intTypePromotion=3

Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
6
download

Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006 - 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1248/2007/Q -BKH Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH KHUNG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA TH I KỲ 2006 - 2010 B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 150/2006/Q -TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n “Chi n lư c qu c gia v vay và tr n nư c ngoài n năm 2010”; Căn c Quy t nh s 290/2006/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án “ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) th i kỳ 2006 - 2010”; Căn c Quy t nh s 94/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành ng th c hi n án “ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c th i kỳ 2006 - 2010”; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 04/2007/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (Ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ); Căn c Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư ban hành Ch báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA; Xét ngh c a V trư ng V Kinh t i ngo i, B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Khung theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA th i kỳ 2006 - 2010 (sau ây g i t t là Khung theo dõi và ánh giá ODA) kèm theo Quy t nh này. i u 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các oàn th , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, tri n khai và hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương các oàn th , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có v n khó khăn vư ng m c, các B , ngành và a phương ph n ánh g i v B K ho ch và u tư x lý./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Võ H ng Phúc - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND, S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B K ho ch và u tư; - Lưu: VT, KT N. KHUNG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ
  2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA TH I KỲ 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1248/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 10 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư) L I NÓI U h tr th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ 2006 - 2010, ng và Nhà nư c Vi t Nam ch trương ti p t c thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) i ôi v i vi c nâng cao hi u qu s d ng và b o m kh năng tr n . Các nhà tài tr ti p t c cam k t m nh m cung c p ODA cho Vi t Nam, nh t là sau khi Vi t Nam tr thành thành viên th 150 c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO). Theo d ki n, trong th i kỳ 5 năm 2006 - 2010, các nhà tài tr cam k t dành cho Vi t Nam kho ng 19 - 21 t USD v n ODA. K ho ch 5 năm 2006 - 2010 ra nhi m v gi i ngân 11 t USD trong s v n cam k t này. ODA là ngu n tài chính công c a Chính ph , v i các kho n v n vay ưu ãi bình quân chi m kho ng 80% cơ c u v n ODA dành cho Vi t Nam, do v y c n thi t ph i tăng cư ng ki m tra, giám sát, theo dõi và ánh giá vi c s d ng v n ODA t t c các c p (Ban qu n lý chương trình, d án (g i t t là Ban QLDA), Ch d án, Cơ quan ch qu n, Cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA), t phía các t ch c chính tr , xã h i, c ng ng ngư i th hư ng ODA và t phía các nhà tài tr nh m b o m t i a hóa trách nhi m gi i trình, hi u qu vi n tr và an toàn n qu c gia. T i Quy t nh s 150/2006/Q -TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006, Th tư ng Chính ph ã Ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n “Chi n lư c qu c gia v vay và tr n nư c ngoài n năm 2010”, trong ó Th tư ng Chính ph giao cho B K ho ch và u tư xây d ng “Khung theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA th i kỳ 2006 - 2010”; xây d ng phương pháp lu n và quy trình ánh giá tác ng c a các d án u tư xây d ng sau khi hoàn thành (sau ây g i t t là Khung theo dõi và ánh giá ODA). Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ã ra nhi m v xây d ng, v n hành và hoàn thi n h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA; chia s thông tin v i các cơ quan liên quan và nhà tài tr , khai thác có hi u qu h th ng này. Quy t nh s 94/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành ng th c hi n án “ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c th i kỳ 2006 - 2010” ra nhi m v tăng cư ng công tác theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA v i 4 ho t ng chính, g m: (i) Xây d ng kho d li u v ODA, (ii) Quy ch chia s thông tin v ODA gi a các cơ quan Vi t Nam và nhà tài tr , (iii) Xác nh các ch tiêu v ODA ưa vào h th ng các ch tiêu kinh t , xã h i c a Th ng kê qu c gia và (iv) Th ch hóa h th ng theo dõi và ánh giá d án ODA. Trên cơ s ánh giá th c tr ng theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA trong th i gian qua, nh ng k t qu nghiên c u và kinh nghi m rút ra trong quá trình tri n khai thí i m vi c thi t l p h th ng theo dõi và ánh giá ODA m t s B , ngành và a phương[1], tham kh o kinh nghi m v theo dõi và ánh giá d án c a m t s nư c trên th gi i, B K ho ch và u tư xây d ng Khung theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA, kèm theo K ho ch hành ng nh m thi t l p và v n hành H th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA th i kỳ 2006 - 2010. Khung theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA ư c xây d ng trên cơ s : - K ho ch Phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010; - nh hư ng Qu n lý n nư c ngoài n năm 2010 (theo Quy t nh s 135/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ); - án “ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) th i kỳ 2006 - 2010” (theo Quy t nh s 290/2006/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ); - K ho ch hành ng th c hi n án “ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) th i kỳ 2006 - 2010” ban hành kèm theo Quy t nh s 94/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; - Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; - Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 131/2007/N -CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý và s d ng ODA; - Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư ban hành Ch báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA; - Nh ng k t qu nghiên c u và kinh nghi m rút ra trong quá trình tri n khai thí i m thi t l p h th ng theo dõi và ánh giá ODA t i 6 B (B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giáo d c và ào t o, B Y t ) và 7 t nh, thành ph (Hà N i, Thành ph H Chí Minh, C n Thơ, B c Ninh, Ngh An, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi)[2]. I. TH C TR NG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA
  3. Trong th i gian qua, Vi t Nam ã thu hút và s d ng m t kh i lư ng v n ODA tương il n h tr th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Vi c s d ng ODA trong th i gian qua v cơ b n có hi u qu , góp ph n phát tri n cơ s h t ng kinh t , xã h i; tăng cư ng năng l c th ch và con ngư i. M t trong nhi u nguyên nhân s d ng ODA có hi u qu là công tác theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA ã ư c t ra và t ng bư c ư c hoàn thi n, góp ph n c i thi n tình hình th c hi n chương trình, d án, thúc Ny gi i ngân v n ODA. Nh ng k t qu ch y u t ư c trong công tác theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA trong th i gian qua bao g m: Th nh t, công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA ã t ng bư c ư c th ch hóa và hoàn thi n thông qua các Ngh nh c a Chính ph , các văn b n pháp quy c a các cơ quan có liên quan v qu n lý và s d ng v n ODA. Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý và s d ng ODA ã quy nh vi c xây d ng và ưa vào v n hành h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA, chia s thông tin v ODA gi a các cơ quan Vi t Nam và các nhà tài tr , khai thác có hi u qu h th ng này. tăng cư ng công tác theo dõi và giám sát tình hình th c hi n d án, B K ho ch và u tư ã ban hành Quy t nh s 803/2007/Q -BKH quy nh ch báo cáo d a trên h th ng m u bi u ư c hài hòa hóa v i các nhà tài tr . Th hai, thông qua vi c th c hi n thí i m công tác theo dõi, ánh giá d án t i 6 B và 7 t nh, thành ph ã xây d ng ư c phương pháp và k năng theo dõi và ánh giá d án ng th i thu ư c nh ng kinh nghi m và bài h c c n thi t tri n khai công tác theo dõi, ánh giá chương trình d án ODA trên di n r ng, ti n t i xây d ng m t h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA v n hành m t cách chuyên nghi p và n nh lâu dài. Công tác ánh giá chương trình, d án ODA trong quá trình th c hi n cũng như ánh giá tác ng sau khi d án hoàn thành, k c ánh giá chung v i các nhà tài tr bư c u ư c tri n khai, nh t là i v i m t s chương trình, d án có quy mô l n trong lĩnh v c giao thông v n t i, c p nư c ô th , i n nông thôn, y t ,… Th ba, quan h h p tác v i các nhà tài tr ã ư c Ny m nh trong lĩnh v c theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA thông qua vi c chia s kinh nghi m, phát tri n năng l c theo dõi và ánh giá cũng như th c hi n m t s ánh giá chung. Th tư, trên bình di n qu c t , Vi t Nam ã tích c c tham gia vào các ho t ng liên quan n theo dõi và ánh giá d án nói chung, ánh giá tình hình th c hi n Tuyên b Paris và Cam k t Hà N i v hi u qu vi n tr nói riêng. Tuy ã t ư c nh ng ti n b nh t nh, song công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA v n còn t n t i nhi u b t c p và y u kém. ó là: - M t h th ng qu c gia ng b v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA chưa ư c thi t l p và v n hành d a trên các nguyên lý, phương pháp lu n và th ch th ng nh t. - Thi u m t cơ c u t ch c có tính h th ng xuyên su t t Trung ương n cơ s chuyên trách v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA v i ch c năng, nhi m v , trách nhi m rõ ràng trong vi c theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA. - i ngũ cán b làm công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA các c p còn thi u v s lư ng, h n ch v năng l c và k năng chuyên môn, k c chuyên gia c l p v theo dõi và ánh giá d án. - Chưa có m t cơ s d li u qu c gia v ODA ph c v công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA cũng như ph c v nhu c u thông tin v ngu n v n này, k c ph n ánh ngu n và vi c s d ng v n ODA trong H th ng Th ng kê qu c gia v tình hình phát tri n kinh t - xã h i. II. KHUNG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA M c tiêu c a Khung theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA th i kỳ 2006 - 2010 là xác nh nh ng nh hư ng chi n lư c c a công tác theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA và nh ng ho t ng ch y u c n th c hi n nh m xây d ng, v n hành và hoàn thi n h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA và th c hi n 4 nhi m v ra trong Quy t nh s 94/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . t ư c m c tiêu trên, Khung theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA th i kỳ 2006 - 2010 bao g m hai n i dung ch y u sau ây: a) nh hư ng chi n lư c theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA th i kỳ 2006 - 2010 (sau ây g i t t là nh hư ng chi n lư c). b) Chương trình hành ng th c hi n nh hư ng chi n lư c trong th i kỳ 2006 - 2010 (sau ây g i t t là Chương trình hành ng). 2.1. nh hư ng chi n lư c
  4. nh hư ng chi n lư c nh m xác nh nh ng m c tiêu và n i dung có tính chi n lư c làm cơ s xây d ng và v n hành h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA trong th i kỳ 2006 - 2010 và t ng bư c h tr phát tri n h th ng theo dõi và ánh giá u tư công. nh hư ng chi n lư c bao g m 7 m c tiêu: M c tiêu 1. Xây d ng h th ng thông tin th ng nh t m b o v n hành h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: a) Th ng nh t h th ng ch tiêu qu c gia v theo dõi và ánh giá các c p (Ban QLDA, Ch d án, Cơ quan ch qu n và Cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA): V phương th c, công c trao i thông tin, d li u: - Xác nh và thi t l p h th ng các ch tiêu th ng nh t v theo dõi các chương trình, d án ODA t ng c p; - Xác nh và th ng nh t h th ng các ch tiêu áp d ng cho ánh giá u kỳ, ánh giá gi a kỳ, ánh giá k t thúc và ánh giá tác ng i v i các chương trình, d án ODA; - Th ng nh t phương pháp lu n, quy trình thu th p, phân tích và t ng h p thông tin, d li u t ng c p và cách th c tích h p và ph n h i thông tin, d li u v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA. b) Thi t l p cơ ch trao i thông tin, d li u trong h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA: - Xây d ng các tiêu chuNn v trao i thông tin, d li u theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA gi a c p Ban QLDA, Ch d án, Cơ quan ch qu n và Cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA theo hư ng tích h p t dư i lên và ph n h i t trên xu ng; - Xây d ng các tiêu chuNn th ng nh t v ph n m m thu th p, lưu tr , x lý, t ng h p và truy n t i thông tin, s li u ph c v công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA, m b o vi c tích h p thông tin báo cáo và phân tích tình hình th c hi n và ánh giá chương trình, d án ODA; - Xây d ng h th ng mã hóa th ng nh t các chương trình, d án ODA phù h p v i h th ng phân ngành kinh t qu c dân ph c v công tác phân tích danh m c các chương trình, d án ODA c p qu c gia, c p ngành, lãnh th và t ng h p các ch tiêu th ng kê nh kỳ v tình hình ti p nh n và s d ng ngu n v n ODA ph n ánh vào H th ng Th ng kê qu c gia v tình hình phát tri n kinh t - xã h i; - Duy trì và phát tri n trang tin i n t (Website) v Theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA c a B K ho ch và u tư ph c v công tác truy n thông, ào t o và tăng cư ng năng l c, trao i thông tin và kinh nghi m v theo dõi và ánh giá, chia s các bài h c úc k t thông qua vi c thi t k và th c hi n các chương trình, d án ODA. V th ch trao i thông tin, d li u: - Th c hi n các quy nh c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA, trong ó có ch c năng, nhi m v , trách nhi m, m i quan h và cơ ch ph i h p, trao i thông tin gi a các c p trong quá trình theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA; - Th c hi n ch cung c p thông tin, d li u v tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA trên cơ s h th ng bi u m u báo cáo th ng nh t ư c áp d ng chung gi a phía Vi t Nam và các nhà tài tr theo Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư; - Quy nh vi c xây d ng cơ s d li u qu c gia v ODA ph c v công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA cũng như nhu c u thông tin i v i ngu n v n này; - Quy nh vi c s d ng thông tin, s li u và k t qu theo dõi, ánh giá các chương trình và d án ODA ph c v công tác qu n lý và ra quy t nh phù h p v i ch c năng, nhi m v c a các cơ quan qu n lý và s d ng hi u qu v n ODA; - Quy nh vi c s d ng thông tin, s li u và k t qu theo dõi, ánh giá các chương trình, d án ODA trong công tác nghiên c u, truy n thông và ph bi n nh ng kinh nghi m và th c ti n t t v qu n lý và s d ng ODA. M c tiêu 2: L a ch n và s d ng các phương pháp, công c theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA tiên ti n và thư ng xuyên c p nh t phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam: a) Áp d ng các công c theo dõi ti n th c hi n các chương trình, d án ODA các c p, bao g m Công c theo dõi ti n th ng nh t c p Ban QLDA (AMT), Công c theo dõi danh m c c p Cơ quan ch qu n (PMT), Công c theo dõi danh m c c p qu c gia (NMT) và áp d ng các phương pháp và chuNn m c ánh giá d án theo hư ng d n c a T ch c OECD - DAC. b) Th c hi n chương trình công ngh thông tin h tr công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: Thi t l p h th ng thông tin k t n i gi a Ban QLDA, Ch d án, Cơ quan ch qu n và Cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA ph c v các ho t ng theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA, ng th i t o i u ki n cho các cá nhân, các t ch c xã h i, cơ quan truy n thông có th ti p c n ư c h th ng thông tin này.
  5. c) Áp d ng công c AMT các Ban QLDA chuNn b cho Ch d án báo cáo cơ quan ch qu n v ti n th c hi n chương trình, d án ODA. Công c AMT linh ho t và có kh năng m r ng áp ng yêu c u a d ng c a các cơ quan Vi t Nam và nhà tài tr . d) Áp d ng công c PMT Cơ quan ch qu n t ng h p tình hình th c hi n danh m c chương trình, d án ODA do mình qu n lý và l p báo cáo t ng h p v tình hình v n ng, thu hút và qu n lý v n ODA theo quy nh hi n hành. ) Áp d ng công c NMT c p Cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA (B K ho ch và u tư và B Tài chính) các cơ quan này có th t ng h p, phân tích và ánh giá tình hình thu hút và s d ng ODA nói chung và tình hình gi i ngân và n ODA nói riêng. - B K ho ch và u tư s d ng công c NMT t ng h p k ho ch gi i ngân v n ODA hàng năm và l p báo cáo toàn di n v tình hình v n ng, thu hút và qu n lý v n ODA c p qu c gia và báo cáo ánh giá hi u qu s d ng v n ODA trình Th tư ng Chính ph theo quy nh hi n hành; - B Tài chính s d ng công c NMT ánh giá tình hình gi i ngân và n ODA cũng như kh năng tr n n h n th c hi n Chi n lư c vay và tr n nư c ngoài n năm 2010 trình Th tư ng Chính ph theo quy nh hi n hành; - C p nh t tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA c p qu c gia trên website v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA. e) Xây d ng Trung tâm ngu n qu c gia v lưu tr thông tin, d li u, các tài li u v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA. - Xây d ng quy nh v lưu tr thông tin (c ng và m m) v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA; - ưa Trung tâm ngu n qu c gia vào ho t ng ph c v công tác qu n lý ODA và áp ng yêu c u công tác th ng kê qu c gia v ODA cũng như nhu c u truy n thông v ODA. M c tiêu 3. Chuyên nghi p hóa i ngũ cán b làm công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: a) Tăng cư ng h th ng t ch c t i các ơn v u m i v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA các c p. b) Chuyên nghi p hóa công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: - Xác nh vi c theo dõi và ánh giá là ho t ng mang tính chuyên nghi p cao trong lĩnh v c cung c p d ch v công; - Xây d ng tiêu chuNn công nh n nh ng ngư i làm công tác theo dõi và ánh giá chuyên nghi p; - Phát tri n m ng lư i các cán b ngu n v theo dõi và ánh giá, làm n n t ng ti n t i vi c thành l p Hi p h i ngh nghi p c a nh ng ngư i làm công tác theo dõi và ánh giá. Trư c m t trong năm 2008 v i s h tr c a VAMESP II, thành l p Câu l c b nh ng ngư i làm công tác theo dõi và ánh giá; - Phát tri n quan h h p tác v i các nư c và t ch c qu c t chia s thông tin và h c h i kinh nghi m trong lĩnh v c theo dõi và ánh giá. c) Tăng cư ng năng l c cán b làm công tác theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA, bao g m: - L ng ghép n i dung theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA vào chương trình ào t o v qu n lý d án; - Xây d ng chương trình và tài li u ào t o chuNn cho nh ng ngư i làm công tác theo dõi và ánh giá chương trình, d án chuyên nghi p; - Biên so n và phát hành s tay hư ng d n th ch và k năng theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA; gi i thi u các phương pháp và công c theo dõi và ánh giá; - ào t o v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA chuyên nghi p có c p ch ng ch . M c tiêu 4. m b o ngân sách cho các ho t ng theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: a) Quy nh v ngu n và kinh phí cho công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA các c p. b) Quy nh v ngu n và kinh phí cho công tác ánh giá tác ng ( ánh giá chương trình, d án ODA sau khi hoàn thành). M c tiêu 5. Ph i h p v i các nhà tài tr trong công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: a) Ph i h p v i các nhà tài tr hài hòa và th ng nh t phương pháp và công c s d ng trong ho t ng theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA. b) Thi t l p cơ ch ph i h p song phương và a phương v i các nhà tài tr trong công tác theo dõi ánh giá. c) H p tác v i các nhà tài tr trong công tác ánh giá các chương trình, d án ODA: - H p tác v i các nhà tài tr t ch c ánh giá cl p i v i m t s chương trình d án ODA;
  6. - H p tác v i các nhà tài tr ánh giá tác ng i v i m t s chương trình, d án ODA; d) H p tác tăng cư ng năng l c theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA. M c tiêu 6. S d ng k t qu theo dõi và ánh giá qu n lý theo k t qu phát tri n: a) m b o kh năng ti p c n và chia s thông tin v tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA thông qua các k t qu theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: t t c các cơ quan, t ch c, nhà tài tr , các cơ quan truy n thông u có th d dàng ti p c n và chia s thông tin theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA. b) Ban hành các quy nh v cơ ch ph n h i thông tin i v i các v n c n can thi p và x lý nh k t qu c a công tác theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA: xây d ng nh ng quy nh v ph n h i thông tin phát hi n trong quá trình theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA c a t ng c p trong h th ng qu c gia v theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA. M c tiêu 7. L ng ghép và s d ng công c , k năng, kinh nghi m c a h th ng theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA h tr phát tri n h th ng theo dõi và ánh giá u tư công: Trên cơ s phát tri n và v n hành h th ng theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA, t ng bư c h tr vi c phát tri n và v n hành h th ng theo dõi và ánh giá u tư công trong th i kỳ sau năm 2010. 2.2. Chương trình hành ng Chương trình hành ng th c hi n Khung Theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA th i kỳ 2006 - 2010 nêu t i Ph l c kèm theo t p trung vào nh ng n i dung ưu tiên trên cơ s nh hư ng chi n lư c nêu t i M c 2.1. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N KHUNG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA TH I KỲ 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1248/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 10 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư) TH I GIAN N I DUNG CÔNG CƠ QUAN CƠ QUAN PH I HOÀN K T QU D KI N VI C CH QU N H P THÀNH 1. Xây d ng cơ s d li u thông tin ODA th ng nh t ưa h th ng theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA vào v n hành. 1.1. Th ch hóa công B K ho ch và Các B , ngành, a Tháng 7 năm Ban hành các văn b n tác theo dõi và ánh u tư phương, các ch d 2007 pháp quy v theo dõi và giá chương trình, d án/Ban QLDA và ánh giá chương trình, d án ODA, bao g m: các nhà tài tr quan án ODA: tâm. - H th ng ch tiêu và - Ngh nh s ch theo dõi và 131/2006/N -CP c a ánh giá các chương Chính ph v qu n lý và trình, d án 3 c p: s d ng ODA ( ã ban C p ch chương trình, hành). d án; C p cơ quan - Thông tư s ch qu n và C p cơ 04/2007/TT-BKH c a B quan qu n lý nhà K ho ch và u tư nư c v ODA. hư ng d n th c hi n Ngh - M u bi u thu th p nh s 131/2006/N -CP thông tin và d li u v c a Chính ph ( ã ban tình hình th c hi n hành). các chương trình, d - Quy t nh s án ODA. 803/2007/Q -BKH c a - Ch báo cáo tình B K ho ch và u tư v hình th c hi n các ch báo cáo tình hình
  7. chương trình, d án th c hi n các chương ODA. trình, d án ODA ( ã ban hành). 1.2. Ban hành ch T ng c c Các B , ngành, a Quý II năm T ng c c Th ng kê ban th ng kê nh kỳ v Th ng kê (B phương, các ch d 2008 hành ch báo cáo tình hình ti p nh n và K ho ch và án/Ban QLDA và th ng kê nh kỳ v tình s d ng ODA ph n u tư) các nhà tài tr quan hình ti p nh n và s d ng ánh vào H th ng tâm. ODA trong H th ng Th ng kê qu c gia v Th ng kê qu c gia v tình tình hình phát tri n hình phát tri n kinh t , xã kinh t , xã h i. h i. 1.3. Phát tri n C ng B K ho ch và Các B , ngành, a Quý II năm B K ho ch và u tư i n t v Theo dõi và u tư phương, các ch d 2008 ban hành quy nh v ch ánh giá chương án/Ban QLDA và công b và chia s trình, d án ODA v i các nhà tài tr quan thông tin, d li u v ODA cơ s d li u v ODA tâm. và C ng i n t v Theo và ch công b và dõi và ánh giá ODA i chia s thông tin, d vào ho t ng. li u v ODA. 2. Phát tri n công c theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA c 3 c p: C p ch d án; C p cơ quan ch qu n và C p cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA. 2.1. Ban hành s tay B K ho ch và Các B , ngành, a Quý I năm 2008 B K ho ch và u tư hư ng d n công tác u tư phương, các ch d ban hành s tay hư ng theo dõi và ánh giá án/Ban QLDA và d n công tác theo dõi và ODA. các nhà tài tr quan ánh giá ODA. tâm. 2.2. Xây d ng và áp B K ho ch và Các B , ngành, a Quý III năm d ng m u ánh giá u tư phương, các ch d 2008 th ng nh t v i nhà tài án/Ban QLDA và tr . các nhà tài tr quan tâm. 2.3. Xây d ng h B K ho ch và Các B , ngành, a Quý III năm th ng x p h ng d án u tư phương, các ch d 2008 trên cơ s k t qu án/Ban QLDA và ánh giá. các nhà tài tr quan tâm. 2.4. Cài t ph n B K ho ch và Các B , ngành, a Quý II năm T t c các Ch d án/Ban m m áp d ng công u tư phương, các ch d 2008 QLDA, cơ quan ch qu n, ngh thông tin trong án/Ban QLDA và B K ho ch và u tư và công tác theo dõi và các nhà tài tr và B Tài chính ư c cài t ánh giá d án c 3 VAMESP II (gia ph n m m theo dõi và c p: C p ch d án; h n). ánh giá d án. C p cơ quan ch qu n; C p cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA (B K ho ch và u tư, B Tài chính). 2.5. Xây d ng Trung B K ho ch và Các B , ngành, a Quý II năm Trung tâm ngu n o v tâm ngu n qu c gia u tư phương, các ch d 2008 theo dõi và ánh giá d án v theo dõi và ánh án/Ban QLDA và i vào ho t ng. giá d án trên cơ s các nhà tài tr quan C ng i n t v Theo tâm. dõi và ánh giá chương trình, d án ODA (Trung tâm
  8. ngu n o). 3. Phát tri n năng l c theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA theo hư ng chuyên nghi p và b n v ng. 3.1. ưa n i dung B K ho ch và Các B , ngành, a Theo chương Các khóa ào t o v qu n theo dõi và ánh giá u tư (thông phương, các ch d trình ào t o lý d án ư c t ch c. d án vào chương qua Chương án/Ban QLDA. qu n lý d án trình ào t o qu n lý trình CCBP) do Chương d án ODA do trình CCBP Chương trình CCBP th c hi n th c hi n. 3.2. Xây d ng khuy n B K ho ch và Các B , ngành, a Quý IV năm B K ho ch và u tư ngh v t ch c b u tư phương, các ch d 2007 ưa ra nh ng khuy n ngh máy theo dõi và ánh án/Ban QLDA. v t ch c b máy theo giá các chương trình, dõi và ánh giá các d án ODA các c p. chương trình, d án các c p. 3.3. H tr thành l p B K ho ch và Các B , ngành, a Quý II năm Câu l c b ư c thành l p Câu l c b v theo dõi u tư phương, các ch d 2008 và i vào ho t ng. và ánh giá d án. án/Ban QLDA. 3.4. H tr thành l p B K ho ch và B N i v và các cơ Quý II năm Hi p h i ư c thành l p Hi p h i ngh nghi p u tư quan có liên quan. 2009 và i vào ho t ng nh ng ngư i làm công tác theo dõi và ánh giá d án. 4. B o m tài chính cho công tác theo dõi và ánh giá d án. 4.1. B sung nh B Tài chính B K ho ch và Quý II năm B Tài chính ban hành m c chi phí theo dõi u tư và các cơ 2008 quy nh v nh m c chi và ánh giá d án. quan có liên quan. phí theo dõi và ánh giá d án 4.2. Xây d ng k B K ho ch và Các B , ngành và Hàng năm theo B K ho ch và u tư ho ch tài chính b o u tư a phương có liên ti n t ng h p trình Th tư ng Chính m th c hi n ánh quan. K ho ch phát ph k ho ch ánh giá tác giá tác ng chương tri n kinh t - ng các chương trình, d trình, d án ODA. xã h i án ODA. 5. ánh giá tác ng m t s chương trình, d án ODA và hi u qu thu hút và s d ng ODA 5 năm 2006 - 2010. 5.1. ánh giá tác B Giao thông B K ho ch và 6 tháng cu i Báo cáo k t qu ánh giá ng m t s d án v nt i u tư và nhà tài năm 2008 trình Th tư ng Chính trong lĩnh v c giao tr có liên quan. ph và g i các nhà tài tr . thông v n t i. 5.2. ánh giá tác B Công B K ho ch và 6 tháng cu i Báo cáo k t qu ánh giá ng m t s d án Thương và T p u tư và nhà tài năm 2008 trình Th tư ng Chính trong lĩnh v c năng oàn i n l c tr có liên quan. ph và g i các nhà tài tr . lư ng i n. Vi t Nam 5.3. ánh giá tác B Yt B K ho ch và 6 tháng u Báo cáo k t qu ánh giá ng m t chương u tư và nhà tài năm 2008 trình Th tư ng Chính trình, d án trong lĩnh tr có liên quan. ph và g i các nhà tài tr . v cyt . 5.4. ánh giá tác B Giáo d c và B K ho ch và 6 tháng cu i Báo cáo k t qu ánh giá ng m t chương u tư và nhà tài trình Th tư ng Chính
  9. trình, d án trong lĩnh ào t o tr có liên quan. năm 2008 ph và g i các nhà tài tr . v c giáo d c và ào t o. 5.5. ánh giá tác B Nông B K ho ch và 6 tháng cu i Báo cáo k t qu ánh giá ng m t chương nghi p và Phát u tư và nhà tài năm 2008 trình Th tư ng Chính trình, d án trong lĩnh tri n nông thôn tr có liên quan. ph và g i các nhà tài tr . v c nông nghi p và phát tri n nông thôn k t h p xóa ói, gi m nghèo 5.6. ánh giá hi u B K ho ch và Các B , ngành, a Quý I năm Báo cáo trình Th tư ng qu ODA h tr th c u tư, B Tài phương và nhà tài 2010 Chính ph và ph c v hi n k ho ch 5 năm chính tr . vi c xây d ng K ho ch 2006 - 2010. phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015; g i nhà tài tr . 6. S d ng k t qu ho t ng c a h th ng theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA h tr phát tri n h th ng theo dõi và ánh giá u tư công. 6.1. Công b các báo B K ho ch và Các B , ngành và nh kỳ và t Các báo cáo ư c công b cáo theo dõi tình hình u tư a phương và nhà xu t thư ng xuyên. th c hi n, các báo cáo tài tr ánh giá chương trình, d án ODA và báo cáo k t qu ánh giá tác ng trên c ng i n t v Theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA c a B K ho ch và u tư. 6.2. T ng k t ho t B K ho ch và Các B , ngành và Quý I năm 2010 Nh ng khuy n ngh v ng c a h th ng u tư a phương và các phát tri n h th ng theo theo dõi và ánh giá nhà tài tr dõi và ánh giá u tư các chương trình, d công. án ODA và khuy n ngh phát tri n h th ng theo dõi và ánh giá u tư công. [1] Trong khuôn kh D án h tr k thu t “Tăng cư ng năng l c theo dõi và ánh giá d án Vi t Nam - Ôxtrâylia”. Giai o n II (g i t t là VAMESP-II) do Chính ph Ôxtrâylia tài tr . [2] Trong khuôn kh D án h tr k thu t “Tăng cư ng năng l c theo dõi và ánh giá d án Vi t Nam - Ôxtrâylia”. Giai o n II (g i t t là VAMESP-II) do Chính ph Ôxtrâylia tài tr .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản