Quyết định số 124/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 124/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/2003/QĐ-UB về việc ban hành "Định mức dự toán công tác duy trì vệ sinh môi trường các Hồ nội thành Hà Nội - năm 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 124/2003/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH " NNH M C D TOÁN CÔNG TÁC DUY TRÌ V SINH MÔI TRƯ NG CÁC H N I THÀNH HÀ N I - NĂM 2003". U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c công văn s 1125/BXD-KTTC ngày 01.7.2003 c a B Xây d ng v vi c nh m c d toán qu n lý các H n i thành Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i công văn s 974/NN-TC ngày 28.8.2003 v vi c phê duy t nh m c Kinh t - K thu t qu n lý v sinh môi trư ng H n i thành Hà N i (kèm theo Biên b n h p liên ngành Nông nghi p và PTNT - Tài chính V t giá - Lao ng Thương binh và Xã h i ngày 08.8.2003). QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này là " nh m c d toán công tác duy trì v sinh môi trư ng các H n i thành Hà N i - năm 2003". i u 2: Giao Giám c S Nông nghi p và PTNT: - Ch trì, ph i h p v i các s : K ho ch và u tư; Tài chính V t giá; Lao ng Thương binh và Xã h i; Giao thông công chính và các ngành liên quan ch o, hư ng d n các ơn v qu n lý các H n i thành Hà N i t ch c th c hi n vi c áp d ng nh m c d toán v công tác duy trì v sinh môi trư ng các H n i thành Hà N i trong năm 2003 (ghi t i i u 1) theo ch qu n lý tài chính hi n hành. - T ng k t, ánh giá vi c áp d ng nh m c d toán nêu trên và nh ng khó khăn vư ng m c khi th c hi n, báo cáo UBND Thành ph , B Xây d ng xem xét, gi i quy t cho các năm ti p theo. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Nông nghi p và PTNT; K ho ch và u tư; Tài chính V t giá; Giao thông công chính; Lao ng Thương binh và Xã h i, Ch t ch UBND các qu n và Th trư ng các ngành, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH
  2. PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn NNH M C D TOÁN V CÔNG TÁC DUY TRÌ V SINH MÔI TRƯ NG CÁC H N I THÀNH HÀ N I - NĂM 2003. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 124/Q -UB,ngày 07/10/2003 c a U ban Nhân dân Thành ph ) I/. CÔNG TÁC DUY TRÌ V SINH MÔI TRƯ NG HÀNG NGÀY TRÊN M T NƯ C H CÓ DI N TÍCH T 10 - 25 HA (QH1.01.00). 1/. Thành ph n công vi c: - ChuNn b d ng c lao ng và b o h lao ng. - Chèo,lái thuy n gom rác, ph th i lên thuy n, ưa vào m t i m g n b . - V t rác, ph th i các c a c ng ưa lên thuy n. - Chèo thuy n ưa rác, ph th i vào b và ưa lên b . - V n chuy n rác, ph th i v a i m quy nh. - V sinh cá nhân, thuy n, d ng c , trang b b o h lao ng. 2/. Yêu c u k thu t: m b o không còn rác, ph th i trên m t nư c H . ( ơn v tính: Ha/ngày). Mã hi u Lo i công Thành ph n ơn nh Ghi chú vi c hao phí v m c QH1.01.00 Thu gom rác, 1. V t li u: iv iH ph th i trên m t có di n tích nư c H có di n - S t s t. cái 0,0021 nh hơn 10 tích t 10-25 ha. ha, thì chi - Lư i thép. m2 0,0070 phí nhân công ư c - V t s t. cái 0,0025 i u ch nh
  3. v ih s - Thuy n tôn. cái 0,0002 K = 1,1 - Xe c i ti n. cái 0,0002 - Mái chèo. cái 0,0010 - Ch i tre ng n. cái 0,0230 - V t li u khác. % 10 2. Nhân công: B c th (trung bình): 4,5/7. công 0,40 II/.CÔNG TÁC B O V HÀNG NGÀY XUNG QUANH H VÀ M T NƯ C H CÓ DI N TÍCH T 10 - 25 HA (QH1.02.00). Thành ph n công vi c: - ChuNn b trang ph c cá nhân. - Ki m tra S giao ca và bàn giao ca tr c. - Ki m tra hi n trư ng. - i b tu n tra xung quanh H (th c hi n 2 vòng H /ca). - Hư ng d n nhân dân th c hi n quy nh b o v môi trư ng,tr t t tr an. - L p Biên b n, xu t, báo cáo cơ quan có thNm quy n x lý nh ng vi ph m nghiêm tr ng. - Ghi chép nh t trình vào S giao ca và bàn giao ca tr c. ơn v tính:Ha/ngày. Mã hi u Lo i công vi c Thành ph n ơn v nh Ghi chú hao phí m c QH1.02.00 B o v xung 1. V t li u: i v i H có quanh H và di n tích nh m t nư c H có 2. Nhân công: hơn 10 ha, thì di n tích t 10 - hao phí nhân 25 ha. B c th (trung công 0,25 công ư c bình): 4,5/7. i u ch nh v i h s K = 1,1.
  4. III/. CÔNG TÁC DUY TRÌ V SINH MÔI TRƯ NG HÀNG NGÀY TRÊN M T NƯ C H TÂY (QH1.03.00). 1/. Thành ph n công vi c: - Ki m tra máy móc, nhiên li u, công c lao ng, phương ti n c u h . - ChuNn b b o h lao ng cá nhân. - ưa t u, thuy n n i m thu gom rác, ph th i. - Công nhân dùng v t lư i s t v t rác, ph th i. - Di chuy n n ch u rác th i. - ưa rác, ph th i vào s t dư i khoang t u, thuy n n i m rác. - V sinh t u, thuy n, d ng c , trang b b o h lao ng. - ưa t u, thuy n vào b n u, ki m tra và bàn giao cho tr c b o v . 2/. Yêu c u k thu t: m b o không còn rác th i trên m t nư c H Tây. ơn v tính: Ha/ngày. Mã hi u Lo i công vi c Thành ph n hao phí ơn v nh m c Ghi chú QH1.03.00 Duy trì v sinh 1. V t li u: môi trư ng hàng ngày trên - D m bơi. cái 0,00010 m t nư c H Tây. - Cu c cào. cái 0,00013 - V t s t. cái 0,00030 - R s o. cái 0,00020 - Xe Ny. cái 0,00005 - Thuy n nh . cái 0,00004 - V t li u khác. % 10 2. Nhân công: B cth (trung bình): công 4,5/7. 0,06
  5. 3. Máy thi công: Thuy n máy công su t 10CV. ca 0,008 IV/ CÔNG TÁC B O V , CH NG L N CHI M RÁC, PH TH I XU NG H TÂY (QH1.04.00). Thành ph n công vi c: - Tuyên truy n v n ng nhân dân không rác, ph th i xu ng H Tây. - Ki m tra phương ti n máy móc, nhiên li u, trang thi t b lao ng. - ưa t u, thuy n ón công nhân xu t b n. - Xác nh v trí, di n tích vi ph m rác th i, óng c c l n H Tây. - L p Biên b n, báo cáo xu t hư ng x lý v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v nh ng vi ph m rác, ph th i, l n chi m H Tây. - Các công vi c ti p theo và ưa t u, thuy n vào b n. - Ki m tra l i trang b máy móc và bàn giao cho ngư i tr c và t ng h p tình hình trong ngày báo cáo v i c p trên. ơn v tính: Ha/ngày. Mã hi u Lo i công vi c Thành ph n ơn nh Ghi chú v m c hao phí QH1.04.00 B o v ch ng 1. Nhân công: l n chi m, rác, ph th i B c th xu ng H Tây. (bình quân): 4,5/7. công 0,012 2. Máy: Xu ngmáy công su t 25CV. ca 0,001
Đồng bộ tài khoản