Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA (C11)

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
537
lượt xem
80
download

Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA (C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA (C11) về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA (C11)

  1. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1351/2004/QĐ-BCA (C11) Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004; Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an nhân dân. Điều 2. Việc in, phát hành các biểu mẫu phải bảo đảm yêu cầu tại Danh mục biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự và các quy định khác có liên quan. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 295/2000/QĐ-BCA (C11) ngày 06/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự. Điều 4. Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Lê Hồng Anh
  2. DANH MỤC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ban hành kèm theo Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an). Khổ Số Ký Đơn Mặ t thứ Tên biểu mẫu Chất liệu Ghi chú hiệu vị in tự (cm) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I. Các Quyết định Giấy trắng 58g/m2 1 Quyết định khởi tố 01QĐ tờ A4 1 vụ án hình sự. Giấy trắng 58g/m2 2 Quyết định không 02QĐ tờ A4 1 khởi tố vụ án hình sự. Giấy trắng 58g/m2 3 Quyết định thay đổi 03QĐ tờ A4 1 quyết định khởi tố vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 4 Quyết định bổ sung 04QĐ tờ A4 1 quyết định khởi tố vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 5 Quyết định hủy bỏ 05QĐ tờ A4 1 quyết định khởi tố vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 6 Quyết định nhập vụ 06QĐ tờ A4 1 án hình sự Giấy trắng 58g/m2 7 Quyết định tách vụ 07QĐ tờ A4 1 án hình sự Giấy trắng 58g/m2 8 Quyết định ủy nhiệm 08QĐ tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 9 Quyết định phân 09QĐ tờ A4 1 công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 10 Quyết định phân 10QĐ tờ A4 1 công Điều tra viên điều tra vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 11 Quyết định ủy thác 11QĐ tờ A4 1 điều tra
  3. Giấy trắng 58g/m2 12 Quyết định thay đổi 12QĐ tờ A4 1 Điều tra viên Giấy trắng 58g/m2 13 Quyết định tạm đình 13QĐ tờ A4 1 chỉ điều tra vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 14 Quyết định đình chỉ 14QĐ tờ A4 1 điều tra vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 15 Quyết định phục hồi 15QĐ tờ A4 1 điều tra vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 16 Quyết định khởi tố bị 16QĐ tờ A4 1 can Giấy trắng 58g/m2 17 Quyết định bổ sung 17QĐ tờ A4 1 quyết định khởi tố bị can Giấy trắng 58g/m2 18 Quyết định thay đổi 18QĐ tờ A4 1 quyết định khởi tố bị can Giấy trắng 58g/m2 19 Quyết định tạm đình 19QĐ tờ A4 1 chỉ điều tra bị can Giấy trắng 58g/m2 20 Quyết định đình chỉ 20QĐ tờ A4 1 điều tra bị can Giấy trắng 58g/m2 21 Quyết định phục hồi 21QĐ tờ A4 1 điều tra bị can Giấy trắng 58g/m2 22 Quyết định áp giải bị 22QĐ tờ A4 1 can Giấy trắng 58g/m2 23 Quyết định truy nã 23QĐ tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 24 Quyết định đình nã 24QĐ tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 25 Quyết định tạm giữ 25QĐ tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 26 Quyết định gia hạn 26QĐ tờ A4 1 tạm giữ Giấy trắng 58g/m2 27 Quyết định cho bảo 27QĐ tờ A4 1 lĩnh Giấy trắng 58g/m2 28 Quyết định cho đặt 28QĐ tờ A4 1 tiền hoặc tài sản để bảo đảm Giấy trắng 58g/m2 29 Quyết định thay thế 29QĐ tờ A4 1 biện pháp ngăn chặn
  4. Giấy trắng 58g/m2 30 Quyết định hủy bỏ 30QĐ tờ A4 1 biện pháp ngăn chặn Giấy trắng 58g/m2 31 Quyết định hủy bỏ 31QĐ tờ A4 1 lệnh kê biên tài sản Giấy trắng 58g/m2 32 Quyết định dẫn giải 32QĐ tờ A4 1 người làm chứng Giấy trắng 58g/m2 33 Quyết định xử lý vật 33QĐ tờ A4 1 chứng Giấy trắng 58g/m2 34 Quyết định khai quật 34QĐ tờ A4 1 tử thi Giấy trắng 58g/m2 35 Quyết định trưng cầu 35QĐ tờ A4 1 người phiên dịch Giấy trắng 58g/m2 36 Quyết định trưng cầu 36QĐ tờ A3 2 giám định Giấy trắng 58g/m2 37 Quyết định trưng cầu 37QĐ tờ A4 2 giám định bổ sung Giấy trắng 58g/m2 38 Quyết định trưng cầu 38QĐ tờ A3 2 giám định lại Giấy trắng 58g/m2 39 Quyết định thu hồi 39QĐ tờ A4 1 giấy chứng nhận người bào chữa Giấy trắng 58g/m2 40 Quyết định trả tự do 40QĐ tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 41 Quyết định thu giữ 41QĐ tờ A4 1 đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án hình sự II. Các lệnh Giấy trắng 58g/m2 1 Lệnh bắt khẩn cấp 01L tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 2 Lệnh khám xét khẩn 02L tờ A4 1 cấ p Giấy trắng 58g/m2 3 Lệnh bắt bị can để 03L tờ A4 1 tạm giam Giấy trắng 58g/m2 4 Lệnh khám xét 04L tờ A4 1 2 5 Lệnh tạm giam 05L tờ Giấy trắng 58g/m A4 1 Giấy trắng 58g/m2 6 Lệnh thu giữ khẩn 06L tờ A4 1 cấp thư tín, điện tử, bưu kiện, bưu phẩm
  5. tại bưu điện Giấy trắng 58g/m2 7 Lệnh thu giữ thư tín, 07L tờ A4 1 điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện Giấy trắng 58g/m2 8 Lệnh kê biên tài sản 08L tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 9 Lệnh cấm đi khỏi nơi 09L tờ A4 1 cư trú Giấy trắng 58g/m2 10 Lệnh trích xuất và 10L tờ A4 1 dẫn giải III. Các Biên bản và Văn bản kèm theo Biên bản. Giấy trắng 58g/m2 1 Biên bản về việc bắt 01BB tờ A4 2 người Giấy trắng 58g/m2 2 Biên bản khám xét 02BB tờ A3 2 Giấy trắng 58g/m2 3 Bản thống kê những 03BB tờ A4 2 đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét Giấy trắng 58g/m2 4 Bản thống kê những 04BB tờ A4 2 đồ vật khám thấy và giao cho cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản Giấy trắng 58g/m2 5 Biên bản bắt người 05BB tờ A3 2 phạm tội quả tang Giấy trắng 58g/m2 6 Biên bản bắt người 06BB tờ A4 2 đang truy nã Giấy trắng 58g/m2 7 Biên bản giao, nhận 07BB tờ A4 1 người bị bắt Giấy trắng 58g/m2 8 Biên bản kê biên tài 08BB tờ A4 2 sả n Giấy trắng 58g/m2 9 Biên bản thu giữ thư 09BB tờ A4 2 tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện Giấy trắng 58g/m2 10 Biên bản tạm giữ đồ 10BB tờ A4 2
  6. vật, tài liệu Giấy trắng 58g/m2 11 Biên bản đặt tiền 11BB tờ A4 2 hoặc tài sản để bảo đảm Giấy trắng 58g/m2 12 Biên bản về việc trả 12BB tờ A4 2 lại tài sản Giấy trắng 58g/m2 13 Biên bản xem xét dấu 13BB tờ A4 2 vết trên thân thể Giấy trắng 58g/m2 14 Biên bản hỏi cung bi 14BB tờ A3 2 can Giấy trắng 58g/m2 15 Biên bản ghi lời khai 15BB tờ A3 2 2 16 Biên bản đối chất 16BB tờ Giấy trắng 58g/m A3 2 Giấy trắng 58g/m2 17 Biên bản nhận dạng 17BB tờ A3 2 Giấy trắng 58g/m2 18 Biên bản thực 18BB tờ A4 2 nghiệm điều tra Giấy trắng 58g/m2 19 Biên bản khám 19BB tờ A3 2 nghiệm hiện trường Giấy trắng 58g/m2 20 Biên bản khám 20BB tờ A3 2 nghiệm tử thi Giấy trắng 58g/m2 21 Biên bản khai quật và 21BB tờ A3 2 khám nghiệm tử thi Giấy trắng 58g/m2 22 Biên bản khám 22BB tờ A3 2 nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông Giấy trắng 58g/m2 23 Sơ đồ hiện trường vụ 23BB tờ A3 1 tai nạn giao thông Giấy trắng 58g/m2 24 Biên bản giao nhận 24BB tờ A4 2 vật chứng Giấy trắng 58g/m2 25 Biên bản giao nhận 25BB tờ A4 1 hồ sơ vụ án Giấy trắng 58g/m2 26 Biên bản về việc đọc, 26BB tờ A4 1 ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án Giấy trắng 58g/m2 27 Biên bản về việc sao 27BB tờ A4 1 chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án
  7. Giấy trắng 58g/m2 28 Biên bản giao nhận 28BB tờ A4 1 (Quyết định khởi tố bị can, Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can; các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát; Bản kết luận điều tra vụ án) Giấy trắng 58g/m2 29 Biên bản mở niêm 29BB tờ A4 2 phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ IV. Các văn bản khác Giấy trắng 58g/m2 1 Thông báo về việc 01VB tờ A4 1 bắt/tạm giam Giấy trắng 58g/m2 2 Thông báo về việc 02VB tờ A4 1 không khởi tố vụ án hình sự/hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự Giấy trắng 58g/m2 3 Thông báo về kết quả 03VB tờ A4 1 giải quyết khiếu nại/tố cáo Giấy trắng 58g/m2 4 Thông báo về nội 04VB tờ A4 1 dung kết luận giám định Giấy trắng 58g/m2 5 Thông báo về việc từ 05VB tờ A4 1 chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa Giấy trắng 58g/m2 6 Giấy triệu tập (bìa 06VB C 39 X 2 200tr/cuốn 100g/m2) 19 Giấy trắng 58g/m2 7 Giấy triệu tập bị can 07VB C 39 X 1 200tr/cuốn (bìa 100g/m2) 19 Giấy trắng 58g/m2 8 Giấy mời (bìa 08VB C 39 X 1 200tr/cuốn 100g/m2) 19 Giấy trắng 58g/m2 9 Giấy biên nhận 09VB tờ A4 1 Giấy trắng 58g/m2 10 Giấy chứng nhận 10VB tờ A4 1 người bào chữa
  8. Giấy trắng 58g/m2 11 Giấy chứng nhận 11VB tờ A4 1 người bảo vệ quyền lợi của đương sự Giấy trắng 58g/m2 12 Giấy phép tạm thời đi 12VB tờ A4 1 khỏi nơi cư trú Giấy trắng 58g/m2 13 Bản kiến nghị tạm 13VB tờ A4 1 đình chỉ chức vụ của bị can Giấy trắng 58g/m2 14 Lý lịch bị can 14VB tờ A3 2 Giấy trắng 58g/m2 15 Giấy giới thiệu công 15VB C 16 X 1 200tr/ cuốn tác (bìa 100g/m2) 30 Tổng số : 95 biểu mẫu BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Lê Hồng Anh
Đồng bộ tài khoản