Quyết định số 14/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm – Hà Nội, tỷ lệ 1/5000 ( Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2000/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2000 QUY T NNH V/V PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T HUY N T LIÊM – HÀ N I, T L 1/5000 ( PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2000; Căn c Quy t nh 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 14/TTr-KTST ngày 06/01/1999 và công văn s 708/KTST-DA ngày 18/11/1999, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000 ( ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 7 năm 1999 v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí, ph m vi và ranh gi i: Huy n T Liêm n m v phía Tây c a n i thành Thành ph Hà N i, ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp huy n ông Anh - Phía Nam giáp qu n Thanh Xuân và t nh Hà Tây - Phía ông giáp qu n C u Gi y, qu n Tây H và qu n Thanh Xuân - Phía Tây giáp t nh Hà Tây 1.2.Quy mô: - T ng di n tích nghiên c u: 7515,25 ha
  2. Trong ó: + Khu v c phát tri n ô th n năm 2020 có di n tích: 4016,75 ha: + Khu v c ngoài ô th có di n tích: 3498,50 ha -Dân s hi n tr ng toàn Huy n là 186.187 ngư i (tính t i th i i m 0 gi ngày 1/4/1999). Trong ó : Dân s khu v c ô th kho ng 113.978 ngư i. -Dân s ngoài khu v c ô th kho ng 72.209 ngư i. 2. N i dung quy ho ch chi ti t : 2.1. Tính ch t - M c tiêu - Huy n T Liêm là c a ngõ phía Tây c a Th ô Hà N i n m trong khu v c nh hư ng phát tri n ch y u c a thành ph n năm 2020, ph n l n t t nhiên n m trong vùng phát tri n c a Thành ph trung tâm, có nhi u i u ki n thu n l i cho phát tri n ô th , ng th i cũng là vành ai xanh sinh thái c a Thành ph . - Ngoài ra, T Liêm cũng còn là huy n s n xu t nông nghi p, cung c p m t ph n các s n phNm nông nghi p cho Thành ph . - Thi t k quy ho ch chi ti t m t ơn v hành chính c p huy n c a ô th nh m c th hoá nh hư ng Quy ho ch chung Th ô và xác nh ch c năng s d ng t, qu t trên a bàn huy n T Liêm. - nh hư ng m ng lư i văn hoá giáo d c, d ch v thương m i trên a bàn Huy n. - Xác nh các khu v c công trình là di tích l ch s , văn hoá danh lam th ng c nh b o t n theo quy nh c a Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh. - Xác nh m ng lư i giao thông chính trên a bàn huy n. 2.2. Các ch tiêu quy ho ch t ư c: *T ng di n tích t toàn huy n : 7515,25 ha *Dân s toàn huy n n năm 2020 : 257.000 ngư i Trong ó : Khu v c ngoài ô th : *T ng di n tích t : 3498,50 ha *D báo dân s n năm 2020 : 97.000 ngư i
  3. *S h : 24.250 h B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T KHU V C NGOÀI Ô THN TT H ng m c ơn v Tiêu chu n Di n tích (ha) 1 t (các lô t gia ình) m2 /ngư i 56,00 541,99 2 2 t công c ng m /ngưòi 10,00 97,00 3 t giao thông và h t ng KT m2 /ngưòi 10,00 97,00 4 t cây xanh t p trung m2 /ngưòi 3,00 29,10 T ng c ng 765,09 Khu v c ô th : *T ng di n tích t : 4016,75 ha *D báo dân s n năm 2020 : 160.000 ngư i B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T KHU V C Ô THN TT H ng m c Di n tích T l Tiêu chu n ( ha ) (%) ( m2 / ngư i ) A t ngoài dân d ng 1311,19 32,64 81,95 1 t công nghi p, kho tàng 509,05 12,67 31,82 2 t an ninh - qu c phòng 83,58 2,08 5,22 3 t cách ly, u m i k thu t 189,47 4,72 11,84 4 H i u hoà 234,00 5,83 14,63 5 Sông Nhu (c d i cách ly b o v ) 149,37 3,72 9,34 6 t giao thông i ngo i 99,00 2,46 6,19 7 t ngo i giao oàn 46,72 1,16 2,92 B t dân d ng khác 459,62 11,44 28,73 1 t cơ quan, vi n nc, trg ào t o 448,77 11,17 28,05 2 t di tích 10,85 0,27 0,68 C t dân d ng 2245,94 55,92 140,37 1 t công trình công c ng 230,03 5,73 14,38 4 t cây xanh TDTT 789,08 19,64 49,32 3 t giao thông 336,00 8,37 21,00 4 t khu 890,83 22,18 55,68
  4. T ng c ng ( A+B+C ) 4016,75 100,00 251,05 CÁC CH TIÊU KINH T K THU T T KHU TT H ng m c Di n tích T l Tiêu chu n ( ha ) (%) ( m2 / ngư i ) 1 t công trình công c ng 64,00 7,18 4,00 2 t sân, ư ng 48,00 5,39 3,00 3 t cây xanh 64,00 7,18 4,00 4 t ơn v 714,83 80,24 44,68 T ng c ng 890,83 100,00 55,68 2.3. Quy ho ch s d ng t: a. Quy ho ch các khu : *Làng xóm trong khu ô th : Trên cơ s ranh gi i hi n có, c i t o, nâng c p theo hư ng ô th hoá, xây d ng, hoàn ch nh h th ng công trình công c ng, cây xanh c p ơn , m r ng các tuy n ư ng, nâng c p h th ng h t ng k thu t. Gi m m t dân cư trong khu v c làng xóm xu ng n 150 ngư i /ha c i thi n i u ki n s ng cu ngư i dân trong khu v c. T ng cao bình quân : 2 t ng M t xây d ng trung bình kho ng : 30% H s s d ng t trung bình kho ng : 0,6 l n * i v i làng xóm ngoài khu v c ô th : Trên cơ s gi nguyên làng xóm cũ, b sung thêm các công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t... ng th i có d báo qu t dãn dân cho khu v c cũng như các nhu c u xây d ng khác theo quy ho ch. T ng cao bình quân : 1,5 t ng M t xây d ng trên t : 40-45% H s s t trung bình kho ng : 0,6-0,7 l n * t ô th ã có : T p trung c i t o, u tư v h t ng k thu t, nâng cao ch t lư ng công trình, nh m c i thi n i u ki n s ng cho ngư i dân. T ng cao bình quân : 2,5 t ng
  5. M t xây d ng trung bình : 50÷55% H s s d ng t trung bình kho ng : 1,2¸1,3 l n * t xây m i : ư c xây d ng theo cơ c u ơn v , m b o chi tiêu i v i các công trình công c ng và cây xanh trong ơn v theo ô th hi n i. M t s khu v c d ki n xây d ng các khu nhà cao c p, áp ng nhu c u c a dân cư ô th (các khu cao c p trong các d án khu ô th m i Nam Thăng Long, khu nhà C u Di n...). T ng cao bình quân : 5 t ng M t xây d ng trung bình : 40¸45% H s s d ng t trung bình: kho ng 2¸2,2 l n b. Quy ho ch h th ng công c ng : *Trong ranh gi i huy n, t i v trí ti p giáp v i qu n Tây H (Xuân La, Xuân nh) dành t xây d ng trung tâm Tài chính thương m i, thông tin c a thành ph , ây có tháp truy n hình, các công trình công c ng thương m i d ch v l n... *Công trình công c ng c p qu n và thành ph : -Trong a bàn huy n, xây d ng các công trình công c ng t p trung t i các khu v c : C Nhu , Xuân nh, ông Ng c, M ình, M Trì. -Trung tâm hành chính, chính tr c a huy n d c ư ng 32. -Trung tâm th d c th thao c a huy n t i xã Phú Di n, c nh ư ng 32. - B n xe khách liên t nh t i M ình, b n xe t i liên t nh t i Nh n, b n xe trung chuy n hàng hoá trong khu công nghi p C u Di n (xã Minh Khai). - Các c m công trình công c ng t i khu v c ngoài ô th ư c b trí t i khu xung quanh nút giao c t c a các tuy n ư ng liên xã, liên thôn, d c theo tr c ư ng 70 làm cơ s hình thành các trung tâm m i trong tương lai. - T ng bư c xây d ng trung tâm thương m i, d ch v , hành chính phía Tây c a Thành ph và khu v c t i Nh n và Tây M trên cơ s các y u t s n có (b n xe t i liên t nh, khu t p hu n th thao Qu c gia, ch u m i, ư ng 32, ư ng 70, ư ng Láng - Hoà L c). - T ng bư c xây d ng qu n th văn hoá th thao Tây Nam Hàn N i v i các ch c năng chính : +Khu Liên h p th d c th thao Qu c gia.
  6. +Khu vui chơi gi i trí. +Vư n ng v t bán hoang dã. +Khu công viên văn hoá Hà N i. - H th ng ch u m i, ch chuyên doanh và kinh doanh t ng h p ư c s p x p h p lý, thu n ti n cho giao thông và u tư h t ng, phù h p v i quy ho ch “ c i t o m ng lư i ch Hà N i n năm 2020”. - Xây d ng m t s b nh vi n a khoa t i C Nhu và Trung Văn. *Công trình công c ng khu và ơn v : - Trong các ơn v ch tiêu bình quân t công c ng c n t ch tiêu bình quân kho ng 4m2/ngư i. V trí c a các công trình công c ng c a khu và ơn v ư c xác nh phù h p v i tính ch t và ch c năng c a công trình. - Các ơn v ư c ưu tiên b trí các công trình công c ng thi t y u, ph c v hàng ngày (cơ quan hành chính c p phư ng, trư ng h c, nhà tr , tr m y t , câu l c b cho ngư i già và tr em, khu cây xanh, sân chơi,ch , bãi xe, nơi thu gom rác...). - M ng lư i giáo d c ư c b trí theo nh hư ng c a quy ho ch m ng lư i trư ng h c c a huy n T Liêm do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i nghiên c u. c. Quy ho ch khu cây xanh công viên : - Hình thành vanh ai xanh sinh thái c a Thành ph . Trong a bàn huy n xây d ng các khu cây xanh, công viên, th d c th thao (công viên c p Thành ph t i C Nhu , Thu Phương, c p khu v c t i ông Ng c, Xuân nh, c p Qu c gia t i M ình và M Trì). - Các khu cây xanh, công viên, h i u hoà t p trung ch y u t i các xã C Nhu , M ình, k t h p v i h th ng cây xanh cách ly hai bên b sông Nhu t o thành h th ng xanh liên t c, k t h p v i vư n qu sinh thái t nhiên t i Phú Di n, Minh Khai áp ng l i ích kinh t , c i thi n môi trư ng và c nh quan du l ch. d. Khu ngo i giao oàn: ư c xây d ng ng b t i Xuân nh v i quy mô 62,26 ha. e. Quy ho ch các cơ quan, trư ng ào t o: - Các cơ quan, trư ng ào t o hi n có trên a bàn huy n ã ư c xây d ng tương i n nh, ư c gi l i, ch nh trang, nâng c p t o b m t ô th hi n i. - Các trư ng i h c d ki n b trí t p trung t i khu v c Tây M , i M , phía Tây sông Nhu , trên ư ng Láng-Hoà L c. g. Quy ho ch các khu công nghi p:
  7. - C i t o, nâng c p, u tư chi u sâu các khu công nghi p hi n có t i Chèm, phía Nam c u Thăng Long ( ch y u là công nghi p xây d ng) - Xây d ng khu công nghi p Nam Thăng Long: Ch y u là lo i hình công nghi p k thu t cao, chuy n giao công ngh , nghiên c u, th nghi m, ph n còn l i là công nghi p không c h i, ít gây nh hư ng t i môi trư ng. - Dành t b trí các công trình công nghi p ít c h i t i khu công nghi p C u Di n, di chuy n m t s xí nghi p s n xu t t n i thành ra và phát tri n thêm m t s nhà máy, xí nghi p khác. - Ngoài ra, m t s cơ s công nghi p hi n có n m r i rác, xen l n khu dân d ng s ư c c i t o, u tư h t ng k thu t, c n b trí thêm di n tích cây xanh mb o kho ng cách ly v sinh môi trư ng ô th . - Trong các ơn v s b trí thêm m t s cơ s s n xu t ti u th công nghi p phân tán gi i quy t m t ph n lao ng cho dân cư là phi nông nghi p. - Nhà máy x lý rác hi n có c a Thành ph t i xã Tây M v n t m th i cho duy trì, song trong tương lai s ư c di chuy n t i v trí thích h p, ch m d t tình tr ng chôn l p rác gây ô nhi m môi trư ng và m quan ô th . Xây d ng nghĩa trang Tây T u, di chuy n các nghĩa trang n m r i rác trong khu v c làng xóm, gi i quy t v n ô nhi m môi trư ng. 2.4. Quy ho ch giao thông: a. Khu v c ô th phát tri n n năm 2020: *M ng lư i ư ng: M ng lư i ư ng giao thông trong khu v c bao g m y các c p h ng ư ng: ư ng cao t c có m t c t ngang ³ 68m, ư ng chính và liên khu v c có m t c t ngang là 50m, ư ng khu v c có m t c t ngang là 40m, ư ng phân khu v c có m t c t ngang t 25m n 35m, ư ng nhánh có m t c t ngang là 20,5m. S m t ng bư c xây d ng, c i t o m t s tuy n ư ng: - Tuy n ư ng vành ai 3 o n t Ngã 3 Thăng Long n ư ng Nguy n Trãi v i m t c t ngang r ng 68m. - Hoàn thi n tuy n cao t c Láng-Hoà L c ( o n i qua a bàn huy n). - C i t o, m r ng ư ng 32 t Ngã 3 Thăng Long n Nh n v i m t c t ngang là 50m. - Ti p t c m tuy n ư ng Hoàng Qu c Vi t t i ga Phú Di n v i m t c t ngang là 50m.
  8. - Xây d ng tuy n ư ng n i t ư ng 32 và ư ng Láng-Hoà L c vào khu t d án Trung tâm th thao Qu c gia. *Bãi xe : D ki n qu t này s chi m kho ng 3% qu t giao thông ( vi c xác nh các v trí c th s ư c th c hi n trong các giai o n nghiên c u t l l n hơn). *Giao thông i ngo i: Huy n T Liêm hi n có m t s u m i giao thông i ngo i quan tr ng c p Thành ph : - Ga ư ng s t qu c gia Phú Di n - B n xe khách liên t nh phía Tây - B n xe t i liên t nh phía Tây - C ng Thư ng Cát * Giao thông công c ng: - ư ng s t ô th : + Tuy n t Trung tâm Thành ph -Hoàng Qu c Vi t- ga Phú Di n-khu công nghi p Nam Thăng Long. + Tuy n theo ư ng vành ai 3 lên sân bay qu c t N i Bài + Tuy n Láng-Hoà L c + Tuy n Nguy n Trãi-Hà ông - Các tuy n xe buýt: Trên các tuy n ư ng 32, ư ng Xuân Thu , ư ng Hoàng Qu c Vi t, ư ng vành ai 3. - M t s ch tiêu chính: +M t ư ng: 4,69km/km2 + t ch tiêu: 21m2/ngư i b. Khu v c ngoài ô th : Phát tri n m ng lư i giao thông liên xã, liên thôn. 2.5. Quy ho ch chu n b k thu t: * Thi t k h th ng thoát nư c mưa:
  9. - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k là h th ng c ng riêng, k t h p v i h th ng mương, h i u hoà và tr m bơm m b o h th ng thoát nư c ho t ng theo ch t ch y khi m c nư c sông Nhu th p và bơm cư ng b c khi m c nư c sông Nhu cao. *Khu v c ô th hoá ư c chia thành 5 lưu v c thoát nư c v i t ng di n tích h i u hoà là 234 ha, hư ng thoát nư c chính ra sông Nhu . * Thi t k san n n: - Cao san n n d ki n th p nh t: 6,0m - Cao san n n d ki n trung bình: 6,5m - Chi u cao p n n trung bình: 0,5-1,6m * H th ng ê i u: - Các khu v c giáp tuy n ê sông H ng ph i tuân th nghiêm ng t theo quy nh c a Pháp l nh b o v ê i u. - D ki n xây d ng tuy n ê bao t Nhu c a Thành ph d c theo sông Nhu nh m ch ng lũ t p h u vì v y ph i chú ý trong quá trình xây d ng d c theo tuy n sông nói trên. 3. Quy ho ch xây d ng t u( n năm 2005): Khu v c xây d ng t u g m các d án khu ô th m i Nam Thăng Long, khu Ngo i giao oàn, Tháp truy n hình, ô th m i M ình, khu th thao c a huy n, Trung tâm th thao Qu c gia, công viên M Trì. M c ích t p trung v n u tư s m hình thành h th ng cơ s h t ng và hoàn thi n b m t ki n trúc ô th . Song song v i vi c khai thác xây d ng t chưa s d ng, ti n hành c i t o cơ s h t ng khu v c làng xóm n m trong khu v c ô th hoá, m b o cho s phát tri n hài hoà gi a khu xây d ng m i và c i t o. i u 2: - Ki n trúc sư trư ng thành ph ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t th c hi n và qu n lý; t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng xây d ng sai quy ho ch theo thN m quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3:
  10. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các s : K ho ch và u tư, Giao thông công chính, Xây d ng, a chính-Nhà t, Tài chính v t giá; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các xã thu c huy n T Liêm; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản