chuNn v su t v n u tư ph n xây d ng công trình nêu trên ư c th c hi n như sau: a) i v i các tài s n nhà, công trình, v t ki n trúc ã hoàn t t vi c nh giá theo b ng giá ban hành t i Quy t nh s 118/2004/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành s d ng vào các m c ích nêu t i i u 1 (tr m c ích tính giá ph c v công tác b i thư ng, h tr thi t h i khi Nhà nư c thu h i t), thì không áp d ng ho c i u ch nh theo Bi u giá ban hành t i Quy t nh này. b) i v i nh ng d án ã th c hi n xong vi c b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư, nh ng d án ang th c hi n d dang vi c b i thư ng, h tr thi t h i thì ti p t c th c hi n theo Phương án b i thư ng ã ư c phê duy t, không áp d ng ho c i u ch nh theo Bi u giá ban hành t i Quy t nh này.
  2. c) i v i nh ng d án ã ư c phê duy t Phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư nhưng n th i i m Quy t nh này có hi u l c thi hành mà chưa th c hi n vi c chi tr b i thư ng, h tr thi t h i thì th c hi n theo Bi u giá ban hành t i Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 118/2004/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b trên a bàn thành ph H Chí Minh. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n -huy n, phư ng - xã, th tr n, Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 5; PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; - B Xây d ng, B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - VP Thành y và các Ban Thành y; Nguy n H u Tín - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TMT(3b); - TTCB ; Lưu: VT, ( MT-C) D. BI U GIÁ CHU N V SU T V N U TƯ- PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 12 /2008/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Su t v n u tư Lo i công trình ơn v Móng nông Móng c c STT ho c c c các lo i L≤15m L>15m 1 3 4 5 1. C t, à, mái b ng BTCT ho c mái BTCT dán ngói; tư ng g ch; n n lát g ch ceramic các lo i hay ng/m2 2.700.000 2.800.000 tương ương. 1 Bi t th tr t 2. C t, à BTCT, tư ng g ch, mái l p ngói, có tr n, ng/m2 2.500.000 2.600.000 n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ương. 3. C t, à BTCT, tư ng g ch, mái l p tole, có tr n, ng/m2 2.450.000 2.500.000 n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ương. 1. Khung, sàn, mái b ng BTCT hay BTCT dán ngói, 2 Bi t th l u tư ng g ch, n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ng/m2 2.400.000 2.500.000 ương. 2. Khung, sàn BTCT, tư ng g ch, mái l p ngói ho c tole có tr n, n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ng/m2 2.250.000 2.300.000 ương.
  3. 3. Khung, sàn BTCT, tư ng g ch, mái l p ngói ho c tole có tr n, n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ng/m2 2.150.000 2.250.000 ương. 4. Sàn xây cu n trên s t I, tư ng g ch, mái l p ngói ho c tole có tr n, n n lát g ch ceramic các lo i hay ng/m2 2.000.000 tương ương. 5. Sàn g , tư ng g ch, mái l p ngói ho c tole có ng/m2 1.700.000 tr n, n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ương. 1. C t, à, mái b ng BTCT ho c BTCT dán ngói, tư ng g ch, n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ng/m2 2.250.000 ương. 2. C t, à BTCT, tư ng g ch, mái l p ngói, có tr n, ng/m2 2.050.000 n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ương. 3. C t, à BTCT, tư ng g ch, mái l p tole, có tr n, ng/m2 1.950.000 n n lát g ch ceramic các lo i hay tương ương. 3 Nhà tr t 4. C t g ch ho c g , tư ng g ch + ván ho c tole, n n lát g ch tàu ho c tương ương, mái l p tole ho c ng/m2 1.550.000 ngói. 5. C t g ch ho c g , tư ng g ch + ván ho c tole, n n ng/m2 1.150.000 g ch tàu ho c tương ương, mái l p gi y d u, lá. 6. C t g , vách ván ho c tole, mái tole, n n láng xi ng/m2 800.000 măng, tr n ván ho c cót ép. 7. Khung sư n g , vách tole + g , n n láng xi măng, ng/m2 500.000 mái lá ho c gi y d u. 1. C t, à, sàn, mái BTCT, tư ng g ch, n n lát g ch ceramic ho c tương ương. ng/m2 2.200.000 2.300.000 2. C t, à, sàn BTCT, tư ng g ch, mái l p ngói, có tr n, n n lát g ch xi măng ceramic ho c tương ương. ng/m2 2.100.000 2.150.000 3. C t, à, sàn BTCT, tư ng g ch, mái l p tole, có tr n, n n lát g ch xi măng ceramic ho c tương ương. ng/m2 2.050.000 2.150.000 Nhà ≤4 4. C t BTCT ho c g ch, tư ng g ch, sàn xây cu n 4 trên s t I, mái b ng, n n lát g ch ceramic ho c tương t ng ương. ng/m2 1.900.000 1.950.000 5. C t BTCT ho c g ch, tư ng g ch, sàn xây cu n trên s t I, mái l p tole ho c ngói, có tr n, n n lát g ch ceramic ho c tương ương. ng/m2 1.800.000 1.850.000 6. C t BTCT ho c g ch, tư ng g ch, sàn úc gi ho c sàn g , mái l p tole hay ngói, có tr n, n n lát g ch ceramic ho c tương ương. ng/m2 1.450.000 7. C t g , sàn g , vách ván, mái l p tole, có tr n, n n lát g ch ceramic ho c tương ương. ng/m2 750.000 1. Móng, c t, à, sàn, mái b ng BTCT, tư ng g ch, n n lát g ch ceramic ho c tương ương. ng/m2 2.350.000 2.400.000 Nhà ≥ 5 2. Móng, c t, à, sàn BTCT, tư ng g ch, mái l p 5 ngói, có tr n, n n lát g ch ceramic ho c tương t ng ương. ng/m2 2.200.000 2.300.000 3. Móng, c t, à, sàn BTCT, tư ng g ch, mái l p tole, có tr n, n n lát g ch ceramic ho c tương ương. ng/m2 2.150.000 2.250.000
  4. Chung cư ≤5 1. Nhà chung cư mái b ng BTCT. ng/m2 2.350.000 2.400.000 6 t ng 2. Nhà chung cư mái l p tôn hay ngói. ng/m2 2.250.000 2.350.000 * Không có t ng h m: 1. Nhà chung cư mái l p tôn, ngói. /m2 2.450.000 2.500.000 Chung cư 6- 2. Nhà chung cư mái b ng BTCT. /m2 2.500.000 2.600.000 7 10 t ng * Có t ng h m: 1. Nhà chung cư mái tôn, ngói. ng/m2 2.600.000 2.700.000 2 2. Nhà chung cư mái b ng BTCT. ng/m 2.700.000 2.800.000 * Có 1 t ng h m: 1. Nhà chung cư mái l p tôn, ngói. ng/m2 2.800.000 2.850.000 Chung cư 2. Nhà chung cư mái b ng BTCT. ng/m2 2.900.000 3.050.000 8 11-15 t ng * Có ≥2 t ng h m: 1. Nhà chung cư, mái l p tôn, ngói. ng/m2 3.150.000 3.250.000 2. Nhà chung cư, mái b ng BTCT. ng/m2 3.250.000 3.400.000 * Có 1 t ng h m: 1. Nhà chung cư mái l p tôn, ngói. ng/m2 3.150.000 3.250.000 2 Chung cư 2. Nhà chung cư mái b ng BTCT. ng/m 3.250.000 3.350.000 9 16-20 t ng * Có ≥2 t ng h m: 1. Nhà chung cư, mái l p tôn, ngói. ng/m2 3.450.000 3.500.000 2. Nhà chung cư, mái b ng BTCT. ng/m2 3.550.000 3.650.000 * Có 1 t ng h m: 1. Nhà chung cư mái l p tôn, ngói. ng/m2 3.470.000 3.550.000 Chung cư 2. Nhà chung cư mái b ng BTCT. ng/m2 3.650.000 3.750.000 10 21-25 t ng * Có ≥2 t ng h m: 1. Nhà chung cư, mái l p tôn, ngói. ng/m2 3.800.000 3.900.000 2. Nhà chung cư, mái b ng BTCT. ng/m2 3.950.000 4.050.000 * Có 1 t ng h m: Chung cư > Nhà chung cư mái b ng BTCT. ng/m2 3.950.000 4.350.000 11 25 t ng * Có ≥2 t ng h m: Nhà chung cư mái b ng BTCT. ng/m2 4.350.000 4.500.000 12 Nhà làm 1. Nhà làm vi c ≤5 t ng, mái b ng: vi c, cao c văn phòng - Lo i tiên ti n. ng/m2 2.150.000 2.250.000 - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 2.250.000 2.350.000 2. Nhà làm vi c 6 - 10 t ng, mái b ng: * Không có t ng h m: - Lo i tiên ti n. ng/m2 2.350.000 2.450.000
  5. - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 2.500.000 2.550.000 * Có t ng h m: - Lo i tiên ti n. ng/m2 2.600.000 2.700.000 - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 2.750.000 2.850.000 3. Nhà làm vi c 11 - 15 t ng, mái b ng: * Có 1 t ng h m: - Lo i tiên ti n ng/m2 2.790.000 2.900.000 2 - Lo i trang trí c bi t. ng/m 2.970.000 3.100.000 * Có ≥2 t ng h m: - Lo i tiên ti n. ng/m2 3.050.000 3.150.000 - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 3.250.000 3.400.000 4. Nhà làm vi c 16 - 20 t ng, mái b ng: * Có 1 t ng h m: - Lo i tiên ti n. ng/m2 3.100.000 3.250.000 - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 3.350.000 3.450.000 * Có ≥2 t ng h m: - Lo i tiên ti n ng/m2 3.420.000 3.550.000 - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 3.650.000 3.750.000 5. Nhà làm vi c 21 - 25 t ng, mái b ng * Có 1 t ng h m: - Lo i tiên ti n. ng/m2 3.450.000 3.500.000 2 - Lo i trang trí c bi t. ng/m 3.650.000 3.750.000 * Có ≥2 t ng h m: - Lo i tiên ti n ng/m2 3.700.000 3.750.000 - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 3.900.000 4.000.000 6. Nhà làm vi c > 25 t ng, mái b ng * Có 1 t ng h m: - Lo i tiên ti n. ng/m2 3.800.000 3.900.000 - Lo i trang trí c bi t. ng/m2 4.000.000 4.150.000 * Có ≥2 t ng h m: - Lo i tiên ti n ng/m2 4.150.000 4.350.000 2 - Lo i trang trí c bi t. ng/m 4.350.000 4.550.000 13 Khách s n 1. Khách s n lo i tiêu chuNn 1 sao. (không phân bi t s t ng) - Không h m ng/m2 2.150.000 2.200.000 -1h m ng/m2 2.300.000 2.400.000 2. Khách s n lo i tiêu chuNn 2 sao.
  6. - Không h m ng/m2 2.350.000 2.450.000 -1h m ng/m2 2.600.000 2.700.000 3. Khách s n lo i tiêu chuNn 3 sao. - Không h m ng/m2 2.800.000 2.850.000 -1h m ng/m2 2.900.000 3.000.000 4. Khách s n lo i tiêu chuNn 4 sao. - Không h m ng/m2 3.050.000 3.150.000 2 -1h m ng/m 3.150.000 3.250.000 -2h m ng/m2 3.450.000 3.550.000 5. Khách s n lo i tiêu chuNn 5 sao. - Không h m ng/m2 3.500.000 3.600.000 -1h m ng/m2 3.600.000 3.700.000 2 -2h m ng/m 3.700.000 3.800.000 R p chi u phim, nh ht: 1. R p chi u phim quy mơ t 200 - 400 ch ng i. ng/m2 2.250.000 2.350.000 14 Công trình 2. R p chi u phim quy mơ t > 400 - 600 ch ng i. ng/m2 2.450.000 2.500.000 công c ng 2 3. R p chi u phim quy mơ t > 600 - 800 ch ng i. ng/m 2.600.000 2.700.000 4. R p chi u phim quy mơ t > 800 - 10.000 ch ng/m2 2.900.000 3.000.000 ng i. 1. Móng, c t, à, sàn, mái b ng BTCT, tư ng g ch, Trư ng h c, n n lát g ch ceramic ho c tương ương ng/m2 2.250.000 2.350.000 15 nhà tr (< 5 2. Móng, c t, à, sàn BTCT, tư ng g ch, mái l p t ng) ngói ho c l p tole, có tr n, n n lát g ch ceramic ho c tương ương. ng/m2 2.150.000 2.250.000 KhNu ≤18m, cao ≤6m, không có c u tr c 1. C t BTCT, vì kèo thép, tư ng g ch, mái l p tole ho c Fibro. ng/m2 1.100.000 2. C t, vì kèo BTCT, tư ng g ch, mái tole ho c Fibro. ng/m2 1.050.000 3. C t, vì kèo thép, tư ng g ch, mái l p tole ho c Fibro. ng/m2 1.100.000 16 Nhà xư ng 4. C t thép, vì kèo g , vách tole, mái l p tole ho c Fibro. ng/m2 1.000.000 KhNu 18m - 30 m, cao 9m khơng chĩ c u tr c 1. C t BTCT, vì kèo thép, tư ng g ch, mái l p tole. ng/m2 1.250.000 2. C t BTCT, vì kèo thép, vách tole, mái l p tole. ng/m2 1.200.000 3. C t, vì kèo thép, tư ng g ch, mái l p tole. ng/m2 1.250.000 2 4. C t, vì kèo thép, vách tole, mái l p tole. ng/m 1.200.000 17 Nhà b o v 1. Móng, c t, à BTCT, n n lát g ch ceramic, mái (Riêng l ) b ng BTCT ho c mái dán ngói. ng/m2 2.550.000
  7. 2. Móng, c t, à BTCT, n n lát g ch ceramic, mái l p tôn. ng/m2 2.450.000 1. Móng, c t, à BTCT, n n lát g ch ceramic, mái Nhà v sinh b ng BTCT ho c dán ngói. ng/m2 2.700.000 18 (Riêng l ) 2. Móng, c t, à BTCT, n n lát g ch ceramic, mái l p tôn. ng/m2 2.600.000 * ài nư c BTCT ≤100 m3, cao 100 m3, cao 50 m3 n 100 m3 ng/m3 2.900.000 3. Dung tích >100 m3 ng/m3 3.350.000 B b ng thép ch a xăng, d u ã tính chung h th ng ư ng ng d n. 21 Cây xăng - Không có l p b o v ngoài ng/m3 3.150.000 3 - Có l p b o v ngoài ng/m 3.800.000 1. M t ư ng BT nh a nóng ng/m2 250.000 2. M t ư ng BT nh a ngu i ng/m2 200.000 3. M t ư ng BT á 1 x 2 ho c Bê tông s i ng/m2 150.000 22 ư ng n i 4. ư ng á dăm chèn t ng/m2 70.000 b , sân bãi 2 5. ư ng c p ph i s i . ng/m 60.000 6. Sân, v a hè lát g ch tàu, g ch con sâu ho c g ch xi măng các lo i ng/m2 90.000 7. Sân láng v a xi măng dày 3cm ng/m2 60.000 2 1. Gác l ng úc ng/m 1.900.000 2. Gác l ng úc gi ng/m2 1.250.000 3. Gác l ng ván ng/m2 1.100.000 4. Mái hiên l p tole có c t ho c vách ; mái che ng/m2 700.000 sân thư ng b ng tole M ts k t 23 c u khác 5. H bơi trên sân thư ng, trong nhà ng/m3 3.250.000 6. Tư ng g ch, b tr , vì kèo g , n n láng xi măng, ng/m2 650.000 mái l p tole ho c Firo 7. Tư ng g ch b tr , vì kèo thép, n n láng xi măng, ng/m2 750.000 mái l p tole ho c Firo 8. Tr n nhà nh a, th ch cao ng/m2 70.000 24 H t ng k tri u 1. Khu ô th quy mô ≤ 20ha 2.600 thu t ng/ha 2. Khu ô th quy mô 20 - 50 ha tri u 2.500
  8. ng/ha tri u 3. Khu ô th quy mô > 50 ha 2.300 ng/ha Ghi chú: 1. Su t v n u tư ph n xây d ng công trình ư c tính trên 1m2 sàn xây d ng. 2. Su t v n u tư tính cho công trình xây d ng quy nh t i bi u giá trên là giá tr xây l p, ã có VAT bao g m c h th ng c p thoát nư c, c p i n, ch ng sét, PCCC trong công trình. Su t v n u tư tính cho công trình xây d ng quy nh t i bi u giá trên không bao g m chi phí trang thi t b công trình như: thang máy; h th ng i u hòa không khí trung tâm; h th ng máy bơm ph c v PCCC; h th ng báo cháy, ch ng tr m; t , bàn, gh , trang thi t b hành chính và máy móc thi t b ph c v s n xu t, nghiên c u, v n hành, i u tr … 3. Su t v n u tư áp d ng cho công trình h t ng k thu t khu ô th quy nh t i bi u giá trên là giá tr xây l p ã có VAT bao g m: chi phí xây d ng các công trình h t ng như h th ng thoát nư c (tuy n ng nư c, h ga, tr m bơm, tr m x lý; h th ng c p nư c (tuy n ng c p nư c, b ch a, tr m bơm); H th ng i n ( i n chi u sáng, sinh ho t tr m bi n th ) và các công tác khác như san n n, ư ng n i b , cây xanh; Không bao g m chi phí xây d ng h th ng k thu t bên ngoài khu ô th . 4. Trong trư ng h p s d ng vào m c ích tính l phí trư c b nhà, công trình xây d ng: - i v i nhà xây d ng m i, ã s d ng trong 05 năm: tính 100% ơn giá. - i v i nhà, công trình xây d ng cũ, ã s d ng trên 05 năm: tính b ng 70% ơn giá. 5. N i dung áp d ng ơn giá i v i công trình móng nông ho c c c L < 15 mét ho c móng c c các lo i L > 15 mét như sau: - Trư ng h p ch s h u tài s n có tài li u ch ng minh công trình xây d ng s d ng móng c c các lo i L > 15 mét: áp d ng theo ơn giá c a công trình xây d ng s d ng móng c c các lo i L > 15 mét. - Trư ng h p ch s h u tài s n không có tài li u ch ng minh công trình xây d ng s d ng móng c c các lo i L > 15mét: áp d ng theo ơn giá c a công trình xây d ng s d ng móng nông ho c c c L < 15 mét. 6. Trong trư ng h p s d ng vào m c ích b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i t: Th c hi n theo quy nh t i phương án b i thư ng c a d án do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 7. Chung cư và văn phòng ã k khu thương m i t i các t ng bên dư i và t ng h m (n u có). 8. Trư ng h p cao c a năng, có th tính toán t ng ph n, theo t ng công năng, xác nh giá tr xây l p. 9. Nh ng trư ng h p chưa nêu trong Bi u giá này, giao S Xây d ng hư ng d n i v i t ng trư ng h p c th ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản