Quyết định số 121/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 121/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực Tây sân bay Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 (phần đất do Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam quản lý) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 121/2002/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU V C TÂY SÂN BAY GIA LÂM, T L 1/2000 (PH N T DO C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM QU N LÝ) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 1/9/1999 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm, Hà n i, t l 1/5000 (khu v c ô th hóa - Ph n quy ho ch s d ng t và giao thông); Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph (nay là Giám c S Quy ho ch ki n trúc) t i văn b n s 302/KTST-DA ngày 28 tháng 6 năm 2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu v c Tây sân bay Gia Lâm, t l 1/2000 (ph n t do C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam qu n lý) do Trung tâm Phát tri n vùng SENA l p v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí, ranh gi i: Khu v c Tây Sân bay Gia Lâm hi n do C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam qu n lý n m T ng n Sông H ng, phía ông B c Thành ph Hà N i, thu c a bàn huy n Gia Lâm. - Phía B c giáp ư ng Nguy n Văn C và khu dân cư xã Gia Th y. - Phía Nam giáp h Lâm Du. - Phía ông giáp sân bay Gia Lâm.
  2. - Phía Tây m t ph n ti p giáp v i t ru ng thu c xã B và m t ph n ti p giáp ư ng Nguy n Văn C . 2.2. Quy mô: Khu v c Tây sân bay Gia Lâm có di n tích kho ng 91,77ha. 2. N i dung quy ho ch chi ti t 2.1. M c tiêu c a án - C th hoá nh hư ng phát tri n không gian ã xác nh trong án quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm, t l 1/5000; g n quy ho ch khu v c Tây sân bay Gia Lâm v i quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm nói trên. - Làm cơ s hoàn ch nh các th t c qu n lý, s d ng t, t o i u ki n cho vi c tri n khai các d án u tư xây d ng. - Xây d ng m t khu ô th m i, hi n i và phát tri n b n v ng, c i t o môi trư ng, c nh quan ki n trúc ô th t i khu v c c a ngõ phía ông B c Th ô. 2.2. Quy mô dân s : - Dân s hi n tr ng theo i u tra sơ b hi n có kho ng 5.400 ngư i - Dân s d ki n n năm 2020 s t kho ng 6.300 ngư i. 2.3. nh hư ng phát tri n không gian - Khu v c Tây sân bay Gia Lâm có 2 tr c không gian chính: + Tr c ư ng Nguy n Sơn n i khu v c quy ho ch và nhà ga hàng không v i tuy n ư ng Nguy n Văn C phía Tây; + Tr c ư ng theo hư ng B c Nam n i khu v c quy ho ch v i khu dân cư t i phía Nam và phía B c. Các công trình tr s , nhà làm vi c cao t ng c a các cơ quan ư c b trí d c theo 2 tr c không gian này. - Các h nư c và t xung quanh h ư c s d ng phát tri n công viên. - t cách ly v i sân bay ư c tr ng cây xanh. Các khu t xây d ng công trình cùng v i các khu công viên, khu tr ng cây xanh và h nư c t o thành m t h th ng không gian th ng nh t có i u ki n môi trư ng c nh quan ch t lư ng cao. C i t o các khu nhà hi n có k t h p v i xây d ng m i, tăng cư ng di n tích cây xanh, vư n hoa nh m gi m m t xây d ng hi n ang quá cao khu v c này.
  3. - Chi u cao c a các công trình ư c nghiên c u phù h p v i cao kh ng ch c a các ph u bay. - Giao thông trong khu v c ư c phát tri n ng b v i các h th ng h t ng k thu t khác. - Th c hi n phương th c di dân t i ch ; h n ch n m c th p nh t vi c di dân, khai thác t i a i u ki n c nh quan t nhiên c a khu v c. 2.4. Phân khu ch c năng và cơ c u s d ng t Khu v c quy ho ch ư c phân thành các khu ch c năng sau: - Khu v c nhà ga hàng không c a c ng Hàng không Gia Lâm - Khu làm vi c c a các cơ quan thu c C c hàng không dân d ng VN. - Khu v c nhà hi n có và xây d ng m i. - Khu v c công trình công c ng - Khu v c công viên, vư n d o, cây xanh cách ly. - Khu d tr phát tri n. - t giao thông và h t ng k thu t. - Khu v c phát tri n theo d án riêng (Bãi ăngten). Cơ c u s d ng t c a các khu v c ch c năng trong khu v c quy ho ch theo b ng sau: B NG CƠ C U S D NG T Lo i t TT Di n tích (ha) T l (%) Ghi chú 1 t công trình công c ng 2,21 2,41 1.1 t trư ng h c 0,76 0,83 1.2 t nhà tr 0,73 0,80 1.3 t TDTT 0,72 0,78 2 t cơ quan 21,11 23,00 3 t 17,69 19,28 3.1 t hi n có 13,7 14,93
  4. 3.2 t d ki n 3,99 4,35 4 t công viên, cây xanh 25,07 27,32 4.1 t công viên ô th 10,51 11,45 4.2 t vư n d o 7,76 8,46 4.3 t cây xanh cách ly 6,80 7,41 Khu v c tĩnh không 5 Ga hàng không 6,98 7,61 6 t giao thông 14,55 15,85 7 Tr m c p nư c 0,54 0,59 8 t d án riêng 1,99 2,17 Khu bãi Ăng ten 9 t d tr 1,63 1,78 Xây d ng cơ quan ho c cây xanh T ng 91,77 100,00 2.5 Quy ho ch s d ng t Toàn b khu v c quy ho ch ư c chia thành 22 ô t. Vi c qu n lý quy ho ch, qu n lý xây d ng, ki n trúc c nh quan và môi trư ng ư c căn c vào các ch tiêu quy nh trong t ng ô t, bao g m: Ch c năng s d ng t, m t xây d ng, chi u cao trung bình, h s s d ng t (xem b n v Quy ho ch s d ng t). Ngoài ra: - i v i các ô t n m c nh tr c ư ng Nguy n Văn C các quy nh qu n lý quy ho ch ư c i u ch nh phù h p v i quy ho ch chi ti t c a tr c ư ng, - iv iô t d tr phát tri n, giai o n u ư c s d ng tr ng cây xanh. - Dành m t ph n qu t cho vi c di dân m r ng ư ng Nguy n Sơn t i khu v c nhà xây d ng m i thu c ô t s 6 và s 16. - Ô t s 17 là qu t d tr b trí trư ng h c (trong trư ng h p các trư ng ngoài ranh gi i khu v c quy ho ch không áp ng nhu c u d y và h c). N u không dùng xây d ng trư ng h c thì s s d ng cho các m c ích công c ng khác như tr ng cây xanh ho c thương m i d ch v . - Các công trình xây d ng g n khu v c nhà kho, xư ng s n xu t ph i m b o kho ng cách cách ly t i thi u là 50m. - Không xây d ng công trình trong ph m vi hành lang cây xanh cách ly.
  5. 2.6. Quy ho ch h th ng giao thông và h t ng k thu t H th ng giao thông và h t ng k thu t ư c thi t k và xây d ng ng b , áp ng yêu c u hi n t i, phù h p v i nh hư ng phát tri n lâu dài. H th ng giao thông Thi t k m ng lư i giao thông phù h p v i th c t , m b o s d ng lâu dài và kh p n i ư c v i h th ng ư ng giao thông ã ư c UBND Thành ph phê duy t t i Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm, t l 1/5000. Di n tích chi m t c a các tuy n ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh là 14,55 ha (không k di n tích các bãi xe). H th ng ư ng trong khu v c quy ho ch có các lo i m t c t sau: 30m, 25m, 22m, 17,5m và 13,5m. V a hè có chi u r ng m b o b trí h th ng các công trình ng m và tr ng cây xanh. H s m t ư ng t c p ư ng 13,5m tr lên 7,74km/km2. Các ngõ trong các khu nhà cũ ư c c i t o thành các tuy n ư ng v i m t c t t i thi u 5,5m. H th ng c p nư c - Nhu c u c p nư c - Qmax: 4.703m3/ngày êm; Qtb: 3.527m3/ngày êm. - Ngu n c p nư c: Nhà máy nư c Gia Lâm; nư c c p cho khu v c quy ho ch ư c l y t 1 trong 2 ư ng ng truy n d n D300 hi n có trên ư ng Nguy n Văn C . - H th ng c p nư c ư c b trí thành h th ng m ng m ch vòng v i các tuy n ng D100 n D200 c p nư c cho các ô t. i v i các công trình có chi u cao hơn 5 t ng c n có tr m bơm và b ch a riêng. Thoát nư c mưa và san n n - Khu v c Tây sân bay Gia Lâm ư c chia thành hai lưu v c thoát nư c; + Lưu v c phía B c: Nư c mưa ư c thoát vào tuy n mương phía B c, sau ó ra sông C u Bây ho c ư c d n n tr m bơm Nghè Ngô. + Lưu v c Phía Nam: Nư c mưa ư c thoát qua tuy n mương phía Nam sân bay Gia Lâm n tr m bơm Nghè Ngô. - Các tuy n mương; c ng v i ti t di n D800 - D2250 và h th ng rãnh h mb o cho vi c tiêu, thoát nư c cho khu v c. H Sen hi n nay là h c nh quan ng th i óng vai trò là h i u hoà s ư c m r ng, kè và xây d ng h th ng ư ng d o t o thành khu công viên, ngh ngơi, gi i trí cho nhân dân trong khu v c. - Cao san n n trung bình trong khu v c quy ho ch: 6,5m.
  6. Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng - Nhu c u thoát nư c th i trong khu v c là 3.019m3/ngày êm. - H th ng nư c th i ư c thi t k tách riêng. Khi h th ng thoát nư c th i riêng chưa ư c xây d ng thì nư c th i s ư c thoát chung v i h th ng thoát nư c mưa. Nư c th i ư c x lý sơ b qua các b bán t ho i trư c khi x vào h th ng thoát nư c mưa. - Xây d ng m t tr m bơm chuy n b c, công su t 4.300m3/ngày êm. Kho ng cách ly t tr m bơm t i các công trình dân d ng là 25m. - Rác th i trong khu v c quy ho ch ư c thu gom và v n chuy n n nơi quy nh thông qua h p ng v i Công ty Môi trư ng ô th . - Nư c th i và rác th i c a Trung tâm y t hàng không ư c x lý c bi t theo yêu c u i v i nư c th i và rác th i b nh vi n. H th ng c p i n - T ng nhu c u dùng i n trong khu v c quy ho ch: 12.248KVA. - Ngu n i n c p cho khu v c quy ho ch ư c l y t tr m bi n th 110/35 KV (1x25MVA), 110/22KV (1x16MVA) Thanh Am. - C p i n áp trong khu v c s tuân theo c p i n áp chuNn và 22KV. Các tr m h áp 22/0,4KV c a khu v c s ư c c p i n t các tuy n 22KV ( ư c nâng c p t tuy n 10KV hi n có) i d c theo tuy n ư ng Nguy n Văn C . T tuy n cáp tr c xu t ra các l cáp 22KV 2XLPE x 70mm2 c p i n cho các tr m h th 22/0,4KV c a khu v c. - Trong khu v c quy ho ch b trí 19 tr m h th 22/0,4KV v i t ng công su t 14.440 KVA. H th ng thông tin bưu i n - T ng nhu c u i n tho i thuê bao c nh: 3.000 s . - Nhu c u v i n tho i c nh trong khu v c s ư c áp ng thông qua vi c xây d ng t ng ài v tinh t i khu v c nhà ga hàng không v i dung lư ng 5.000 s , u n i v i t ng ài i u khi n c Giang. T t ng ài v tinh s có các tuy n cáp b n i n 22 t cáp. i u 2: Giao Giám c S Quy ho ch ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo Quy t nh phê duy t này; Hư ng d n C c hàng không dân d ng t ch c nghiên c u l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( MT) i v i án quy ho ch này theo quy nh c a pháp lu t, trình các c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t; ph i h p v i Ch t ch UBND huy n Gia Lâm và C c trư ng C c Hàng không Dân
  7. d ng Vi t Nam t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t này các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. Ch t ch UBND huy n Gia Lâm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, qu n lý, giám sát, xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài chính v t giá, Khoa h c công ngh và Môi trư ng, a chính nhà t, Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam; Giám c, Th trư ng các S , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản