intTypePromotion=3

Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KHU DU LNCH THÁC B N GI C, T NH CAO B NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Du l ch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Di s n văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Quy t nh s 97/2002/Q -TTg ngày 22 tháng 7 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n Du l ch Vi t Nam 2001 - 2010; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch (nay là B Văn hoá, Th thao và Du l ch) và B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c, t nh Cao B ng v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. Ph m vi c a quy ho ch: Khu du l ch thác B n Gi c có quy mô di n tích kho ng 1000 ha thu c xã àm Th y, huy n Trùng Khánh, t nh Cao B ng. Ranh gi i Khu du l ch ư c xác nh c th như sau: - Phía ông B c giáp ư ng biên gi i qu c gia v i Trung Qu c; - Phía B c giáp a ph n các xóm Lũng N i, Lũng Phi c (nhánh trên c a sông Quây Sơn); - Phía Tây B c giáp a ph n b n Chang, xóm Gi c M , Nà Ay; - Phía Tây giáp m t ph n t nh l 206, su i Gun; - Phía Nam giáp núi Phia Lác, b n Thuôn và m t ph n ranh gi i huy n H Lang. 2. M c tiêu:
  2. a) Xây d ng và phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c tr thành tr ng i m du l ch c a t nh Cao B ng, x ng t m v i nh hư ng phát tri n du l ch c a khu v c và c nư c, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và khu v c. Phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c ph i g n v i vi c b o v ch quy n, toàn v n lãnh th qu c gia, an ninh, tr t t , an toàn xã h i. b) Xây d ng và phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c v i quy mô h p lý, áp ng ư c nhu c u c a khách du l ch n năm 2010 ón ư c kho ng 90.000 lư t khách du l ch/năm, trong ó có kho ng 13.500 lư t khách du l ch qu c t ; năm 2015 ón kho ng 350.000 lư t khách du l ch/năm, trong ó có kho ng 70.000 lư t khách du l ch qu c t ; năm 2020 ón kho ng 1.000.000 lư t khách du l ch/năm, trong ó có kho ng 350.000 lư t khách du l ch qu c t . 3. nh hư ng phát tri n ch y u: a) Xây d ng và phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c áp ng nhu c u c a c khách du l ch n i a và khách du l ch qu c t . u tư xây d ng cơ s v t ch t, k thu t du l ch t ch t lư ng thu hút ngày càng nhi u hơn khách du l ch qu c t n tham quan, du l ch, trư c h t là khách du l ch qu c t n t Trung Qu c, t thành ph Hà N i và các t nh phía B c. b) Phát tri n các s n phNm du l ch g n v i các lo i hình: tham quan th ng c nh, b n văn hoá các dân t c, ngh cu i tu n, vui chơi gi i trí, th thao m o hi m và các lo i hình du l ch khác, trong ó chú tr ng phát tri n s n phNm du l ch th thi n ư c c trưng riêng c a du l ch B n Gi c. c) T ch c không gian khu du l ch bao g m các khu ch c năng sau: - Trung tâm ón ti p, i u hành du l ch và d ch v công c ng; - Khu tham quan thác k t h p l h i văn hóa; - Khu cơ s lưu trú; - Khu tham quan và nghiên c u hang ng k t h p th thao leo núi; - Khu th thao nư c; - Khu b n văn hóa các dân t c; - Khu dân cư ô th t p trung; - Khu công viên á k t h p cây xanh c nh quan. d) u tư phát tri n: - Giai o n t năm 2007 n năm 2010: t p trung vào vi c u tư phát tri n h th ng h t ng k thu t, các cơ s v t ch t k thu t du l ch thi t y u ph c v khách du l ch g n v i b o t n, tôn t o tài nguyên, môi trư ng du l ch.
  3. - Giai o n t 2011 - 2015: ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng h t ng k thu t Khu du l ch thác B n Gi c, u tư xây d ng các h ng m c công trình phù h p v i c tính và yêu c u ho t ng c a Khu du l ch thác B n Gi c. - Giai o n t 2016 - 2020: hoàn thành v cơ b n các m c tiêu, nhi m v xây d ng Khu du l ch thác B n Gi c, chuNn b i u ki n ưa Khu du l ch thác B n Gi c tr thành m t trong nh ng tr ng i m du l ch c a khu v c. 4. Gi i pháp th c hi n: a) Có chính sách thích h p huy ng các ngu n l c u tư phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c theo m c tiêu ã ư c xác nh. b) Có cơ ch phù h p khuy n khích, thu hút ngu n nhân l c có trình v công tác t i Khu du l ch thác B n Gi c. Chú tr ng ào t o ngu n nhân l c a phương ph c v cho Khu du l ch thác B n Gi c. Có bi n pháp tuyên truy n, ph bi n nh m nâng cao nh n th c v văn hoá du l ch cho c ng ng dân cư a phương. c) Xây d ng, th c hi n chương trình xúc ti n, qu ng bá du l ch phù h p v i m c tiêu phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c, g n v i chương trình xúc ti n, qu ng bá du l ch c a t nh Cao B ng và c a qu c gia. d) Vi c u tư xây d ng các d án t i Khu du l ch thác B n Gi c th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v b o v tài nguyên, môi trư ng nh m phát tri n du l ch b n v ng. i u 2. T ch c th c hi n: 1. B Văn hoá, Th thao và Du l ch có trách nhi m: Ph i h p v i y ban nhân dân t nh Cao B ng và các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n Quy ho ch t ng th phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c b o m vi c u tư, xây d ng theo úng Quy ho ch; ào t o ngu n nhân l c du l ch; g n vi c tuyên truy n qu ng bá Khu du l ch thác B n Gi c v i chương trình qu ng bá, xúc ti n du l ch qu c gia; có cơ ch , chính sách khuy n khích các doanh nghi p l hành ưa khách du l ch n Khu du l ch thác B n Gi c và các khu, i m du l ch khác c a t nh Cao B ng. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét trình c p có thNm quy n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho t nh Cao B ng u tư cơ s h t ng Khu du l ch thác B n Gi c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 3. y ban nhân dân t nh Cao B ng có trách nhi m: a) T ch c công b Quy ho ch t ng th phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c các t ch c, cá nhân bi t, th c hi n.
  4. b) Ch o các cơ quan ch c năng tri n khai th c hi n úng Quy ho ch t ng th phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c; ki n ngh vi c i u ch nh, b sung, s a i Quy ho ch cho phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Cao B ng. c) Phê duy t Quy ho ch chi ti t các khu ch c năng c a Khu du l ch thác B n Gi c b o m vi c xây d ng, phát tri n cơ s h t ng du l ch tuân th úng Quy ho ch t ng th phát tri n Khu du l ch thác B n Gi c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. d) Xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình qu ng bá, xúc ti n du l ch Khu du l ch thác B n Gi c. Th c hi n các bi n pháp huy ng các ngu n l c cho u tư phát tri n du l ch t i Khu du l ch thác B n Gi c. 4. Các B , ngành và các cơ quan liên quan căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao có trách nhi m ch trì ho c ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch và y ban nhân dân t nh Cao B ng th c hi n Quy ho ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Cao B ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng; - T nh u , H ND, UBND t nh Cao B ng; - Huy n u , H ND, UBND huy n Trùng Khánh, t nh Cao B ng; - BC Tây B c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng CP, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, - Lưu: Văn thư, KTTH (5). Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản