Quyết định số 1252/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 1252/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1252/QĐ-TTg về việc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1252/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1252/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN XÓA NỢ ĐỌNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 11374/BTC-TCDN ngày 24 tháng 8 năm 2007) về việc báo cáo tình hình xử lý nợ đọng của hợp tác xã theo Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 10 năm 2001 và Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Trích 7.703 triệu đồng (bảy ngàn bảy trăm lẻ ba triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện xóa nợ đọng của hợp tác xã nông nghiệp. Điều 2. Giao Bộ Tài chính xem xét việc hỗ trợ các địa phương cụ thể theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng Chính phủ; - Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: TC, KH&ĐT, NN&PTNT; - Ngân hàng Nhà nước VN; Nguyễn Sinh Hùng - Liên minh Hợp tác xã VN; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; Website CP, các Vụ: NN, TH; - Lưu: VT, KTTH (3).22
Đồng bộ tài khoản