Quyết định số 1277/1999/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 1277/1999/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1277/1999/QĐ-BVHTT về việc tổ chức Festival chủ đề phòng, chống sốt rét do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1277/1999/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1277/1999/Q -BVHTT Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 1999 QUY T NNH V VI C T CH C FESTIVAL CH PHÒNG, CH NG S T RÉT B TRƯ NG B VĂN HOÁ-THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 81/CP ngày 8-11-1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá-Thông tin; Căn c Quy t nh s 654/Q -BVHTT, ngày 18-4-1998 c a B trư ng B Văn hoá- Thông tin v vi c thành l p Ban ch o dân s -AIDS và các v n xã h i; Xét ngh c a Hi u trư ng Trư ng i h c Sân kh u i n nh Hà N i t i công văn s 118 CV/TSK A ngày 17-7-1999; Theo ngh c a Ban ch o dân s -AIDS và các v n xã h i. QUY T NNH: i u 1. ng ý t ch c festivak thông tin - tuyên truy n v ch phòng ch ng s t rét các t nh biên gi i phía b c l n th nh t t i Ngh An, th i gian vào trung tu n tháng 11/1999. i u 2. Giao cho Ban ch o dân s -AIDS và các v n xã h i ph i h p v i Vi n s t rét ký sinh trùng và côn trùng B Y t , S Văn hoá-Thông tin Ngh An l p danh sách Ban t ch c, chuNn b n i dung, k ho ch th c hi n và kinh phí m b o cho festivak t k t qu . i u 3.Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng Tài chính K toán, Ban ch o dân s -AIDS và các v n xã h i và S Văn hoá-Thông tin Ngh An ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B VĂN HOÁ- Nơi nh n: THÔNG TIN - Như i u - Lưu VP, BC TH TRƯ NG Nguy n Trung Kiên DANH SÁCH
  2. BAN T CH C FESTIVAL V PHÒNG, CH NG S T RÉT CÁC T NH BIÊN GI I PHÍA B C - L N TH NH T 1- ng chí Phan Kh c H i, Th trư ng - Trư ng ban ch o dân s -AIDS và các v n xã h i, B Văn hoá-Thôngt in - Trư ng ban t ch c. 2- ng chí Lê ình Công, Vi n trư ng - kiêm ch nhi m chương trình qu c gia v phòng ch ng s t rét B Y t - Phó trư ng ban t ch c, kiêm Ch t ch H i ng ban giám kh o. 3- ng chí Vi H ng Nhân, V trư ng, Phó trư ng ban ch o dân s -AIDS và các v n xã h i - Phó trư ng ban t ch c thư ng tr c. 4- ng chí Quý Doãn, V trư ng, Phó trư ng ban ch o dân s - AIDS và các v n xã h i - Phó trư ng ban t ch c. 5- ng chí H H u Th i, Giám c S Văn hoá-Thôngt in Ngh An - Phó trư ng ban t ch c. 6- ng chí Hà Văn Tăng, C c trư ng c c Văn hoá-Thông tin cơ s - U viên, 7- ng chí Tr n Qu c Tuý, Phó Vi n trư ng vi n s t rét - u viên 8- ng chí Tô Văn ng, Phó Văn phòng B Văn hoá-Thông tin - U viên 9- ng chí Giám c Trung tâm Văn hoá-thôngt in t nh Ngh An - U viên. 10- ng chí Nguy n Danh Thu n, T trư ng T thư ký ban ch o dân s -AIDS và các v n xã h i - u viên. 11- ng chí Hoàng Ng c Thu , phòng ch o chuyên khoa Vi n s t rét - u viên. 12- ng chí Nguy n Th Kim Dung, thành viên t thư ký ban ch o dân s - AIDS và các v n xã h i - u viên.
Đồng bộ tài khoản