Quyết định số 129/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 129/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/1999/QĐ-BNN-TCCB về quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ADB-1515-VIE(SP)ban hành theo Quyết định số 83/1999/QĐ-BNN/TCCB ngày 22/5/1999của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 129/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 1999 TCCB QUY T Đ NH V VI C S A Đ I VÀ B SUNG M T S ĐI U C A QUY CH T CH C TH C HI N D ÁN KHU V C LÂM NGHI P VÀ QU N LÝ R NG PHÒNG H Đ U NGU N ADB-1515-VIE(SP) BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 83/1999/QĐ-BNN/TCCB NGÀY 22/5/1999 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: i u 1. Nay s a i và b sung m t s i u c a Quy ch t ch c th c hi n D án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n (ADB-1515.VIE(SP)), ban hành kèm theo Quy t nh s 83/1999/Q /BNN-TCCB ngày 22/05/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, như sau: 1. T i i u 4, a) Kho n 2, S a i c m t " t t i S Nông nghi p và phát tri n nông thôn" thành "tr c thu c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn" ; b) Kho n 3, B sung vào cu i "Ban qu n lý d án huy n ư c kh c con d u riêng giao d ch." ; c) Kho n 4, B sung vào cu i
  2. "Ban qu n lý th c hi n ti u d án xã do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh thành l p. Khi c n thi t, Ban qu n lý th c hi n ti u d án xã ư c kh c con d u riêng giao d ch." ; 2. T i i u 11, a) i m a kho n 1, - S a i c m t "Chi h i th o, h i ngh , ào t o do c p Trung ương t ch c" thành " Chi h i th o, h i ngh do c p Trung ương t ch c "; - S a i c m t "T ch c u th u ho c h p ng các công trình xây l p, i u tra cơ b n có quy mô toàn vùng d án;" thành " T ch c u th u ho c h p ng các công trình i u tra ngu n l c có quy mô toàn vùng D án (v n ADB 90%, v n i ng 10%); B sung cu i i m a "- Chi phí d ch v ki m toán hàng năm;" b) i m b kho n 1, -S a i c m t "T ch c t p hu n, h i th o, ào t o c p t nh, huy n và thôn b n;" thành " T ch c h i th o, h i ngh c p t nh, huy n và thôn b n;" c) Kho n 3, -S a i c m t " Chi qu n lý hành chính và các ho t ng c a Ban qu n lý d án" thành " Chi qu n lý hành chính và các ho t ng c a Ban qu n lý d án (67% t ngu n v n i ng, 33% t ngu n h tr c a ADB); -S a i c m t "- Chi cho công tác ki m toán; ... d án kh thi các ti u d án" thành " - Chi cho i u tra ngu n l c, i u tra tài nguyên, giao t lâm nghi p, quy ho ch s d ng t, xây d ng d án kh thi các ti u d án (90% t v n i ng, 10% t v n ADB)." 3. T i i u 13, a) M c * Phân c p cho y ban nhân dân t nh, -B i m "3. Xét duy t d toán chi phi qu n lý d án" (dòng cu i cùng) ; b) M c * Phân c p cho Ban qu n lý d án Trung ương, -B i m 1 cũ và thay b ng i m 1 m i như sau
  3. "1. Ki m tra, th ng nh t các thi t k , d toán các h ng m c công trình ã phân c p cho t nh trư c khi trình y ban nhân dân t nh phê duy t phù h p v i Hi p nh ã ký và các quy nh qu n lý u tư xây d ng c a Nhà nư c." - Thêm i m 3 : "3. Ki m tra các h ng m c công trình ã hoàn thành trư c khi thanh quy t toán công trình." 4. S a n i dung i u 18 thành "D án th c hi n công tác k toán theo hình th c ch ng t ghi s , áp d ng th ng nh t t Ban qu n lý d án Trung ương n các Ban qu n lý d án a phương. Các m u bi u báo cáo theo quy nh trong ch ch ng t k toán doanh nghi p (ban hành theo Quy t nh s 1141/TC/Q /C KT ngày 01/11/1995 c a B Tài chính)." i u 2. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , Ban i u hành d án, Trư ng ban qu n lý các d án lâm nghi p và Giám c d án ADB ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản