intTypePromotion=1

Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT TIỂU DỰ ÁN HỢP PHẦN ĐỐI ỨNG NẰM TRONG DỰ ÁN THÀNH PHẦN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHỀ” THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG II BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011 Số: 1291/QĐ-BGTVT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT TIỂU DỰ ÁN HỢP PHẦN ĐỐI ỨNG NẰM TRONG DỰ ÁN THÀNH PHẦN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHỀ” THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG II BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ Văn bản số 792/TTg-QHQT ngày 17/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” vay vốn ADB; Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 699/QĐ-LĐTBXH ngày 07/6/2010 và số 1138/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2010 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường kỹ năng nghề; Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc thanh lý nhà cửa, vật kiến trúc; Văn bản số 2474/BGTVT-KHĐT ngày 29/4/2011 của Bộ
  2. Giao thông vận tải về việc bố trí vốn cho dự án dạy nghề ODA; Xét Tờ trình số 92/TTr-CĐNGTVT TWII ngày 16/5/2011 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án thành phần cho vốn đối ứng của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II nằm trong dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo Kinh tế - K ỹ thuật Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong dự án thành phần (ODA) “Tăng cường kỹ năng nghề” thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II. Điều 2. Tổ chức thực hiện: - Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II. - Mục tiêu đầu tư: + Mục tiêu dài hạn: Xây dựng Nhà trường thành trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt cho 3 nghề trọng điểm cấp quốc tế, bao gồm: Hàn, Điện tàu thủy; Chế tạo vỏ tàu thủy. Tạo tiền đề cho trường tăng cường hợp tác và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước. + Mục tiêu ngắn hạn: Tạo điều kiện để nhà trường có điều kiện cần để tham gia dự án Tăng cường kỹ năng nghề; - Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng một nhà xưởng khoảng 568m2 để tiếp nhận các thiết bị của dự án Tăng cường kỹ năng nghề; Chi phí t huế và lệ phí, chi phí quản lý dự án cho hợp phần dự án Tăng cường kỹ năng nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II; - Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
  3. - Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án. - Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Chủ đầu tư lựa chọn theo quy định hiện hành. - Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: Ngân sách nhà nước. - Thời gian lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: năm 2011. Điều 3. Các ông Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Bộ: LĐ-TB&XH; KH&ĐT; TC; - Tổng cục dạy nghề; Lê Mạnh Hùng - Kho bạc NN TW; - Kho bạc NN TPHP; - Lưu VT, KHĐT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2