Quyết định số 120/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 120/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Tổng Công ty Du lịch Sài gòn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 120/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH V N U TƯ VÀ XÂY D NG B SUNG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG CHO T NG CÔNG TY DU LNCH SÀIGÒN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét ngh c a T ng Công ty Du l ch Sàigòn t i Văn b n s 90/QLDA ngày 14 tháng 10 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao T ng Công ty Du l ch Sàigòn ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung cho d án nâng c p ư ng n i khu Lâm viên C n Gi v i t ng v n u tư 6,84 t (sáu t tám trăm b n mươi tri u) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, T ng Giám c T ng Công ty Du l ch Sàigòn có trách nhi m khNn trương tri n khai th c hi n theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, nhanh chóng ưa công trình vào s d ng v i ch t lư ng cao ; trư ng h p có yêu c u thay i ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và T ng Giám c T ng Công ty Du l ch Sàigòn có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CHŨ TNCH - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT - Các T T, DA, TM, T TH (3b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản