Quyết định số 130/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
69
lượt xem
7
download

Quyết định số 130/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 130/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CH T TH I R N THÔNG THƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 ; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh thành ph H Chí Minh t i T trình s 183/GT-MT ngày 20 tháng 9 năm 2002 ; ý ki n c a S Tư pháp thành ph t i công văn s 1577/STP-VP ngày 11 tháng 11 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý ch t th i r n thông thư ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay th Quy t nh s 676/Q -UB ngày 30 tháng 9 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 3.- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng hư ng d n tri n khai th c hi n t t Quy ch này. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ban-ngành và oàn th thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, phư ng-xã, các t ch c, h gia ình, cá nhân ang sinh s ng, ho t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph PH - B Xây d ng KT. CH TNCH - B Khoa h c và Công ngh - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Các Báo, ài ( ưa thông tin và tuyên truy n) - VPH -UB : các PVP, các T NCTH
 2. - Lưu ( T/Ng) Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUY CH QU N LÝ CH T TH I R N THÔNG THƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 130 /2002/Q - y ban ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- M c ích : Quy ch này quy nh vi c qu n lý ch t th i r n thông thư ng nh m phân nh rõ trách nhi m, nâng cao ý th c c a các t ch c, cá nhân và c ng ng tham gia qu n lý trong quá trình th i b , quét d n, thu gom, v n chuy n, x lý các lo i ch t th i r n thông thư ng. i u 2.- Nguyên t c qu n lý : 1. Công tác qu n lý ch t th i r n thông thư ng ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, qu n lý ô th và an toàn giao thông ô th . 2. Các t ch c, cá nhân tham gia công tác quét d n, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n thông thư ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ph i tuân th các quy nh c a Quy ch này và ch u s qu n lý, ch o, giám sát c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành và y ban nhân dân nói chung cũng như ch u s giám sát, ánh giá v ch t lư ng v sinh c a nhân dân. Nhà nư c khuy n khích các thành ph n kinh t trong xã h i tham gia vào t ch c ho t ng thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n thông thư ng. 3. T t c các t ch c, cá nhân ang sinh s ng, ho t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh có nhu c u b ch t th i ph i tuân th theo các quy nh c a Quy ch này.
 3. 4. M i vi ph m Quy ch này u b x lý theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính hi n hành, trư ng h p nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s . i u 3.- Gi i thích t ng : Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau : - Ch t th i r n thông thư ng g m : + Rác sinh ho t : ư c th i ra t các sinh ho t hàng ngày như ăn, , làm vi c, buôn bán, s n xu t (rác công nghi p không c h i). + Rác xây d ng : ư c th i ra trong quá trình xây d ng, phá d , c i t o s a ch a, duy tu công trình như xà b n, t c n, bùn c ng. - Qu n lý ch t th i r n thông thư ng : là các ho t ng ki m soát ch t th i trong su t quá trình t khi phát sinh, x lý ban u n thu gom, v n chuy n và x lý cu i cùng. - Ch ngu n th i ch t th i r n thông thư ng : là các h gia ình, t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v có phát sinh ch t th i. - L c lư ng quét d n, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n thông thư ng : là t ch c, cá nhân có ăng ký th c hi n vi c quét d n, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n thông thư ng theo úng các quy nh hi n hành c a lu t pháp. - Cơ quan qu n lý Nhà nư c v gi i quy t ch t th i r n thông thư ng : là S Giao thông Công chánh và S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CH NGU N TH I i u 4.- Nguyên t c th i rác : a) M i ngư i dân u ph i có ý th c gi gìn thành ph s ch p, văn minh và b o v môi trư ng. b) Ch ngu n th i rác có nhu c u th i rác ph i rác úng ch , giao rác úng gi và ph i b c kín các lo i rác hôi th i ho c có kh năng truy n nhi m trư c khi th i b . c) Ch ngu n th i rác c n trang b d ng c và có a i m ch a rác thích h p. M c I : Rác sinh ho t. i u 5.- Trách nhi m c a ch ngu n th i : 1. Ph i có d ng c ch a rác, nơi ch a rác h p v sinh không gây ô nhi m môi trư ng :
 4. a) Ch ngu n th i rác tùy i u ki n c th ph i trang b 2 n 3 thùng ng rác phân lo i rác t ngu n (rác h u cơ, rác vô cơ) theo hư ng d n c a t ch c, ơn v thu gom rác. b) i v i nh ng t ch c, cá nhân ư c phép s d ng v a hè làm nơi kinh doanh, ho t ng c a các nhà hàng và các ho t ng t m th i khác ph i có d ng c ch a rác h p v sinh, ch a rác và ph i gi gìn s ch s nơi ho t ng kinh doanh. c) i v i nh ng nơi ho t ng kinh doanh, d ch v công c ng như : ch , công viên, b n xe, nhà ga, b n tàu, l ư ng i b , các phương ti n giao thông công c ng và nh ng nơi công c ng khác ph i b trí thùng rác công c ng và s lư ng thùng ph i ch a h t rác (do s lư t ngư i) hàng ngày th i ra. d) i v i các lo i rác gây mùi hôi th i ho c truy n nhi m như : bông băng, xác súc v t, phân gia súc… ph i cho vào túi nylon c t kín mi ng trư c khi cho vào thùng rác. 2. Ph i có nghĩa v óng m t kho n ti n (g i là phí v sinh) theo quy nh c a Nhà nư c. i u 6.- Ch ngu n th i ph i tuân th các quy nh sau ây : 1. Ph i giao rác úng gi quy nh cho l c lư ng i thu gom rác. V th i gian giao rác, tùy theo c i m c a t ng khu v c, a bàn qu n-huy n s có quy nh thích h p sao cho v n m b o v sinh, m quan ô th và ư c ph bi n n ch ngu n th i. 2. Không ư c rác, v t rác b a bãi trư c m t nhà, trên lòng l ư ng, mi ng h ga, ao h , sông r ch ho c vào các nơi công c ng khác. 3. M i cá nhân khi i l i trên ư ng, nh ng nơi công c ng có nhu c u v t rác ph i b rác vào thùng rác công c ng ho c nh ng nơi quy nh. 4. Các h gia ình, t ch c, cơ quan ơn v có trách nhi m gi v sinh v a hè trư c và xung quanh nhà ho c tr s . i v i nh ng ư ng h m không có công nhân v sinh quét d n thì ph i có trách nhi m quét d n và gi gìn v sinh ph n v a hè và ư ng h m ó. Và, có quy n : a) Không cho t ch c, cá nhân nào làm vi c gì gây m t v sinh. b) Bu c ngư i gây m t v sinh ph i kh c ph c ngay h u qu . c) Thông báo k p th i cho Chính quy n a phương n ki m tra x ph t iv i nh ng trư ng h p vi ph m vào các quy nh c a Quy ch này. M c II : Rác xây d ng. i u 7.- Trách nhi m c a ch ngu n th i : 1. Khi ti n hành c i t o, phá d công trình ph i có ch ch a ph th i, xà b n trong khuôn viên công trình.
 5. 2. Khi ư c phép (do S Giao thông Công chánh c p) hàng hóa, v t li u, ph li u, ph th i trên ư ng ph thì ngư i qu n lý các lo i v t d ng nêu trên ph i th c hi n t t c bi n pháp m b o v sinh và tr t t an toàn giao thông. 3. Khi hoàn t t công trình, t i a 3 ngày sau, ch ngu n th i ph i nhanh chóng d n s ch tr l i m t b ng như ban u (n u có s d ng v a hè) và t v n chuy n (ho c ký h p ng thuê ngành v sinh th c hi n) các ch t ph th i, xà b n i san l p n n công trình ho c v n chuy n ra bãi th i c a thành ph theo hư ng d n c a ngành v sinh. Trong khi v n chuy n ph th i, xà b n không ư c rơi vãi d c ư ng và ph i ch u chi phí x lý rác t i bãi theo ơn giá ư c quy nh t i th i i m th c hi n. 4. Các ơn v Công ty Công viên Cây xanh, Công ty i n l c thành ph , Công ty Thoát nư c ô th và nhân dân khi n, mé cây xanh ; n o vét bùn, t, rác c n t c ng rãnh thoát nư c ph i thu d n s ch s ngay. 5. Các ơn v c a ngành Giao thông công chánh, Bưu i n, i n l c, các cá nhân trong quá trình t ch c thi công công trình ng m trên ư ng ph và các công trình khác liên quan n ph m vi ư ng ph ph i th c hi n các bi n pháp nh m làm cho vi c thi công không gây m t v sinh ư ng ph và có bi n pháp m b o an toàn cho các phương ti n giao thông và ngư i i l i ; ph i d n s ch m t ư ng trư c 6 gi sáng hôm sau. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC L C LƯ NG THAM GIA QUÉT D N, THU GOM, V N CHUY N VÀ TI P NH N X LÝ CH T TH I R N TH NG THƯ NG. i u 8.- Nguyên t c ho t ng : 1. Th c hi n công tác quét d n, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n thông thư ng theo phương án và k ho ch ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2. Ph i nghiêm ch nh ch p hành theo các quy nh c a cơ quan Qu n lý Nhà nư c v quy trình công ngh và các quy nh liên quan khác trong quá trình ho t ng. 3. Ch t th i r n thông thư ng ph i ư c thu d n v n chuy n s ch s , k p th i ra kh i thành ph trư c 6 gi sáng hàng ngày. 4. T ch c và ho t ng theo úng Lu t Lao ng và các quy nh hi n hành. 5. Ph i m b o các i u ki n cơ b n cho ngư i lao ng v d ng c , v sinh, an toàn lao ng. 6. Ch ng ưa ra các bi n pháp hi u qu nh m nâng cao, m b o duy trì t t ch t lư ng v sinh. i u 9.- Trách nhi m c a l c lư ng quét d n, thu gom, v n chuy n ch t th i r n thông thư ng 1. Công tác quét d n, thu gom, v n chuy n ch t th i ph i có phương
 6. ti n, thi t b chuyên d ng, b o m tiêu chuNn v sinh môi trư ng, không rơi vãi nư c, rơi vãi rác và bao ph kín h n ch t i a phát tán mùi hôi. 2. Th c hi n y và nghiêm túc theo tiêu chuNn b o v môi trư ng và các quy nh, các quy trình k thu t, công ngh do y ban nhân dân thành ph , S Giao thông Công chánh ban hành. 3. Thu phí v sinh theo quy nh c a thành ph . 4. Tuân th nghiêm túc v th i gian th c hi n công tác nghi p v theo quy nh. 5. Ch t lư ng v sinh sau th i gian tác nghi p hàng ngày ph i t yêu c u theo tiêu chuNn ch t lư ng v sinh do S Giao thông Công chánh và S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng quy nh. 6. Ph i h p v i Chính quy n a phương ch n a i m thích h p làm i m h n giao rác t xe tay sang xe cơ gi i, t và qu n lý các thùng rác công c ng, không x y ra tình tr ng ùn t c giao thông. 7. Ph i h p k p th i và thông báo n Chính quy n a phương ho c cơ quan có ch c năng ki m tra x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi gây m t v sinh ô th . 8. Thông báo thư ng xuyên và r ng rãi trong nhân dân, Chính quy n a phương và t t c các ngành có liên quan v a i m các bãi ch t th i c a thành ph . 9. Ph i h p v i các ngành có liên quan thư ng xuyên t ch c các cu c tuyên truy n v n ng, giáo d c sâu r ng trong qu n chúng nh m nâng cao ý th c ngư i dân trong vi c ch p hành úng các quy nh v qu n lý ch t th i. 10. Theo dõi và báo cáo k p th i cho y ban nhân dân các qu n-huy n, S Giao thông Công chánh bi t v tình hình ch t lư ng v sinh trên a bàn cùng ph i h p nhanh chóng gi i quy t. i u 10.- Trách nhi m c a ơn v ti p nh n x lý ch t th i r n thông thư ng : 1. m b o cơ s v t ch t, k thu t phù h p v i công ngh x lý rác theo tiêu chuNn và quy nh hi n hành. 2. Ch ư c phép x lý ch t th i nh ng khu v c ã ư c quy nh. 3. Không ư c ti p nh n, x lý các ch t th i không ư c phép x lý. 4. Trong quá trình ti p nh n và x lý ch t th i ph i tuân th y các quy nh, quy trình k thu t c a Nhà nư c ban hành. 5. Trư ng h p x y ra s c , ơn v x lý ch t th i có trách nhi m ph i h p ch t ch v i a phương, S Giao thông Công chánh, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, các ơn v thu gom, v n chuy n ti n hành các bi n pháp khNn c p nh m h n ch t i a nh hư ng n môi trư ng và s c kh e con ngư i.
 7. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T TH I R N TH NG THƯ NG i u 11.- Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng-xã : 1. Tích c c tuyên truy n, ph bi n và tham gia ki m tra, x ph t vi ph m hành chính v vi c gi gìn v sinh ư ng ph theo quy nh hi n hành. 2. Giao v a hè cho h dân, cơ quan, t ch c, ơn v m nhi m gi gìn v sinh như quy nh t i i m 4 c a i u 6 – Chương II. 3. Ph i h p v i ơn v c a ngành v sinh : a) Xem xét xu t t ng v trí c th làm i m h n v n chuy n rác, t thùng rác công c ng và tham gia công tác b o qu n thùng rác công c ng. b) Thư ng xuyên ki m tra x ph t vi ph m hành chính v gi gìn v sinh ô th . 4. Tuyên truy n v n ng, ki m tra và yêu c u t t c các h dân ký h p ng giao rác cho các ơn v thu gom, v n chuy n rác. 5. Giám sát và ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n- huy n v tình hình ch t lư ng v sinh ô th trên a bàn qu n lý. 6. T ch c các t t ng v sinh ư ng ph trong ph m vi a phương phư ng-xã. 7. Ch o các T dân ph tham gia gi gìn v sinh ư ng ph , nơi công c ng và h th ng kênh r ch trên a phương (n u có) th c hi n quy ch qu n lý ch t th i r n thông thư ng và ăng ký th c hi n quy ư c gi gìn v sinh. 8. xu t v i y ban nhân dân các qu n-huy n, S Giao thông Công chánh v nh ng ch trương, bi n pháp nh m làm cho công tác v sinh ư ng ph và các kênh r ch t k t qu cao. 9. Th c hi n nghiêm ch nh Quy t nh s 5424/Q -UB ngày 15 tháng 10 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c và ho t ng c a l c lư ng làm d ch v thu gom rác dân l p. i u 12.- Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n-huy n : 1. Ch o ơn v v sinh công c ng th c hi n t t công tác v sinh công c ng trên a bàn qu n-huy n. 2. Ch o y ban nhân dân phư ng-xã th c hi n trách nhi m quy nh t i i u 11. 3. Ch o các cơ quan ch c năng thu c qu n-huy n h tr tích c c cho các ơn v thu c ngành v sinh, y ban nhân dân phư ng-xã trong vi c t ch c tri n khai th c hi n công tác v sinh ư ng ph .
 8. 4. Th c hi n x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n ư c quy nh và ph i h p v i S Giao thông Công chánh trong vi c t ch c th c hi n qu n lý ch t th i r n thông thư ng. 5. Qu n lý t t a bàn, không tình tr ng l n chi m s d ng trái phép các v trí ư c quy ho ch làm các tr m trung chuy n ho c công trư ng x lý rác. 6. Ki m tra, giám sát và ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph v tình hình ch t lư ng v sinh trên a bàn qu n-huy n. i u 13.- Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng c p thành ph và qu n-huy n : 1. Ch trì ph i h p v i S Giao thông Công chánh, y ban nhân dân qu n-huy n, các s ban ngành thành ph trong vi c t ch c tuyên truy n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng, trong các c m dân cư trên a bàn thành ph v n i dung và các i u kho n c th trong b n Quy ch này các t ch c, cá nhân bi t và t giác ch p hành. 2. Hư ng d n n i dung và thNm nh các báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 3. Nghiên c u áp d ng khoa h c, công ngh vào lĩnh v c qu n lý ch t th i r n thông thư ng. 4. T ch c i u tra, ánh giá m c ô nhi m môi trư ng t i các khu v c ; Thanh ki m tra nh kỳ và t xu t các ho t ng qu n lý ch t th i r n thông thư ng theo Quy ch . 5. Ti p nh n, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và các yêu c u ki n ngh v qu n lý ch t th i r n thông thư ng trong ph m vi quy n h n c a mình ho c chuy n n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. 6. Tuyên truy n, ào t o nâng cao nh n th c, chuyên môn v qu n lý ch t th i r n thông thư ng. i u 14.- Trách nhi m c a S Giao thông Công chánh : 1. Ph bi n và hư ng d n th c hi n các văn b n pháp lu t cho y ban nhân dân qu n- huy n, phư ng-xã và các cơ quan, ơn v liên quan n vi c gi gìn v sinh ư ng ph . 2. xu t nh ng quy nh, ch trương, bi n pháp gi gìn v sinh ư ng ph trình y ban nhân dân thành ph ban hành. 3. Xây d ng và trình duy t Chi n lư c phát tri n ngành, quy ho ch t ng th qu n lý ch t th i r n thông thư ng làm cơ s th c hi n. 4. So n th o trình y ban nhân dân thành ph ban hành nh ng văn b n Quy ph m pháp lu t, văn b n ch o và văn b n quy nh liên quan n công tác qu n lý ch t th i r n thông thư ng.
 9. 5. Ban hành các quy nh, quy trình k thu t i v i công tác quét d n, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n thông thư ng thu c ph m vi thNm quy n ư c phân công. 6. Ki m tra và ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh v gi gìn v sinh ư ng ph các ơn v thu c S và các ơn v v sinh qu n-huy n. 7. Ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch qu n lý ch t th i r n thông thư ng. 8. Ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, s n xu t, hư ng d n s d ng th ng nh t trên toàn thành ph các lo i ki u dáng công nghi p c a các trang thi t b chuyên dùng ph c v cho công tác qu n lý ch t th i r n thông thư ng. 9. Hư ng d n các qu n-huy n trong vi c quy ho ch xây d ng các tr m ép rác kín, các khu x lý, các bãi chôn l p phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a a phương. 10. L p k ho ch v n ng thu hút u tư, huy ng, xã h i hóa các ngu n v n u tư vào lĩnh v c quét d n, thu gom, v n chuy n và x lý rác sinh ho t và xây d ng. 11. Ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph v m t qu n lý Nhà nư c ho t ng c a ngành v sinh. 12. Ch o Ban Thanh tra Giao thông công chánh : a) Th c hi n thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. b) H tr cho nhân dân, các cơ quan, t ch c ơn v trong vi c u tranh, ngăn ch n nh ng trư ng h p c ý làm trái quy nh c a Nhà nư c v gi gìn v sinh công c ng. 13. nh kỳ (6 tháng và 12 tháng) ti n hành th ng kê, t ng h p tình hình qu n lý và x lý ch t th i r n trên a bàn thành ph báo cáo H i ng nhân dân thành ph và y ban nhân dân thành ph . i u 15.- Trách nhi m c a Công an thành ph : 1. Ch o, ki m tra, ôn c các ơn v trong ngành th c hi n thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n trách nhi m b o m tr t t , an toàn trong quá trình thi hành quy t nh cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t. 3. H tr cho nhân dân, các cơ quan, t ch c ơn v trong vi c u tranh, ngăn ch n nh ng trư ng h p c ý làm trái quy nh c a Nhà nư c v gi gìn v sinh công c ng. i u 16.- Trách nhi m c a Văn phòng Ki n trúc sư Trư ng : 1. Ch trì ph i h p S Giao thông Công chánh trong vi c quy ho ch a i m xây d ng các công trình ph c v công tác x lý rác.
 10. 2. Trong thNm nh, phê duy t quy ho ch và thi t k xây d ng các d án ph i có b trí a i m x lý rác. i u 17.- Trách nhi m c a S Văn hóa và Thông tin : 1. T ch c c ng, tuyên truy n ph c v cho vi c tri n khai th c hi n quy nh c a y ban nhân dân thành ph v gi gìn v sinh ư ng ph . 2. Các cơ quan thông tin i chúng ph n ánh k p th i gương t t, phê phán m t x u, có nh ng chương m c riêng v v sinh ư ng ph trên báo, ài. i u 18.- Trách nhi m c a S Giáo d c và ào t o : So n th o ưa vào chương trình d y h c các n i dung nh m giáo d c h c sinh ý th c gi gìn v sinh t i nơi và nơi công c ng. i u 19.- Trách nhi m c a S K ho ch và u tư : 1. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t các d án u tư t ngu n ngân sách, ODA, FDI, BOT, BT,… ph c v phát tri n cơ s h t ng ngành v sinh. 2. T ng h p k ho ch v n u tư phát tri n và v n s nghi p cho công tác gi i quy t ch t th i r n thông thư ng c a thành ph . i u 20.- Trách nhi m c a S Tài chánh-V t giá : 1. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph cân ib o m v n chi ngân sách cho công tác qu n lý ch t th i r n thông thư ng. 2. Ch u trách nhi m thNm nh các ơn giá, chi phí trong công tác qu n lý và x lý rác trên a bàn thành ph . Chương 5: T CH C TH C HI N i u 21.- S Giao thông Công chánh ph i h p v i các s -ngành có liên quan t ch c hư ng d n th c hi n t t Quy ch này. i u 22.- Các cơ quan thông tin i chúng, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , Thành oàn Thanh niên, Công oàn, Ph n , Lao ng-Thương binh và Xã h i, H i C u chi n binh c n có nh ng vi c làm h tr tích c c nh m góp ph n ng viên nhân dân trong vi c nâng cao ý th c c ng ng, gi gìn v sinh ô th ; xác nh vi c gi gìn v sinh là m t trong các y u t xem xét ánh giá k t qu ho t ng c a khu ph và ơn v theo nh kỳ. i u 23.- Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh c n b sung, i u ch nh, các ơn v liên quan có ý ki n g i v S Giao thông Công chánh xem xét, t ng h p trình y ban nhân dân thành ph gi i quy t./.
 11. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản