Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
708
lượt xem
71
download

Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ******* VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 1221/2000/Q -BYT ******* Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V V SINH TRƯ NG H C. B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t . Theo ngh c a V trư ng v Y t d phòng, Chánh thanh tra - B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v v sinh trư ng h c. i u 2. V Y t phòng có trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V y t d phòng, V trư ng các V thu c B y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, Th trư ng các ơn v tr c thu c B và Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng QUY NNH
  2. V V SINH TRƯ NG H C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1221/2000/Q -BYT ngày 18/4/2000 c a B trư ng B Y t ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v v sinh trư ng h c bao g m v sinh môi trư ng h c t p; v sinh các phương ti n ph c v h c t p c a trư ng h c và v sinh nhà , nhà ăn các trư ng có h c sinh n i trú, bán trú; quy nh v ki m tra, thanh tra, x lý nh ng trư ng h p vi ph m. i u 2. i tư ng áp d ng: Quy nh này áp d ng i v i t t c các trư ng ph thông: trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s và trung h c ph thông. Chương 2: YÊU C U V V SINH MÔI TRƯ NG H C T P. i u 3. a i m xây d ng trư ng h c. 1. Trư ng h c xây d ng nơi cao ráo, s ch s , sáng s a, yên tĩnh. 2. Thu n ti n cho vi c i h c c a h c sinh. Kho ng cách l n nh t t nhà t i trư ng h c sinh i b trong th i gian t 20 n 30 phút. C th như sau: H c sinh trư ng ti u h c không ph i i xa quá 1000m. H c sinh trư ng trung h c cơ s không ph i i xa quá 1500m. H c sinh trư ng trung h c ph thông không ph i i xa quá 3000m. Riêng i v i mi n núi, bán kính không quá 2000m i v i trư ng ti u h c và 3000m i v i trư ng trung h c cơ s . 3. xa nh ng nơi phát sinh ra các hơi khí c h i, khói, b i, ti ng n. Xa các b n xe, b n tàu, kho xăng d u, bãi rác, ch … xa các tr c ư ng giao thông l n, xa sông, su i và thác ngh nh hi m tr . i u 4. Hư ng c a trư ng (hư ng c a s chi u sáng chính c a các phòng h c) là hư ng Nam ho c ông Nam. i u 5. Di n tích khu trư ng. 1. Trư ng ph i r ng làm ch h c, sân chơi, bãi t p và tr ng cây xanh.
  3. 2. các vùng nông thôn, mi n núi di n tích trung bình không dư i 10m2 cho m t h c sinh. 3. các thành ph , th xã trung bình không dư i 6m2 cho m t h c sinh. Trong ó: Di n tích xây d ng các lo i công trình chi m t 20% n 30%. Di n tích tr ng cây xanh t 20% n 40%. Di n tích làm sân chơi, bãi t p… t 40% n 50%. i u 6. Sân trư ng ph i b ng ph ng, r ng rãi, có rãnh thoát nư c t t, không b l y l i, ng nư c khi tr i mưa. Sân ư c lát b ng g ch, láng xi măng ho c b ng t n n ch t. Chương 3: YÊU C U V V SINH PHÒNG H C. i u 7. Di n tích phòng h c: Trung bình t 1,10m2 n 1,25m2 cho m t h c sinh. Kích thư c phòng h c: chi u dài không quá 8,5m, chi u r ng không quá 6,5m, chi u cao 3,6m. i u 8. Thông gió thoáng khí. 1. Phòng h c ư c thông gió t nhiên, m b o mát m v mùa hè, m áp v mùa ông. 2. Phòng h c có h th ng thông gió nhân t o như qu t tr n, qu t thông gió treo cao trên m c ngu n sáng… m b o t l khí CO2 trong phòng không quá 0,1%. i u 9. Chi u sáng. Phòng h c c n m b o chi u sáng ng u không dư i 100 lux. Riêng phòng h c có h c sinh khi m th thì chi u sáng không dư i 300 lux. 1. Chi u sáng t nhiên: - Phòng h c ph i ư c chi u sáng t nhiên y . - Hư ng l y ánh sáng t nhiên ch y u là hư ng Nam (c a s phía không có hành lang) v phía tay trái c a h c sinh khi ng i vi t. - T ng s di n tích các c a ư c chi u sáng không dư i 1/5 di n tích phòng h c. - C a s ph i có c a ch p, c a kính che n ng và c n mưa, gió l nh th i vào. 2. Chi u sáng nhân t o.
  4. - h tr khi phòng h c thi u ánh sáng t nhiên c n chi u sáng nhân t o. S lư ng bóng èn chi u sáng như sau: N u là bóng èn tóc thì c n 4 bóng, m i bóng có công su t t 150W n 200W treo u 4 góc. N u là bóng èn neon thì treo 6-8 bóng, m i bóng dài 1,2m. Các bóng èn treo cao cách m t bàn h c 2,8m. 3. Tr n c a phòng h c quét vôi tr ng, tư ng quét vôi m u vàng nh t. i u 10. Phòng h c ph i ư c yên tĩnh. Ti ng n trong phòng không ư c quá 50 xiben (dB). i u 11. Phòng h c ph i ư c làm v sinh h ng ngày trư c gi h c 20 phút ho c sau khi tan h c. i u 12. Bàn, gh h c sinh. 1. Bàn gh ph i r ng, ch c ch n, các góc c nh bàn ph i tròn, nh n m b o an toàn. 2. Kích thư c (chi u cao, b r ng, chi u sâu) c a bàn và gh ph i tương ng v i nhau ng th i ph i phù h p v i t m vóc c a h c sinh. Các ch s (cm) C bàn và gh I II III IV V VI Chi u cao bàn 46 50 55 61 69 74 Chi u cao gh 27 30 33 38 44 46 Hi u s chi u cao gi a 19 20 22 23 25 28 bàn và gh - Lo i I giành cho h c sinh có chi u cao cơ th t 1,00m n 1,09m. - Lo i II giành cho h c sinh có chi u cao cơ th t 1,10m n 1,19m. - Lo i III giành cho h c sinh có chi u cao cơ th t 1,20m n 1,29m. - Lo i IV giành cho h c sinh có chi u cao cơ th t 1,30m n 1,39m. - Lo i V giành cho h c sinh có chi u cao cơ th t 1,40m n 1,54m. - Lo i VI giành cho h c sinh có chi u cao cơ th t 1,55m tr lên. Bàn h c thích h p nh t là lo i bàn 2 ch ng i, m i ch ng i r ng không dư i 0,5m. Gh h c ph i r i v i bàn và có thành t a. 3. Cách kê bàn gh trong phòng h c: Ban u t cách b ng t 1,7m n 2m. Bàn cu i cùng cách b ng không quá 8m. i u 13. B ng h c.
  5. 1. B ng c n ư c ch ng loá. 2. Kích thư c: Chi u dài t 1,8m n 2,0m. Chi u r ng t 1,2m n 1,5m. 3. M u s c b ng: Màu xanh lá cây ho c m u en (n u vi t b ng ph n), m u tr ng n u vi t b ng bút d b ng en. 4. Cách treo b ng: Treo gi a tư ng, mép dư i b ng cách n n phòng h c t 0,8m n 1m. 5. Ch vi t trên b ng có chi u cao không nh hơn 4cm. i u 14.Tranh nh, giáo c tr c quan ph i s ch s , b n m u, rõ ràng và an toàn. i u 15. Phòng thí nghi m. Phòng thí nghi m bao g m các phòng v t lý, hoá h c, sinh h c… ph i m b o các yêu c u v sinh sau ây: 1. B ng n i quy c a phòng thí nghi m vi t rõ ràng, c th , y và ư c treo nơi d c. 2. Chi u sáng ng u: t 150 lux n 200 lux. 3. Các ư ng d n i n, khí t, các c m i n… m b o an toàn cho h c sinh khi ti n hành làm thí nghi m. i u 16. Các phòng th c hành, lao ng c n m b o các yêu c u sau ây: 1. Di n tích trung bình t 1,5m2 n 2m2 cho m t h c sinh. Riêng các xư ng th c hành k thu t chuyên d ng (xư ng may, xư ng m c, xư ng cơ khí, xư ng i n) thì di n tích bình quân là 3m2 n 6m2 cho m t h c sinh. 2. chi u sáng m b o theo yêu c u chi u sáng công nghi p. 3. Xư ng ph i cách xa phòng h c và cu i hư ng gió chính (Nam và ông Nam). 4. D ng c s n xu t ph i có kích thư c, tr ng lư ng phù h p v i t m vóc và l a tu i h c sinh. 5. Các phương ti n lao ng ph i có n i quy v sinh an toàn lao ng và n i quy v n hành. Chương 4: YÊU C U V V SINH TRONG H C T P, T P LUY N TH D C TH THAO.
  6. i u 17. Th i khoá bi u c n chú tr ng ch h c t p v a s c và h p lý, có th i gian ngh ngơi phù h p v i sinh lý c a t ng l a tu i h c sinh. V mùa n ng, nóng: gi h c nên tránh kho ng th i gian t 11h-13h. Th i gian ngh sau m i ti t h c và gi a bu i h c, h c sinh ph i ra kh i phòng h c thay i không khí và gi m b t n ng khí CO2 trong phòng. i u 18. Phòng t p luy n th d c th thao. 1. Ph i m b o an toàn v sinh, thông gió thoáng khí. N ng khí CO2 không vư t quá 0,1%. 2. Sân ph i b ng ph ng, không trơn. Có các trang b b o h lao ng ( m, dây b o hi m) phòng ch n thương. 3. Các phương ti n luy n t p b o m s ch s và an toàn tuy t i. Trư c khi luy n t p, giáo viên ph i ki m tra an toàn c a các d ng c luy n t p. 4. Phòng luy n t p ph i có bu ng t m, bu ng thay qu n áo riêng cho nam, cho n . 5. Cung c p nư c u ng, nư c t m r a. i u 19. Sân bãi t p. 1. B ng ph ng, không có h , rãnh ch y ngang qua sân. 2. Sân bóng á ph i ư c tr ng c . 3. N u sân b khô và nhi u b i thì ph i tư i nư c cho sân 30 phút trư c khi luy n t p. 4. Th i gian luy n t p t 30 phút n 45 phút. 5. Không ư c t ch c luy n t p, thi u th thao khi sân bãi có nhi u bùn, nư c l y l i ho c trong th i gian mưa, n ng g t. 6. ư ng ch y có n n c ng, có rãnh thoát nư c hai bên. 7. H nh y cát s ch không l n á, s i, t. 8. Nơi ném t , ném ĩa là n n t c ng. Vùng rơi c a t , ĩa là vùng x p, m m và không có ngư i ng ch i ho c ng xem (k c h c sinh và giáo viên). 9. Trong th i gian luy n t p, thi u th d c th thao ph i có nhân viên y t thư ng tr c sơ c u, c p c u nh ng trư ng h p tai n n. Chương 5: YÊU C U CÁC CÔNG TRÌNH V SINH TRONG TRƯ NG. i u 20. Cung c p nư c u ng.
  7. 1. Có nư c s ch ã ư c un sôi ho c nư c l c cho h c sinh u ng trong th i gian h c t i trư ng. V mùa hè: m b o bình quân m i h c sinh m i ca h c có 0,3 lít V mùa ông: m b o bình quân m i h c sinh m i ca h c có 0,1 lít 2. Căng tin ph c v nư c chè, nư c gi i khát ph i m b o ch t lư ng v sinh và an toàn. i u 21.Cung c p nư c s ch t m r a. Có th s d ng nư c máy ho c nư c gi ng. N u dùng nư c máy thì m i vòi cho 200 h c sinh trong 1 ca h c. N u dùng nư c gi ng thì t 4 n 6 lít cho 1 h c sinh trong 1 ca h c. i u 22. Nhà tiêu, h ti u, h rác, h th ng c ng nư c th i. 1. nh ng nơi có i u ki n (thành ph , th xã, th tr n…) xây d ng nhà tiêu t ho i ho c bán t ho i, có vòi nư c r a tay. các vùng khó khăn t t nh t là s d ng nhà tiêu hai ngăn h p v sinh. Riêng vùng sâu, vùng xa có th dùng nhà tiêu khô c i ti n. 2. S lư ng h tiêu bình quân t 100 n 200 h c sinh trong m i ca h c có 1 h tiêu (nam riêng, n riêng, giáo viên riêng, h c sinh riêng). 3. H ti u: Bình quân trong m i ca h c m b o 50 h c sinh có 1 mét chi u dài h ti u. 4. H rác: các thành ph , th xã, th tr n, trư ng h c ph i có thùng ch a rác. Hàng ngày thu gom rác t các l p h c và rác khi làm v sinh. M i phòng h c, phòng làm vi c ph i có s t ch a rác. 5. Nhà trư ng ph i có h th ng c ng rãnh kín d n thoát nư c mưa, nư c th i t trư ng vào h th ng c ng chung. Chương 6: YÊU C U V V SINH KHU N I TRÚ – BÁN TRÚ. i u 23. Nhà , nhà ăn ph i có n i quy v tr t t , v sinh. Nhà ăn trong khu n i trú ph i th c hi n úng theo Thông tư s 04/1998/TT-BYT c a B Y t ban hành ngày 23/3/1998 hư ng d n th c hi n qu n lý an toàn v sinh th c phNm trong kinh doanh, d ch v và ph c v ăn u ng. i u 24. Cung c p nư c s ch. Khu v c n i trú, bán trú ph i ư c cung c p y nư c s ch h c sinh s d ng trong ăn u ng và sinh ho t hàng ngày. Dung lư ng nư c bình quân m i h c sinh trong 24 gi c n 100-150 lít.
  8. i u 25. Nhà tiêu, h ti u. 1. Lo i nhà tiêu: T ho i ho c bán t ho i, s lư ng m b o bình quân 25 h c sinh có 1 nhà tiêu. 2. S lư ng h ti u m b o bình quân 25 h c sinh có 1 h ti u. 3. Khu v sinh giành cho nam riêng và n riêng. vùng nông thôn, khu v c v sinh ư c b trí phía Tây B c khu n i trú c a h c sinh. i u 28. X lý rác và nư c th i. 1. Khu v c n i trú ph i có thùng ch a rác thu gom rác hàng ngày t các phòng và nơi công c ng. 2. Ph i có h th ng c ng d n nư c mưa, nư c th i trong sinh ho t vào h th ng c ng chung. Chương 7: YÊU C U V PHÒNG Y T . i u 27. Trư ng h c ph i có phòng y t chăm sóc s c kho cho h c sinh. 1. Di n tích phòng t 12m2 tr lên. 2. Trong phòng ư c trang b y các d ng c y t , thu c men do y t a phương hư ng d n. 3. N u trư ng có h c sinh n i trú, bán trú thì ph i có phòng cách ly và nhân viên y t tr c 24/24 gi . Chương 8: QUY NNH V KI M TRA, THANH TRA. i u 28. Trung tâm y t d phòng t nh, thành ph , Trung tâm y t qu n, huy n có trách nhi m ki m tra v sinh trư ng h c theo k ho ch c a a phương. Thanh tra Nhà nư c v y t chuyên ngành v sinh trư ng h c theo Quy ch v t ch c và ho t ng thanh tra v sinh theo Quy t nh s 332/BYT-Q ngày 03/3/1997 c a B trư ng B Yt . i u 29. Ngư i vi ph m quy nh v v sinh trư ng h c, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Vi c x ph t vi ph m hành chính v v sinh trư ng h c ph i theo úng quy nh t i Ngh nh s 46/CP ngày 06/8/1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t ./.
Đồng bộ tài khoản