intTypePromotion=3

Quyết định số 135/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 135/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho ủy ban nhân dân quận – huyện quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 135/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2005 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH PHÂN C P CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N – HUY N QU N LÝ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 vàNgh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán phân b ngân sách thành ph năm 2005; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4082/2005/KH T- TH ngày 27 tháng 7 năm 2005; QUY T NNH: i u 1. Giao cho y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph phân c p cho y ban nhân dân qu n – huy n qu n lý v i t ng s v n 195,5 t ng (theo bi u danh m c ính kèm). i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph phân c p, y ban nhân dân các qu n – huy n ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao. Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2005/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 và Quy t nh s 96/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dânthành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 4. - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban Kinh t -Ngân sách H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT, VX - T T, DA, TM, VX, TH (5b) - Lưu (TH/LTg) D.. Lê Thanh H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản