Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 14/2009/Q -UBND M Tho, ngày 19 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ HO T NG CHĂN NUÔI, GI T M , MUA BÁN, V N CHUY N NG V T, S N PH M NG V T, P TR NG GIA C M VÀ S N XU T, KINH DOANH TRONG LĨNH V C NUÔI TR NG TH Y S N TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Th y s n ngày 26/11/2003; Căn c Lu t B o v Môi trư ng ngày 29/11/2005; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c Pháp l nh Gi ng v t nuôi ngày 24/3/2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28/02/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o V môi trư ng; Căn c Ngh nh 59/2005/N -CP ngày 04/5/2005 c a Chính ph Quy nh ngành ngh s n xu t kinh doanh có i u ki n; Căn c Quy t nh s 1405/Q -TTg ngày 16/10/2007 c a Th tư ng Chính ph v i u ki n p tr ng gia c m và chăn nuôi th y c m; Căn c Quy t nh s 56/2008/Q -BNN ngày 29/4/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành quy ch ki m tra, ch ng nh n nuôi tr ng th y s n theo hư ng b n v ng; Căn c Quy t nh s 70/2008/Q -BNN ngày 05/6/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành quy ch vùng nuôi và cơ s nuôi cá tra; Căn c Quy t nh s 85/2008/Q -BNN ngày 06/8/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành quy ch qu n lý s n xu t, kinh doanh gi ng th y s n; Căn c Thông tư s 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n m t s i u t i Quy t nh s 1405/Q -TTg ngày 16/10/2007 c a Th tư ng Chính ph v i u ki n p tr ng gia c m và chăn nuôi th y c m và Thông tư s 60/2008/TT-BNN ngày 15/5/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i m t s n i dung t i Thông tư s 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n m t s i u t i Quy t nh s 1405/Q -TTg ngày 16/10/2007 c a Th tư ng Chính ph v i u ki n p tr ng gia c m và chăn nuôi th y c m; Căn c Quy t nh s 15/2006/Q -BNN ngày 08/3/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy nh v quy trình, th t c ki m d ch ng v t, s n ph m ng v t, ki m tra v sinh thú y. Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c qu n lý ho t ng chăn nuôi, gi t m , mua bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t, p tr ng gia c m và s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c nuôi tr ng th y s n trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 27/2006/Q - UBND ngày 14/6/2006 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c ban hành Quy nh v qu n lý
  2. ho t ng chăn nuôi; gi t m ; mua bán; v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và p tr ng gia c m trên a bàn t nh Ti n Giang; Quy t nh s 05/2007/Q -UBND ngày 05/3/2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh t m th i u tư nuôi th y s n ăng qu ng trên sông Ti n thu c a ph n t nh Ti n Giang; Quy t nh s 05/2005/Q -UBND ngày 07/02/2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh u tư nuôi cá bè trên sông Ti n thu c a ph n t nh Ti n Giang; Quy t nh s 16/2008/Q -UBND ngày 06/5/2008 c a y ban nhân dân t nh s a i, b sung quy nh u tư nuôi cá bè trên sông Ti n ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2005/Q -UB ngày 07/02/2005 c a y ban nhân dân t nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s , ban, ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Phòng
Đồng bộ tài khoản