intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1298/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

101
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1298/QĐ-UBND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2011 Số: 1298/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán, phụ nữ, trẻ em; Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND, ngày 24/8/2008 của UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội mới, nhiệm kỳ 2004 - 2009; Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND Thành phố ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em thành phố Hà Nội; Xét đề nghị Cơ quan thường trực thực hiện Chương trình 130/CP Thành phố tại Tờ trình số: 183/TTr-BCĐ(TTBCĐ) ngày 24/02/2011 về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo của thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người; QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Kiện toàn, thay thế, bổ sung một số thành viên Ban Chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người (gọi tắt là Ban chỉ đạo 130/TP), gồm: 1. Đ/c Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo. 2. Đ/c Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực. 3. Đ/c Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, ủy viên. 4. Đ/c Nguyễn Khả Hùng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, ủy viên. 5. Đ/c Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh Án TAND Thành phố, ủy viên. 6. Đ/c Nguyễn Quang Thành, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, ủy viên. 7. Đ/c Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, ủy viên. 8. Đ/c Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc sở LĐ, TB và Xã hội, ủy viên. 9. Đ/c Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ủy viên. 10. Đ/c Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên. 11. Đ/c Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên. 12. Đ/c Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, ủy viên. 13. Đ/c Lê Học Thu, Chánh Văn phòng CATP Thành phố, ủy viên. 14. Đ/c Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về TTXH - Công an thành phố Hà Nội, ủy viên. Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
  3. 1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hằng năm và dài hạn thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống tội phạm. 2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. 3. Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. 4. Định kỳ và đột xuất tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Thành phố. Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 130/TP. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2996/QĐ- UBND ngày 17/6/2009 của UBND Thành phố ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
  4. Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy (để báo cáo); - VP Thường trực 130/CP; - PCT UBND TP Vũ Hồng Khanh; - Công an Thành phố; Nguyễn Thế Thảo - CVP, PVP P.C.Công; - Như điều 5; - P TH, NC, LĐ, TNc; - Lưu;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2