Quyết định số 1279/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định số 1279/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1279/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 1279/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C C THÀNH VIÊN Y BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 50/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; Căn c Quy t nh s 1365/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 v vi c c thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; Căn c Quy t nh s 615/Q -TTg ngày 14 tháng 5 năm 2009 v vi c thay i thành viên tham gia các H i ng, Ban Ch o ph i h p liên ngành; Xét ngh c a T ng c c H i quan t i công văn s 4480/TCHQ-VP ngày 29 tháng 7 năm 2009 và y ban Dân t c t i công văn s 615/UBDT-TCCB ngày 05 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. C các ông có tên sau ây tham gia thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm: 1. Ông Nguy n Dương Thái, Phó T ng c c trư ng T ng c c H i quan thay ông Vũ Ng c Anh làm thành viên y ban Qu c gia. 2. Ông Sơn Phư c Hoan, Phó Ch nhi m y ban Dân t c thay ông inh Qu H i làm thành viên y ban Qu c gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n:
  2. - Như i u 1; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Trương Vĩnh Tr ng - H ND, UBND các t nh, thành ph thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát TCQG; - Ngân sách Chính sách xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c TNMTMD; - VP Thư ng tr c PCMT B Công an; - C c PC t n n xã h i B L -TB&XH; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T CP, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản