intTypePromotion=3

Quyết định số 1202/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1202/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1202/QĐ-VPCP về việc thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1202/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1202/Q -VPCP Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN T CH C L P T P HU N KI N TH C V H I NH P KINH T QU C T B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 18/2003/N -CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 480/Q -VPCP ngày 20 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph v vi c thành l p T công tác th c hi n án ào t o; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban T ch c l p t p hu n ki n th c v h i nh p kinh t qu c t cho cán b , công ch c các cơ quan: Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c và Văn phòng Chính ph , g m các ông, bà có tên sau ây: 1. Ông Nguy n Ti n Dũng, Phó V trư ng V T ch c cán b , Văn phòng Chính ph , Trư ng Ban T ch c l p t p hu n; 2. Ông Phan Chí Thành, Phó V trư ng V Quan h Qu c t , Văn phòng Chính ph , Chánh Văn phòng Ban Ch o Chương trình h tr k thu t h u gia nh p WTO, Phó Trư ng Ban T ch c; 3. Bà Hoàng Th Kim Y n, Phó V trư ng V T ch c cán b , Văn phòng Qu c h i, Phó Trư ng Ban t ch c; 4. Bà Võ Th Tuy t Mai, Trư ng phòng, V TCCB, Văn phòng Ch t ch nư c, thành viên; 5. Bà Nguy n Th Thu Hương, Phó Trư ng phòng, V T ch c cán b , Văn phòng Trung ương ng, thành viên; 6. Ông Tu n Dũng, Chuyên viên chính, V T ch c cán b , Văn phòng Chính ph , thành viên; 7. Bà Phan H i Anh, Chuyên viên thu c Văn phòng Ban Ch o chương trình h tr k thu t h u gia nh p WTO, thành viên; 8. Bà Nguy n H ng H nh, Chuyên viên Phòng Tài v , C c Qu n tr -Tài v , Văn phòng Chính ph , thành viên. i u 2. Ban T ch c l p h c có trách nhi m ph i h p lên k ho ch, tri u t p h c viên, qu n lý l p h c, ki m tra, theo dõi vi c ào t o cán b , công ch c c a các cơ quan, ơn v ; b o m các i u ki n v t ch t, h u c n và th c hi n vi c báo cáo k t qu l p h c theo quy nh. i u 3. Các ông V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n tr -Tài v và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Như i u 3; - Các Cơ quan: VP TW ng, VPQH, VPCTN; - Văn phòng BC h u gia nh p WTO; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v ; - Lưu: VT, TCCB (5). Nguy n Qu c Huy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản