intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quyết định số 1357/QĐ-BYT

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
25
lượt xem
0
download

Quyết định số 1357/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1357/QĐ-BYT về việc công bố danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1357/QĐ-BYT

 1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1357/QĐ­BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM  CHỦNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ­CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT­BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một  số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ­CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt  động tiêm chủng; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng ­ Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố danh mục Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về hoạt động tiêm  chủng hết hiệu lực. (Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thủ trưởng các cơ  quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách  nhiệm thi hành Quyết định này.   BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp); ­ Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; ­ TTYTDP/TTKSBT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; ­ Lưu: VT, DP. Nguyễn Thị Kim Tiến   DANH MỤC HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ­BYT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Y tế)
 2. Hình thức  Số, ký  Thời điểm  văn bản/cơ  hiệu  Trích yếu nội  Lý do hết hiệu lực toàn  TT hết hiệu  quan ban  Ngày ban  dung bộ lực hành hành 1 Quyết định  1730/QĐ­ Hướng dẫn bảo  Được quy định tại Thông tư 01/01/2019 của Bộ  BYT ngày quản vắc xin số 34/2018/TT­BYT ngày  trưởng Bộ Y  16/5/2014 12/11/2018 của Bộ Y tế  tế hướng dẫn chi tiết một số  điều của Nghị định số  104/2016/NĐ­CP ngày  01/7/2016 của Chính phủ  quy định về hoạt động tiêm  chủng 2 Quyết định  1731/QĐ­ Hướng dẫn tổ  Được quy định 191 Thông  01/01/2019 của Bộ  BYT ngày chức buổi tiêm tư số 34/2018/TT­BYT ngày  trưởng Bộ Y  16/5/2014 12/11/2018 của Bộ Y tế  tế hướng dẫn chi tiết một số  điều của Nghị định số  104/2016/NĐ­CP ngày  01/7/2016 của Chính phủ  quy định về hoạt động tiêm  chủng 3 Quyết định  1830/QĐ­ Hướng dẫn giám  Được quy định tại Thông tư 01/01/2019 của Bộ  BYT ngày sát, điều tra, phân  số 34/2018/TT­BYT ngày  trưởng Bộ Y  26/5/2014 tích, đánh giá  12/11/2018 của Bộ Y tế  tế nguyên nhân phản hướng dẫn chi tiết một số  ứng sau tiêm  điều của Nghị định số  chủng 104/2016/NĐ­CP ngày  01/7/2016 của Chính phủ  quy định về hoạt động tiêm  chủng 4 Quyết định  2535/QĐ­ Hướng dẫn theo  Được quy định tại Thông tư 01/01/2019 của Bộ  BYT ngày dõi chăm sóc, xử  số 34/2018/TT­BYT ngày  trưởng Bộ Y  10/7/2014 trí phản ứng sau  12/11/2018 của Bộ Y tế  tế tiêm chủng hướng dẫn chi tiết một số  điều của Nghị định số  104/2016/NĐ­CP ngày  01/7/2016 của Chính phủ  quy định về hoạt động tiêm  chủng 5 Quyết định  2228/QĐ­ Về việc sửa đổi  Được quy định tại Thông tư 01/01/2019 của Bộ  BYT ngày mục 3.1 và mục  số 34/2018/TT­BYT ngày  trưởng Bộ Y  11/6/2015 3.3 tại Hướng  12/11/2018 của Bộ Y tế  tế dẫn giám sát,  hướng dẫn chi tiết một số  điều tra, phân  điều của Nghị định số  tích, đánh giá  104/2016/NĐ­CP ngày  nguyên nhân phản 01/7/2016 của Chính phủ 
 3. ứng sau tiêm  quy định về hoạt động tiêm  chủng ban hành  chủng kèm theo Quyết  định số 1830/QĐ­ BYT ngày  26/5/2014 của Bộ  Y tế  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản