intTypePromotion=3

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KHÁNH HÒA c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 13/2009/Q -UBND Nha Trang, ngày 06 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C HUY NG, QU N LÝ, S D NG VÀ HOÀN TR NGU N NG TRƯ C TI N THUÊ T C A CÁC D ÁN U TƯ VÀO KHU DU LNCH B C BÁN O CAM RANH Y BAN NHÂN DÂN T NH KHÁNH HÒA Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 21/NQ-H ND ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Khánh Hòa khóa IV, kỳ h p th 11 v vi c huy ng v n u tư xây d ng cơ s h t ng khu Du l ch B c bán o Cam Ranh; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Huy ng v n u tư xây d ng cơ s h t ng Khu du l ch B c bán o Cam Ranh giai o n 2006 - 2010 v i nh ng n i dung như sau: 1. Hình th c huy ng: Huy ng v n dư i hình th c ng trư c ti n thuê t c a các nhà u tư vào Khu du l ch B c bán o Cam Ranh trên cơ s nhà u tư t nguy n và không tính lãi. 2. Nguyên t c, th t c huy ng a) Nhà u tư ph i có văn b n t nguy n ng trư c ti n thuê t do nhà u tư ho c i di n h p pháp c a nhà u tư ký, cam k t không tính lãi su t, không tính bù trư t giá trong su t th i gian ng trư c ti n thuê t ã n p vào ngân sách t nh Khánh Hòa cho n khi tr h t s ti n ng trư c ho c b m t ti n ng trư c n u vi ph m các n i dung ã cam k t v i t nh Khánh Hòa. b) S ti n ng trư c ti n thuê t c a các nhà u tư ã n p vào ngân sách t nh ư c th c hi n thông qua h p ng cam k t gi a nhà u tư v i S Tài chính t nh Khánh Hòa làm cơ s theo dõi tr d n vào ti n thuê t khi d án n h n n p ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. Giá thuê t c a d án ư c tính theo quy nh c a pháp lu t v giá t t i th i i m d án n p ti n thuê t. i u 2. Thu, qu n lý, s d ng và hoàn tr ngu n ng trư c ti n thuê t 1. Ngu n thu ng trư c ti n thuê t c a các d án u tư t i Khu du l ch B c bán o Cam Ranh ư c n p vào tài kho n thu ngân sách t nh Khánh Hòa chi u tư xây d ng cơ s h t ng Khu du l ch B c bán o Cam Ranh. 2. Danh m c, t ng m c u tư các d án cơ s h t ng t i Khu du l ch B c bán o Cam Ranh b trí t ngu n ng trư c ti n thuê t do H i ng nhân dân t nh quy t nh; vi c theo dõi, c p phát, thanh quy t toán th c hi n theo úng trình t , th t c qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n hi n
  2. hành và ư c t ng h p vào quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. Khi d án c a các nhà u tư ã ng trư c ti n thuê t cho ngân sách t nh n h n n p ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t (d ki n n năm 2019), ngân sách t nh s th c hi n tr d n vào s ti n các nhà u tư ã ng trư c cho ngân sách tương ng v i s ti n nhà u tư ph i n p ti n thuê t c a năm ó theo quy nh c a pháp lu t v giá t khi th c hi n thu ti n thuê t có hi u l c thi hành t i th i i m ph i n p ti n thuê t (theo thông báo n p ti n c a cơ quan thu ); ng th i ngân sách t nh thay nhà u tư n p ti n thuê t vào ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. Ngân sách không hoàn tr tr c ti p cho nhà u tư (tr nh ng trư ng h p ư c y ban nhân dân t nh quy t nh). i u 3. Trách nhi m c a các s , ngành liên quan 1. S K ho ch và u tư a) Ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan hư ng d n, v n ng các nhà u tư có văn b n t nguy n ng trư c ti n thuê t, cam k t không tính lãi su t, không tính bù trư t giá. b) Hàng năm d ki n danh m c u tư t ngu n ng trư c ti n thuê t báo cáo y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh quy t nh. c) Thông báo cho các nhà u tư n p ng trư c ti n thuê t trên cơ s cam k t c a nhà u tư; khi nhà u tư n p s ti n t m ng cho ngân sách t nh theo cam k t, t ng h p trình y ban nhân dân t nh hoàn t t các th t c u tư cho nhà u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. S Tài chính a) Căn c s ti n ng trư c c a nhà u tư ã n p vào ngân sách t nh, ch m nh t sau 10 ngày, th c hi n ký h p ng cam k t v i nhà u tư làm cơ s kh u tr khi d án n th i h n n p ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. b) Khi các d án n h n n p ti n thuê t hàng năm, căn c thông báo n p ti n thuê t c a cơ quan thu , th c hi n ghi chi ngân sách t nh hoàn tr t m ng cho các nhà u tư, ng th i ghi thu ngân sách t nh theo m c l c ngân sách nhà nư c tương ng s ti n thuê t ph i n p c a các nhà u tư. c) Qu n lý, c p phát v n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 3. Ban qu n lý Khu du l ch bán o Cam Ranh: Có trách nhi m ki m tra, ôn c và t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư tri n khai th c hi n d án úng ti n ã cam k t. Báo cáo k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c v y ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c: S Tài chính, S K ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c t nh, Ban qu n lý Khu du l ch bán o Cam Ranh; C c trư ng C c Thu Khánh Hòa và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  3. Võ Lâm Phi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản