Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1318/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C H TR GI T M T P TRUNG, CH BI N S N PH M GIA C M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 3619/BNN-CB ngày 6 tháng 12 năm 2005) và ý ki n các B , ngành t i cu c h p ngày 9 tháng 12 năm 2005, QUY T NNH: i u 1. H tr các cơ s gi t m t p trung, ch bi n s n phNm gia c m ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (cơ s tr c thu c B ) ho c y ban nhân dân c p t nh (cơ s tr c thu c t nh) ch nh giúp ngư i chăn nuôi tiêu th nhanh s n phNm, gi m b t khó khăn do nh hư ng c a d ch cúm như sau: 1. Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c cho các cơ s gi t m t p trung, ch bi n s n phNm gia c m vay: a) i v i gia c m gi t m tiêu th tươi; gi t m , c p ông th t gia c m: 15.000.000 ng/t n s n phNm, th i h n vay 3 tháng, lãi su t 0%; b) i v i ch bi n s n phNm th t gia c m óng h p: 20.000.000 ng/t n s n phNm, th i h n vay 6 tháng, lãi su t 0%. 2. Th i i m các Ngân hàng thương m i Nhà nư c cho các cơ s gi t m t p trung, ch bi n gia c m vay v n ư c h tr lãi su t ti n vay: a) i v i th y c m (v t, ngan, ng ng) ư c thu mua và gi t m , ch bi n k t ngày Quy t nh này có hi u l c n h t ngày 31 tháng 01 năm 2006; b) i v i gà ư c thu mua và gi t m , ch bi n k t ngày Quy t nh này có hi u l c n h t ngày 31 tháng 3 năm 2006. i u 2. T ch c th c hi n 1. Các cơ s t ch c gi t m t p trung, ch bi n s n phNm gia c m quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ph i b o m các i u ki n v v sinh thú y, v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm theo quy nh; ch ư c gi t m , ch bi n các lo i gia c m
  2. ó ư c ki m d ch không nhi m b nh; ph i trang b phòng h lao ng b o v an toàn cho ngư i s n xu t. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c quy nh c a pháp lu t v i u ki n v sinh thú y, v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm ch nh các cơ s gi t m t p trung, ch bi n s n phNm gia c m; ch o cơ quan thú y có trách nhi m giám sát ch t ch v thú y và xác nh n s lư ng gia c m c a các cơ s gi t m , ch bi n g i Ngân hàng thương m i Nhà nư c làm cơ s cho vi c h tr ; ph i h p v i B Y t , B Thương m i tuyên truy n, hư ng d n tiêu th gia c m, s n phNm gia c m không nhi m b nh ó ư c ki m d ch. 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng thương m i Nhà nư c cho các cơ s gi t m t p trung, ch bi n s n phNm gia c m vay theo i u 1 c a Quy t nh này. 4. Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c có trách nhi m thNm nh cho vay, ki m tra các cơ s gi t m , ch bi n s n phNm gia c m s d ng v n vay úng m c ích; báo cáo B Tài chính s c p bù h tr lãi su t. 5. B Tài chính căn c vào s dư v n vay do các Ngân hàng thương m i Nhà nư c báo cáo kèm theo xác nh n c a cơ quan thú y c p bù ph n lãi su t huy ng v n i v i s v n cho vay theo i u 1 c a Quy t nh này cho các Ngân hàng thương m i Nhà nư c; hư ng d n các Ngân hàng thương m i Nhà nư c l p h sơ th c hi n c p bù theo quy nh. 6. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân các c p khNn trương xây d ng và quy ho ch cơ s gi t m t p trung trên a bàn; có chính sách khuy n khích, h tr xây d ng các cơ s gi t m gia súc, gia c m t p trung. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng B Tài chính, B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B , ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Các H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà n nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
  3. - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, NN (5b).
Đồng bộ tài khoản