intTypePromotion=3

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG c l p - T do - H nh phúc ----- ------ S : 13/2008/Q -UBND M Tho, ngày 08 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN C P VÀ Y QUY N QUY T NNH U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v Qu n lý u tư xây d ng công trình; Xét T trình s 217/TTr-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Giám c S Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy t nh v vi c phân c p và y quy n quy t nh u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 2. i tư ng i u ch nh: Phân c p và y quy n quy t nh u tư xây d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a a phương s d ng v n ngân sách nhà nư c, các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n ngân sách nhà nư c) do a phương qu n lý. Không phân c p quy t nh u tư xây d ng i v i các d án u tư thu c chương trình m c tiêu qu c gia và các d án có tính ch t liên ngành, liên k t nhi u a phương trong t nh. Các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng có quy nh phân c p riêng. i u 3. Ph m vi i u ch nh: Ch t ch y ban nhân dân t nh phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) quy t nh u tư i v i các d án u tư có m c v n u tư dư i 05 t ng; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân
  2. dân c p xã) quy t nh u tư i v i các d án u tư có m c v n u tư dư i 01 t ng. Ch t ch y ban nhân dân t nh y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư i v i các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch y ban nhân dân t nh có m c v n u tư dư i 5 t ng và thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c c p t nh. Riêng công tác quy t toán các công trình này không phân c p, v n th c hi n như v i các công trình Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh u tư. Căn c k ho ch u tư dài h n (5 năm), hàng năm y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã l p k ho ch u tư xây d ng c a a phương, m b o cơ c u u tư và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương theo quy ho ch ư c duy t trong ph m vi ngân sách c p mình sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p. i v i các công trình xây d ng t i nơi chưa có quy ho ch ph i có ý ki n th a thu n c a cơ quan qu n lý quy ho ch, ho c c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch. Các d án u tư xây d ng thu c xã, phư ng, th tr n qu n lý ph i ư c y ban nhân dân c p huy n ch p thu n v m c tiêu u tư và quy ho ch. Nghiêm c m vi c chia tách nh các d án, b trí u tư d án tràn lan, kéo dài th i gian th c hi n vư t th i gian quy nh. Nghiêm c m vi c tri n khai d án, công trình khi chưa có ngu n v n m b o, ho c chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t. Các kho n óng góp b ng ti n c a các t ch c, cá nhân; v n h tr c a các t ch c trong nư c; v n vi n tr c a các t ch c, cá nhân ngoài nư c u tư cho các d án do c p nào qu n lý ph i g i vào tài kho n ngân sách c a c p ó và qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Ngu n v n phân c p u tư xây d ng c p huy n, xã: 1. Ngu n v n ngân sách nhà nư c, các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n ngân sách nhà nư c) do a phương qu n lý u tư cho các d án c a c p huy n, xã bao g m: a) V n ngân sách nhà nư c: V n ngân sách nhà nư c c p huy n, c p xã dành cho u tư xây d ng; V n h tr c a ngân sách nhà nư c c p trên cho các d án do c p huy n, c p xã qu n lý. Các kho n óng góp theo nguyên t c t nguy n c a nhân dân trong huy n, xã cho t ng d án c th ư c H i ng nhân dân c p huy n, H i ng nhân dân c p xã thông qua và ư c ưa vào ngân sách c p ó qu n lý. b) Các kho n óng góp t nguy n c a các t ch c cá nhân trong nư c u tư cho các d án do c p huy n, c p xã qu n lý.
  3. c) Các kho n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân ngoài nư c u tư cho các d án do c p huy n, xã qu n lý. 2. Vi c qu n lý, s d ng ngu n v n huy ng óng góp c a nhân dân trong huy n, xã; ngu n v n h tr c a các t ch c cá nhân trong nư c, ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân ngoài nư c u tư cho các d án do c p huy n, c p xã qu n lý ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 5. Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 29/3/2007 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c ban hành Quy nh phân c p quy t nh u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 6. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các s , ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công, Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nguy n H u Chí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản