Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số chế độ,chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 126/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2006 QUY T Đ NH V ĐI U CH NH, B SUNG TH C HI N M T S CH Đ , CHÍNH SÁCH Đ I V I NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY T I CÁC CƠ S CH A B NHTHU C S LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I VÀL C LƯ NG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 47/2006/N -H ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VII, kỳ h p th 7 v th c hi n m t s ch , chính sách i v i ngư i sau cai nghi n ma túy t i cơ s ch a b nh c a thành ph ; Căn c Quy t nh s 45/2005/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch ph c p i v i cán b -công ch c, ngư i lao ng làm vi c t i các cơ s xã h i, cơ s ch a b nh và ngư i sau cai nghi n ma túy; Xét ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph t i T trình s 4939/L TBXH-L ngày 16 tháng 8 năm 2006, QUY T NNH : i u 1. i u ch nh, b sung ch , chính sách i v i ngư i sau cai nghi n ma túy quy nh t i i u 2 Quy t nh s 45/2005/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph như sau: Ngư i sau cai nghi n ma túy tham gia lao ng s n xu t (không phân bi t m c thu nh p) ư c h tr 50% m c chi ti n ăn, 100% m c chi ti n thu c i u tr b nh thông thư ng như h c viên cai nghi n, trong th i gian qu n lý t p trung t i cơ s ch a b nh theo quy nh. i u 2. i u ch nh th i gian th c hi n ch , chính sách i v i ngư i sau cai nghi n ma túy theo quy nh t i Quy t nh s 45/2005/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph : th c hi n t ngày 01 tháng 7 năm 2005. i u 3. Giao S Tài chính ch trì ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành sau 10 ngày k t ngày ban hành quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính và Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân - y ban nhân dân thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; - Các oàn th thành ph ; - Các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Kho b c Nhà nư c thành ph ; -S N iv ; - Các Trư ng, Trung tâm cai nghi n ma túy c a TP; - VPH -UB: Các PVP, các T NCTH; - Lưu:VT, (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản