Quyết định số 1208/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
1
download

Quyết định số 1208/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1208/QĐ-TTg về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1208/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1208/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH V VI C THAY I CH U TƯ D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P HÒA KHÁNH, THÀNH PH À N NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph . Căn c Quy t nh s 343/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Hòa Khánh, thành ph à N ng. Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng (T trình s 2479/TT- UB ngày 17 tháng 10 năm 2000) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 6708/BKH-KCN ngày 31 tháng 10 năm 2000). QUY T NNH: i u 1. Thay i ch u tư D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Hòa Khánh, thành ph à N ng t i Quy t nh s 343/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph như sau: Ch u tư cũ: Công ty H p doanh Xây l p và Kinh doanh nhà Qu ng Nam – à N ng. Ch u tư m i: Công ty Phát tri n và Khai thác h t ng Khu công nghi p à N ng tr c thu c Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t à N ng. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng có trách nhi m hư ng d n vi c xác nh và thanh toán các chi phí ã th c hi n c a d án gi a Công ty H p doanh Xây l p và Kinh doanh nhà Qu ng Nam – à N ng v i Công ty Phát tri n và Khai thác h t ng Khu công nghi p à N ng. Ch u tư m i vay v n ưu ãi d án ư c tri n khai theo úng quy nh hi n hành.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, các B trư ng: B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t à N ng, Giám c Công ty H p doanh Xây l p và Kinh doanh nhà Qu ng Nam – à N ng, Giám c Công ty Phát tri n và Khai thác h t ng Khu công nghi p à N ng, Giám c Công ty Phát tri n và Khai thác h t ng Khu công nghi p à N ng và Th trư ng các cơ quan liên quan, trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản