Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
287
lượt xem
104
download

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành , để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 127/2005/Q -NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 2005 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 127/2005/Q -NHNN NGÀY 03 THÁNG 2 NĂM 2005 V VI C S A I, B SUNG M T S I UC A QUY CH CHO VAY C A T CH C TÍN D NG I V I KHÁCH HÀNG BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 1627/2001/Q -NHNN NGÀY 31/12/2001 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng s 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31/12/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1. Kho n 2 i u 2 ư c s a i, b sung như sau: "2. Khách hàng vay t i t ch c tín d ng là các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài có nhu c u vay v n, có kh năng tr n th c hi n các d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng trong nư c và nư c ngoài. Trư ng h p khách hàng vay v n th c hi n các d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v nư c ngoài, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có quy nh riêng.". 2. Kho n 4 và 5 i u 3 ư c s a i, b sung như sau:
  2. "4. Cơ c u l i th i h n tr n là vi c t ch c tín d ng i u ch nh kỳ h n tr n , gia h n n vay i v i các kho n n vay c a khách hàng theo hai phương th c sau: a) i u ch nh kỳ h n tr n là vi c t ch c tín d ng ch p thu n thay i kỳ h n tr n g c và/ho c lãi v n vay trong ph m vi th i h n cho vay ã tho thu n trư c ó trong h p ng tín d ng, mà kỳ h n tr n cu i cùng không thay i. b) Gia h n n vay là vi c t ch c tín d ng ch p thu n kéo dài thêm m t kho ng th i gian tr n g c và/ho c lãi v n vay, vư t quá th i h n cho vay ã tho thu n trư c ó trong h p ng tín d ng.". 3. Kho n 6 i u 3 ư c s a i, b sung như sau: "6. D án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng mà khách hàng g i n t ch c tín d ng là m t t p h p nh ng xu t; trong ó có nhu c u v n, vay v n, cách th c s d ng v n và cách th c tr n vay trong m t kho ng th i gian xác nh.". 4. Kho n 2 i u 13 ư c s a i, b sung như sau: "2. i v i kho n n vay không tr n úng h n, ư c t ch c tín d ng ánh giá là không có kh năng tr n úng h n và không ch p thu n cho cơ c u l i th i h n tr n , thì s dư n g c c a h p ng tín d ng ó là n quá h n và t ch c tín d ng th c hi n các bi n pháp thu h i n ; vi c ph t ch m tr i v i n quá h n và n lãi v n vay do hai bên tho thu n trên cơ s quy nh c a pháp lu t. T ch c tín d ng phân lo i toàn b s dư n g c c a khách hàng vay có n quá h n vào tài kho n cho vay thích h p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam.". 5. i u 21 ư c s a i như sau: " i u 21. Ki m tra, giám sát v n vay 1. T ch c tín d ng có trách nhi m và có quy n ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng. 2. T ch c tín d ng xây d ng quy trình và th c hi n ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng phù h p v i c i m ho t ng c a t ch c tín d ng và tính ch t c a kho n vay, nh m b o m hi u qu và kh năng thu h i v n vay; g i quy trình ki m tra giám sát v n vay c a khách hàng cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c". 6. i u 22 ư c s a i như sau: " i u 22. Cơ c u l i th i h n tr n 1. Các t ch c tín d ng t quy t nh vi c cơ c u l i th i h n tr n , trên cơ s kh năng tài chính c a mình và k t qu ánh giá kh năng tr n c a khách hàng vay. Toàn b s dư n vay g c c a khách hàng có kho n n cơ c u l i th i h n tr n ư c coi là n quá h n và phân lo i vào các nhóm n t nhóm 2 n nhóm 5 theo quy nh v phân lo i n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam:
  3. a) Khách hàng không có kh năng tr n úng kỳ h n n g c và/ho c lãi v n vay trong ph m vi th i h n cho vay ã tho thu n trong h p ng tín d ng và t ch c tín d ng ánh giá là có kh năng tr n trong các kỳ h n ti p theo, thì t ch c tín d ng xem xét i u ch nh kỳ h n tr n g c và/ho c lãi v n vay. Toàn b s dư n vay g c c a khách hàng này ư c phân lo i vào các nhóm n t nhóm 2 n nhóm 4. b) Khách hàng không có kh năng tr h t n g c và/ho c lãi v n vay úng th i h n cho vay ã tho thu n trong h p ng tín d ng và ư c t ch c tín d ng ánh giá là có kh năng tr n trong m t kho ng th i gian nh t nh sau th i h n cho vay, thì t ch c tín d ng xem xét cho gia h n n v i th i h n phù h p v i ngu n tr n c a khách hàng. Toàn b s dư n vay g c c a khách hàng này ư c phân lo i vào các nhóm n t nhóm 3 n nhóm 5. 2. Các t ch c tín d ng ph i ban hành quy nh v cơ c u l i th i h n tr n phù h p v i quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; vi c phân c p, u quy n cho các Chi nhánh c a mình quy t nh vi c cơ c u l i th i h n tr n ph i b o m H i s chính n m ư c k p th i, y và chính xác các kho n n ư c cơ c u l i th i h n tr n trong toàn h th ng. Các t ch c tín d ng ph i g i quy nh v cơ c u l i th i h n tr n cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c ngay sau khi ban hành. 3. i v i các kho n n vay ư c cơ c u l i th i h n tr n , các t ch c tín d ng ph i báo cáo theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v ch báo cáo th ng kê áp d ng i v i t ch c tín d ng.". 7. Kho n 1 i u 23 ư c s a i như sau: "1. Khách hàng vay b t n th t v tài s n d n n khó khăn v tài chính;". i u 2. C m t "pháp nhân" t i i u 7 và i u 10 Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31/12/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ư c thay b ng c m t "t ch c". i u 3. nh kỳ, các t ch c tín d ng căn c vào tình tr ng tr n vay, k t qu ánh giá ho t ng kinh doanh, kh năng tài chính và tr n c a khách hàng vay phân lo i n vay c a khách hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng x lý r i ro trong ho t ng ngân hàng c a t ch c tín d ng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b quy nh t i các văn b n: Quy t nh s 688/2002/Q -NHNN ngày 1/7/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c th c hi n chuy n n quá h n các kho n n vay c a khách hàng t i các t ch c tín d ng; công văn s 405/NHNN- CSTT ngày 16/4/2002 v vi c hư ng d n th c hi n quy nh v chuy n n quá h n; công văn s 950/NHNN-CSTT ngày 3/9/2002 v chuy n n quá h n i v i trư ng h p ch m tr n g c, lãi v n vay; công văn s 1140/NHNN-CSTT ngày 29/9/2003 v vi c áp d ng lãi su t n quá h n và th i i m tính lãi n quá h n; các quy nh khác trái v i Quy t nh này.
  4. i u 5. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản