intTypePromotion=1

Quyết định số 13/2005/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2005/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2005/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2005/Q -BCN Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHUY N NHÀ MÁY NHI T I N NINH BÌNH THÀNH CÔNG TY THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P THU C T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 180/2004/N -CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v vi c thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c; Căn c Quy t nh s 12/2005/Q -TTg, ngày 13 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án b sung s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam n năm 2005; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam t i T trình s 118/TTr-EVN-H QT ngày 24 tháng 3 năm 2005 v vi c chuy n i Nhà máy Nhi t i n Ninh Bình thành công ty thành viên h ch toán c l p; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n Nhà máy Nhi t i n Ninh Bình, ơn v h ch toán ph thu c thành Công ty Nhi t i n Ninh Bình, ơn v thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty i n l c Vi t Nam. 1. Tên doanh nghi p: Công ty Nhi t i n Ninh Bình; Tên giao d ch qu c t : Ninh Bình Thermal Power Company; Tên vi t t t: NBTPC; 2. Tr s Công ty t t i ư ng Hoàng Di u, phư ng Thanh Bình, th xã Ninh Bình, t nh Ninh Bình; 3. Công ty Nhi t i n Ninh Bình có tư cách pháp nhân, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u, ư c m tài kho n và quan h tín d ng v i Ngân hàng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2.
  2. 1. Ngành ngh kinh doanh c a Công ty: - S n xu t, kinh doanh i n năng; - Qu n lý, v n hành, b o dư ng, s a ch a, c i t o, thí nghi m, hi u ch nh các thi t b cơ, nhi t, i n, công trình ki n trúc c a nhà máy i n; - ào t o và phát tri n ngu n nhân l c v qu n lý v n hành, b o dư ng và s a ch a thi t b nhà máy i n; - Mua bán, xu t nh p khNu v t tư, thi t b ; - L p d án u tư xây d ng, qu n lý d án u tư xây d ng, tư v n giám sát thi công xây l p; - S n xu t t èn, v t li u xây d ng, ph gia xi măng; - Kinh doanh các ngành ngh khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. V n i u l c a Công ty t i th i i m 31/12/2004 là: 65.309.000.000,00 ng (Sáu mươi lăm t , ba trăm l chín tri u ng ch n). i u 3. B máy c a Công ty g m: 1. Giám c, 2. Các Phó giám c, 3. K toán trư ng, 4. Các phòng ban k thu t, nghi p v , 5. Các phân xư ng v n hành và s a ch a. i u 4. Công ty Nhi t i n Ninh Bình có trách nhi m làm y các th t c ăng ký kinh doanh và ho t ng theo i u l c a Công ty do H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam phê duy t, theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c và nh ng quy nh khác c a pháp lu t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, Giám c Công ty Nhi t i n Ninh Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B CÔNG NGHI P - Như i u 5, - Th tư ng CP ( b/c), - VPCP, - Ban Ch o M&PTDN,
  3. -B N iv , - B K ho ch và u tư, - B Lao ng-TB&XH, - B Tài chính, - B Công an, Hoàng Trung H i - B KHCN, - B Thương m i, - B Tài nguyên và Môi trư ng, - UBND t nh Ninh Bình, - Ngân hàng Nhà nư c, - Công báo, - Lưu VP, V TCCB(3b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2