Quyết định số 1233/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 1233/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1233/2003/QĐ-BYT về việc chuyển giao Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Cục Quản lý Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm về Viện Dinh dưỡng quản lý do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1233/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1233/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHUY N GIAO TRUNG TÂM KI M NGHI M AN TOÀN V SINH TH C PH M THU C C C QU N LÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M V VI N DINH DƯ NG QU N LÝ. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11.11.1993 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 3558/1001/QĐ-BYT ngày 17.8.2001 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m thu c C c Qu n lý Ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; Căn c thông báo s 1315/TB-BYT ngày 21.2.2003 c a B trư ng B Y t ch đ o v công tác dinh dư ng và tri n khai Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m; Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng t i công văn s 114/VDD-PKN ngày 10.4.2003 v vi c ti p nh n Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m; Xét nhu c u công tác; Theo đ ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b - B Y t ; QUY T Đ NH Đi u 1. Chuy n giao Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m thu c C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m v tr c thu c Vi n Dinh dư ng qu n lý. Đi u 2. Giao cho Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng xây d ng đ án t ch c và ho t đ ng c a Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m trình B trư ng B Y t phê duy t. Đi u 3. 1- Giao V trư ng V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i các v có liên liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, Vi n Dinh dư ng và các cơ quan, đơn v có liên quan t ch c bàn giao và ti p nh n Trung tâm Ki m nghi n v sinh an toàn th c ph m.
  2. 2- Giao C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m chu n b đ y đ và các n i dung và đi u ki n c n thi t cho vi c bàn giao Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m v Vi n Dinh dư ng. 3- Giao Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng chu n b đ y đ và các n i dung và đi u ki n c n thi t cho vi c ti p nh n Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m t C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m. 4- Vi c bàn giao và ti p nh n trên nguyên t c đ m b o nguyên tr ng Trung tâm, theo đúng quy đ nh c a pháp lu t và hoàn thành trư c ngày 15/5/2003. 5- Trong th i gian bàn giao và ti p nh n, các ho t đ ng c a Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m ph i b o đ m bình thư ng và theo đúng quyđ nh hi n hànhc a pháp lu t. 6- Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m chính th c thu c quy n qu n lý toàn di n c a Vi n Dinh dư ng ngày 15.5.2003. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh c a Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 5. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các v thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinhan toàn th c ph m, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Vi n Dinh dư ng và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 5 - Các th trư ng B Y t (đ bi t) - Văn phòng Chính ph (V Văn xã, Công báo) -B N iv - Các đơn v tr c thu c B Y t - Các s y t t nh, TP tr c thu c TW Tr n Th Trung Chi n - Lưu Pháp ch , TCCB - Lưu tr
Đồng bộ tài khoản