Quyết định số 1207/QĐ-KL-THTK

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 1207/QĐ-KL-THTK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1207/QĐ-KL-THTK về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1207/QĐ-KL-THTK

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC KIỂM LÂM ******* ***** Số: 1207/QĐ-KL-THTK Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KHAI THÁC, SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH KIỂM LÂM CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Kiểm lâm; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tin học, thống kê. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Tin học, thống kê hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Điều 3: Các ông trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng các phòng liên quan và toàn thể các cán bộ công chức cơ quan Cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VT. Hà Công Tuấn guyễn hồng Quảng QUY CHẾ KHAI THÁC, SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH KIỂM LÂM (Ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-KL-THTK ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm) Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng đối với toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Cục Kiểm lâm (gọi tắt là người sử dụng). Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Mạng máy tính: Là mạng trong đó các máy tính được kết nối vật lý với nhau. 2. Mạng LAN (Local Area Network): Còn được gọi là mạng cục bộ, là mạng máy tính trong một cơ quan (như Cục Kiểm lâm). 3. Mạng Internet: Là mạng máy tính toàn cầu cung cấp các tài nguyên mạng dưới dạng các trang web. 4. Trao đổi thông tin trên mạng máy tính: Là việc truyền và nhận thông tin trên mạng máy tính. 5. Tập tin văn bản: Là văn bản được lưu trữ dạng số hoá (file) trong máy tính hoặc trong các thiết bị lưu trữ điện tử. Thông thường tập tin có định dạng *.doc (word), *.xls (excel), ... 6. Thư điện tử (e-mail): Là dịch vụ trên mạng máy tính cho phép người sử dụng gửi và nhận thông tin ở dạng văn bản. Điều 3: Nguyên tắc chung 1. Toàn thể cán bộ, công chức Cục Kiểm lâm được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận và khai thác các dịch vụ trên hệ thống mạng. 2. Phòng Tin học, thống kê là đầu mối quản lý toàn diện hệ thống mạng máy tính Kiểm lâm. 3. Trang web Kiểm lâm là phương tiện trao đổi thông tin điện tử và là công cụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục đối với lực lượng Kiểm lâm địa phương.
  2. Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4: Quyền và trách nhiệm của người sử dụng 1. Quyền a) Được khuyến khích khai thác các dịch vụ và tiện ích trên hệ thống mạng máy tính (vi dụ: thư điện tử, truy cập trang web, chia sẻ thông tin,…). b) Được yêu cầu Phòng Tin học, thống kê hướng dẫn sử dụng và khai thác các dịch vụ trên mạng máy tính. c) Được đóng góp ý kiến về việc nâng cao hoạt động của mạng máy tính cho người quản trị mạng, phòng Tin học, thống kê hoặc báo cáo trực tiếp với Cục trưởng. 2. Trách nhiệm a) Trách nhiệm quản lý tài sản, đảm bảo an toàn mạng máy tính - Không tự tiện thay đổi các thông số hệ thống liên quan đến hệ thống mạng đã được cài đặt trên máy tính cá nhân, khi cần thiết thông báo cho Phòng Tin học, thống kê để có sự điều chỉnh kịp thời. - Người sử dụng thực hiện việc bảo quản an toàn thông tin đối với tài khoản thư điện tử của mình. - Hạn chế nghe nhạc, xem phim trực tuyến trên mạng; không truy cập, phát tán các thông tin có nội dung không liên quan tới chuyên môn nghiệp vụ của Cục, đặc biệt là thông tin chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. b) Trách nhiệm sử dụng mạng phục vụ công tác - Người chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản điều hành (công văn gửi các Chi cục Kiểm lâm, thông báo,...) có trách nhiệm gửi tập tin văn bản (file) tới Phòng Tin học, thống kê ngay sau khi văn bản đó được ban hành bằng thư điện tủ theo địa chỉ: minh@kiemlam.org.vn hoặc hai@kiemlam.org.vn. - Thường xuyên mở hộp thư riêng (account) để nhận và trả lời thư. - Việc góp ý và chỉnh sửa văn bản do cán bộ, công chức Cục kiểm lâm thực hiện phải qua hệ thống mạng máy tính để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và thực hành tiết kiệm. - Sử dụng thư điện tử để gửi các văn bản xin góp ý và phản hồi lại văn bản khi đã góp ý. Điều 5. Quyền và trách nhiệm Phòng Tin học, thống kê 1. Quyền a) Được thiết lập, cấu hình hệ thống mạng máy tính tại Văn phòng Cục. b) Trình lãnh đạo Cục các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của hệ thống mạng máy tính. c) Được điều chỉnh, thay đổi các dịch vụ cũng như các thông số hệ thống của người sử dụng để đảm bảo cho hệ thống mạng hoạt động hiệu quả. 2. Trách nhiệm a) Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống mạng máy tính; phòng chống virus và các tấn công từ bên ngoài. b) Thiết lập thư điện tử và thư mục “Trao_doi” trên máy người sử dụng. Hướng dẫn người sử dụng khai thác và sử dụng các dịch vụ trên hệ thống mạng máy tính. c) Thông báo trước cho nguời sử dụng biết về các thông số mạng ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng đó. Chỉ tiến hành điều chỉnh thông số mạng sau khi người sử dụng đã lưu trữ an toàn dữ liệu. d) Duy trì sự hoạt động ổn định và phát triển trang web Kiểm lâm, thường xuyên cập nhật thông tin trên website Kiểm lâm theo yêu cầu của Cục trưởng. Điều 6. Các dịch vụ trêm mạng máy tính 1. Trao đổi dữ liệu qua hệ thống mạng LAN 2. Thư tín điện tử 3. In ấn tài liệu 4. Khai thác website Kiểm lâm (www.kiemlam.org.vn) và website khác. Điều 7. Khai thác dữ liệu trên mạng máy tính 1. Trao đổi dữ liệu trên hệ thống mạng LAN a) Việc trao đổi dữ liệu qua mạng LAN của Cục được thực hiện bằng cách gửi thư điện tử (email). b) Người sử dụng được Phòng Tin học, thống kê hướng dẫn việc tạo lập và duy trì thư mục “Trao_doi” trên máy cá nhân. Thư mục này được tạo chế độ chia sẻ (Read only) để các máy khác có thể truy cập lấy thông tin. 2. Thư điện tử
  3. Cục Kiểm lâm khuyến khích cán bộ, công chức sử dụng sử dụng địa chỉ thư Kiểm lâm (@kiemlam.org.vn) hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (@mard.gov.vn) để trao đổi thông tin. Điều 8. In ấn tài liệu 1. In ấn tài liệu được thực hiện trên các máy in tập trung được cài đặt trong hệ thống mạng máy tính. 2. Phòng Tin học, thống kê thực hiện các giải pháp in ấn tài liệu theo sự chỉ đạo của Cục trưởng. CỤC TRƯỞNG Hà Công Tuấn
Đồng bộ tài khoản