Quyết định số 1373/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
96
lượt xem
6
download

Quyết định số 1373/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1373/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH PHƯ C NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1373/Q -UBND ng Xoài, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH T NG M C U TƯ VÀ K HO CH U TH UCÔNG TRÌNH: XÂY D NG Ư NG GTNT T THÔN 3 I THÔN 5 VÀO KHU T S N XU T THU C CHƯƠNG TRÌNH 134 T I XÃ BOM BO, HUY N BÙ ĂNG, T NH BÌNH PHƯ C (DÀI 10.350 MÉT) CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c ban hành, i u ch nh, b sung Quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 c a B xây d ng v vi c hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 03/2008/TT-XD ngày 25/01/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n i u ch nh d toán xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t tư xây d ng; Căn c Quy t nh s 1254/Q -UBND ngày 17/6/2008 c a UBND t nh v vi c phê duy t Báo cáo kinh t k thu t công trình: Xây d ng ư ng GTNT t thôn 3 i thôn 5 vào khu t s n xu t thu c Chương trình 134 t i xã Bom Bo, huy n Bù ăng, t nh Bình Phư c (dài 10.350 mét); Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 1034/TTr-SKH T ngày 02/7/2008, theo T trình s 39/TTr-BDT ngày 27/6/2008 c a Ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh T ng m c u tư và k ho ch u th u công trình: Xây d ng ư ng GTNT t thôn 3 i thôn 5 vào khu t s n xu t thu c Chương trình 134 t i xã Bom Bo, huy n Bù ăng, t nh Bình Phư c (dài 10.350 mét), v i n i dung c th như sau: 1. T ng m c u tư:
  2. ơn v tính: ng H ng m c chi phí Theo Quy t nh s i u ch nh Tăng (+) 1254/Q -UBND ngày 17/6/2008 Gi m (-) Giá tr xây d ng sau thu 1.993.815.945 2.132.166.228 138.350.283 Chi phí xây d ng nhà t m 39.876.319 42.643.325 2.767.006 Chi phí qu n lý d án 37.374.986 39.968.425 2.593.439 Chi phí tư v n 333.947.514 343.866.053 9.918.539 Chi phí khác 30.113.670 32.114.842 2.001.172 Chi phí d phòng 243.512.843 259.075.887 15.563.044 T ng m c u tư 2.678.641.277 2.849.834.760 171.193.483 2. K ho ch u th u: a) Ph n công vi c ã th c hi n: - Chi phí tư v n kh o sát và l p báo cáo kinh t k thu t: Giá tr là 221.424.268 ng. -Chi phí thNm nh h sơ thi t k b n v thi công và thNm nh h sơ d án. b) Ph n công vi c không u th u: - Chi phí qu n lý d án và chi phi khác. - Chi phí thNm tra quy t toán. - Chi phí b o hi m công trình. c) Ph n công vi c t ch c u th u: - Gói th u tư v n: H sơ báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình ư c chia thành 02 gói th u, c th như sau: + L p h sơ m i th u và phân tích l a ch n nhà th u: Giá tr : 5.671.562 ng. + Tư v n giám sát thi công xây l p: Giá tr : 50.511.018 ng - Gói th u xây d ng công trình: + Tên gói th u: Xây d ng tuy n ư ng GTNT t thôn 3 i thôn 5 vào khu t s n xu t thu c chương trình 134 xã Bom Bo, huy n Bù ăng, t nh Bình Phư c dài 10.350 mét.
  3. + Giá gói th u: 2.174.809.553 ng (Hai t , m t trăm b y mươi b n tri u, tám trăm l chín ngàn, năm trăm năm mươi ba ng). i u 2. Sau khi T ng m c u tư và k ho ch u th u c a công trình ư c i u ch nh, Ban Dân t c là Ch u tư có trách nhi m tri n khai các bư c ti p theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và t ch c th c hi n theo các n i dung ã ư c nêu t i i u 1. i u 3. Nh ng n i dung khác không i u ch nh v n th c hi n theo Quy t nh s 1254/Q -UBND ngày 17/6/2008 c a UBND t nh. i u 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S , ngành: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông V n t i, Nông nghi p & PTNT, Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n Bù ăng, Ch t ch UBND xã Bom Bo, huy n Bù ăng, Giám c Ban QLDA các chương trình m c tiêu phát tri n vùng ng bào dân t c t nh Bình Phư c; Ch u tư và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn L i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản