Quyết định số 126/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
81
lượt xem
1
download

Quyết định số 126/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/QĐ-UB về việc đổi tên và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 126/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C I TÊN VÀ XÁC NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A H TH NG QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHOA H C VÀ CÔNG NGH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 45/2003/Q -TTg ngày 02/4/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p S Tài nguyên và Môi trư ng, i tên S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành S Khoa h c và Công ngh thu c UBND T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Thông tư liên t ch s 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 c a B Khoa h c và Công ngh và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh a phương; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph và Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH i u 1: i tên S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng Hà N i thành S Khoa h c và Công ngh Hà N i. - Tên giao d ch Qu c t : Hanoi Departement of Science and Technology - Tên vi t t t: DOST - Tr s cơ quan: s 2 Ngõ Phan Chu Trinh – Hà N i Quy nh ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch cán b công ch c c a S Khoa h c và Công ngh Hà N i như sau: I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG: S Khoa h c và Công ngh là cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph , giúp UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khoa h c (Khoa h c xã h i nhân văn, khoa h c t nhiên, khoa h c k thu t) và công ngh ; phát tri n ti m l c
  2. khoa h c và công ngh trên t t c các lĩnh v c kinh t - xã h i; tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm; s h u trí tu (không bao g m quy n tác gi văn h c, ngh thu t và nhãn hi u hàng hóa); an toàn b c x và h t nhân trên a bàn Thành ph theo quy nh c a pháp lu t. S Khoa h c và Công ngh ch u s qu n lý v t ch c, biên ch và h at ng c a UBND Thành ph , ng th i ch u s ch o hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh . II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Nhi m v và quy n h n chung: 1.1. Nghiên c u, c th hóa các cơ ch chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c v khoa h c và công ngh phù h p v i yêu c u và c thù c a Thành ph trình Ch t ch UBND Thành ph phê duy t; 1.2. Xây d ng và trình Ch t ch UBND Thành ph quy t nh nhi m v , chương trình, quy ho ch và k ho ch hàng năm và 5 năm v h at ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ; qu n lý và s d ng hi u qu ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, s h u trí tu , an toàn b c x và h t nhân phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph ; 1.3. Trình UBND Thành ph ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ng d ng r ng rãi các thành t u khoa h c và công ngh trên a bàn Thành ph , quy t nh h tr cho các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t ng d ng công ngh , k thu t m i vào s n xu t và i s ng; 1.4. Ph i h p v i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư xây d ng và trình Ch t ch UBND Thành ph d toán ngân sách hàng năm cho các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; 1.5. T ch c tri n khai các văn b n quy ph m pháp lu t và ch o th c hi n quy ho ch, chương trình, k ho ch, nhi m v sau khi ư c UBND Thành ph phê duy t; theo dõi, ki m tra, t ch c ánh giá vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, nhi m v trên; th ng kê khoa h c và công ngh trên a bàn Thành ph theo quy nh c a B Khoa h c và Công ngh ; 1.6. Qu n lý u tư cơ s h t ng v khoa h c và công ngh trên a bàn Thành ph . L p k ho ch hàng năm và 5 năm u tư cơ s h t ng cho khoa h c công ngh trình Ch t ch UBND Thành ph quy t nh. Ph i h p v i các S , Ban, Ngành c a Thành ph xây d ng trình UBND Thành ph chính sách, cơ ch qu n lý và s d ng hi u qu ti m l c khoa h c và công ngh c a Thành ph bao g m: khuy n khích, thu hút nhân l c khoa h c và công ngh ; ào t o b i dư ng hàng năm cho cán b khoa h c và công ngh ; t ch c ho t ng c a các phòng thí nghi m theo ch c năng c a S ; u tư cơ s v t ch t và trang thi t b cho ho t ng khoa h c và công ngh ; thông tin tư li u khoa h c và công ngh ;
  3. 1.7. Giúp Ch t ch UBND Thành ph qu n lý nhà nư c i v i h at ng c a các H i, t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; 1.8. Giúp Ch t ch UBND Thành ph phát hi n, ánh giá, khen thư ng các công trình nghiên c u khoa h c xuát s c c a cá nhân, t p th có giá tr cao ư c áp d ng hi u qu và th c t c a thành ph Hà N i; 2. Nhi m v c th : 2.1. Qu n lý khoa h c: 2.1.1. Xây d ng và trình UBND Thành ph các bi n pháp thúc Ny h at ng nghiên c u, ng d ng khoa h c, phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh ; 2.1.2. Hư ng d n các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n, các t ch c khoa h c và công ngh trên a bàn Thành ph xu t các nhi m v khoa h c c p Thành ph , c p Nhà nư c có tính liên ngành, liên vùng ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph trình Ch t ch UBND Thành ph phê duy t; 2.1.3. Trình UBND Thành ph phê duy t k t qu tuy n ch n các t ch c, cá nhân ch trì th c hi n các nhi m v khoa h c. Theo dõi, ki m tra th c hi n, t ch c ánh giá nghi m thu và công b k t qu nghiên c u; 2.1.4. C p gi y ch ng nh n ăng ký và ki m tra ho t ng khoa h c và công ngh các t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn Thành ph theo phân c p và quy nh c a Nhà nư c; 2.1.5. Hư ng d n xây d ng, l p quy ho ch, k ho ch ào t o b i dư ng hàng năm và lâu dài cho cán b khoa h c c a Thành ph ; 2.1.6. Th a y quy n c a UBND Thành ph thành l p các h i ng tư v n theo quy nh c a Lu t Khoa h c và công ngh , th c hi n nhi m v cơ quan Trư ng tr c H i ng Khoa h c k thu t Th ô; 2.2. Qu n lý công ngh : 2.2.1. Qu n lý các ho t ng ánh giá thNm nh, giám nh, tư v n, hư ng d n chuy n giao công ngh trên a bàn Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 2.2.2. ThNm nh, giám nh v công ngh i v i các d án u tư trong Thành ph theo phân c p; 2.2.3. Theo dõi, t ng h p và hư ng d n vi c ánh giá trình công ngh trong các t ch c kinh t trên a bàn Thành ph ; t ch c ánh giá trình công ngh c a Thành ph ; 2.2.4. Tư v n, th c hi n chuy n giao công ngh theo yêu c u c a Thành ph ; tham mưu xây d ng cơ s h t ng và t ch c qu n lý ho t ng h tr , thúc Ny vi c ng d ng công ngh , k thu t m i vào s n xu t và i s ng;
  4. 2.2.5. Xây d ng, t ch c ho t ng c a các phòng thí nghi m theo ch c năng c a S ; tri n khai ch th hoàn thi n k t qu m t s tài nghiên c u khoa h c áp d ng vào ng d ng th c ti n; 2.3. Qu n lý tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng: 2.3.1. Hư ng d n vi c áp d ng tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t và các tiêu chuNn b t bu c áp d ng theo yêu c u qu n lý c a Nhà nư c i v i các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh, d ch v trên a bàn Thành ph . Hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn cơ s ; 2.3.2. Gi chuNn o lư ng cao nh t c a Thành ph . T ch c và qu n lý m ng lư i ki m nh, hi u chuNn phương ti n o lư ng áp ng yêu c u c a Thành ph . Th c hi n vi c ki m nh, hi u chuNn phương ti n o lư ng trong các lĩnh v c và ph m vi ư c công nh n; 2.3.3. T ch c, qu n lý, hư ng d n ho t ng ch c nh n, công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa, công b hàng hóa phù h p tiêu chuNn theo phân công, phân c p c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 2.3.4. Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, ánh giá ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn Thành ph . 2.4. Qu n lý s h u trí tu (không bao g m quy n tác gi v văn h c, ngh thu t và nhãn hi u hàng hóa): 2.4.1. T ch c th c hi n các bi n pháp phát tri n h at ng s h u trí tu , thúc Ny phong trào lao ng sáng t o, phát huy sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t. 2.4.2. T ch c xây d ng h th ng qu n lý s h u trí tu trên a bàn Thành ph ; 2.4.3. Hư ng d n nghi p v i v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn Thành ph th c hi n sáng ki n và s h u trí tu ; 2.4.4. T ch c xác l p và b o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c s h u trí tu trên a bàn Thành ph theo quy nh c a Pháp lu t; ti n hành gi i quy t tranh ch p v s h u trí tu theo phân c p và quy nh c a Nhà nư c; 2.4.5. Qu n lý các ho t ng giám nh, tư v n, kinh doanh liên quan n s h u trí tu . 2.5. Qu n lý v an toàn b c x và h t nhân: 2.5.1. T ch c thNm nh an toàn b c x và c p gi y phép s d ng thi t b phát tia X dùng trong y t ; 2.5.2. Ch o, ki m tra và t ch c khai báo, th ng kê; báo cáo nh kỳ các ngu n phóng x , thi t b b c x , ch t th i phóng x và các ho t ng b c x trên a bàn Thành ph ;
  5. 2.5.3. Xây d ng k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c s c b c x và h t nhân trên a bàn Thành ph . Hư ng d n các cơ s b c x và h t nhân xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c h u qu s c b c x và h t nhân; 2.6. Qu n lý thông tin khoa h c và công ngh : 2.6.1. Nghiên c u nhu c u thông tin, xây d ng và phát tri n h th ng thông tin, tư li u thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ph c v công tác qu n lý khoa h c công ngh c a Thành ph ; 2.7. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo Thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x và h t nhân theo quy nh c a pháp lu t. 2.8. Qu n lý, i u hành ho t ng c a cơ quan S : 2.8.1. Qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c; tài chính, tài s n c a các S , qu n lý các ơn v tr c thu c S theo s phân công, phân c p c a UBND Thành ph và quy nh c a Nhà nư c. 2.8.2. Th c hi n báo cáo nh kỳ 6 tháng, năm và báo cáo t xu t v tình hình qu n lý, ho t ng khoa h c côngn gh v i UBND Thành ph và B Khoa h c và Công ngh . 2.8.3. Th c hi n h p tác qu c t trong các lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t. 2.8.4. Th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh t i các phòng, ơn v thu c S . 2.8.5. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a UBND Thành ph . III. T CH C B MÁY S Khoa h c và Công ngh Hà N i có : Giám c, m t s Phó Giám c và các t ch c giúp vi c Giám c S g m: 1. Văn phòng 2. Thanh tra 3. Chi c c Tiêu chuNn – o lư ng - Ch t lư ng 4. Phòng K ho ch – Tài chính 5. Phòng Qu n lý Khoa h c 6. Phòng Qu n lý Công ngh
  6. 7. Phòng S h u Trí tu 8. Phòng Qu n lý Ngu n l c – An toàn b c x và h t nhân IV. CÁC ƠN VN S NGHI P TR C THU C S G M: 1. Trung tâm Tin h c và Thông tin khoa h c – công ngh 2. Trung tâm Nghiên c u Th c nghi m th c phNm vi sinh 3. Trung tâm Nghiên c u Chuy n giao công ngh và Phân tích 4. Ban qu n lý các d án t ngu n v n ngân sách Giao Giám c S Khoa h c và Công ngh Hà N i ch trì ph i h p v i Ban T ch c chính quy n Thành ph xây d ng l i ch c năng, nhi m v , biên ch và quy ch t ch c ho t ng c a các ơn v s nghi p trên trình UBND Thành ph quy t nh. V. BIÊN CH : Biên ch cán b công ch c c a kh i văn phòng S và các ơn v tr c thu c năm trong t ng biên ch qu n lý nhà nư c và biên ch s nghi p do UBND Thành ph giao hàng năm. i u 2: Qu n lý Nhà nư c v Khoa h c và Công ngh trên a bàn Qu n, Huy n: I- NHI M V : 1.1 T ch c ph bi n các văn b n pháp lu t, cơ ch , chính sách c a Nhà nư c v h at ng khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm; s h u trí tu ; an toàn b c x cho các cơ quan ch c năng trong Qu n, Huy n, Phư ng, Xã và trong nhân dân; 1.2 Ph bi n, tuyên truy n và t ch c ng d ng các ti n b khoa h c và công ngh a phương, xây d ng và phát tri n phong trào lao ng sáng t o, phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t trong s n xu t và i s ng; ph c p ki n th c khoa h c và công ngh ; 1.3 Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh trình c p có thNm quy n phê duy t; l a ch n các ti n b khoa h c và công ngh , các k t q a nghiên c u khoa h c và các sáng ki n c i ti n k thu t áp d ng vào s n xu t và i s ng c a nhân dân trên a bàn Qu n, Huy n; 1.4 Ph i h p v i các t ch c, cơ quan chuyên môn t ch c th c hi n các d ch v khoa h c và công ngh ph c v nhu c u phát tri n s n xu t và nâng cao i s ng c a nhân dân trên a bàn Qu n, Huy n; 1.5 Qu n lý công tác tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh ;
  7. 1.6. Giúp Ch t ch UBND Qu n, Huy n th c hi n nhi m v thư ng tr c H i ng khoa h c và công ngh Qu n, Huy n; thành l p các H i ng xác nh các nhi m v , tuy n ch n, ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ; 1.7 Th c hi n th ng kê, thông tin khoa h c và công ngh theo hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh ; 1.8 Ph i h p v i Thanh tra S Khoa h c và Công ngh thanh tra i v i các t ch c và cá nhân trong vi c ch p hành chính sách, pháp lu t v khoa h c và công ngh trên a bàn Qu n, Huy n; 1.9 Th c hi n báo cáo nh kỳ 6 tháng, năm và t xu t v tình hình ho t ng khoa h c và công ngh v i Giám c S Khoa h c và Công ngh . II. T CH C VÀ BIÊN CH : Giao nhi m v qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh trên a bàn Qu n, Huy n cho Phòng K ho ch – Kinh t i v i Qu n, Phòng K ho ch – Kinh t và Phát tri n nông thôn i v i Huy n th c hi n. Ch t ch UBND Qu n, Huy n có trách nhi m b trí cán b chuyên trách trong phòng th c hi n nhi m v ư c giao. i u 3: Giám c S Khoa h c và Công ngh Hà N i ch trì ph i h p v i Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Ban T ch c chính quy n Thành ph xây d ng các quy ch , n i quy h at ng, m i quan h công tác, xây d ng cơ c u ch c danh hi u tiêu chuNn b trí cán b , công ch c, viên ch c c a S , cơ quan chuyên môn th c hi n qu n lý nhà nư c v Khoa h c và Công ngh t i Qu n, Huy n m b o hoàn thành nhi m v c a UBND Thành ph giao. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng văn b n trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c s ư c ch nh lý. i u 5: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Khoa h c và công ngh Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n thi hành quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản