intTypePromotion=3

Quyết định số 140/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 140/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140/2005/QĐ-UB về việc ban hành “Quy chế bàn giao, tiếp nhận công trình nhà ở phục vụdi dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 140/2005/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C : BAN HÀNH “QUY CH BÀN GIAO, TI P NH N CÔNG TRÌNH NHÀ PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I”. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003 và Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 ngày 20/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai 2003; Căn c Lu t xây d ng năm 2003 và Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t xây d ng; Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 3/4/2003 c a B trư ng B xây d ng ban hành quy ch qu n lý, s d ng nhà chung cư; Căn c Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 4/1/2002 và quy t nh s 65/2005/Q - UB c a UBND Thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 2931/TTr-STNMT&N -QL ngày 28/7/2005, QUY T NNH: i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này “ Quy ch bàn giao, ti p nh n công trình nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng trên a bàn thành ph Hà N i ”. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n, phư ng, xã, th tr n; các t ch c, h gia ình, cá nhân có liêm quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Lê Quý Đôn QUY CH BÀN GIAO, TI P NH N CÔNG TRÌNH NHÀ , CĂN H PH C V DI DÂN,GI I PHÓNG M T B NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 140/2005/Q -UB ngày 20/9/2005 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i.) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1 : Ph m vi áp d ng 1- Quy ch này ư c áp d ng i v i vi c bàn giao, ti p nh n nhà , các căn h và các công trình h t ng k thu t ph c v cho ngôi nhà ( sau ây g i t t công trình nhà ) ư c Nhà nư c u tư xây d ng, ho c ký h p ng t hàng t i các d án phát tri n nhà trên a bàn Thành ph , bao g m: a- Công trình nhà trong các d án do Ban qu n lý d án thu c các S , ngành, qu n, huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao làm ch u tư xây d ng . b- Công trình nhà trong các d án khi nhà , ô th m i do các doanh nghi p ư c y ban nhân dân Thành ph giao làm ch u tư xây d ng. c- Các công trình nhà thu c qu 30%, 50% di n tích sàn nhà chung cư trong các d án khu nhà , khu ô th m i, do Qu u tư phát tri n nhà thành ph ho c Ban qu n lý d án các S , ký h p ng mua, t hàng. 2- Vi c bàn giao, ti p nh n t ng th c a d án khu nhà , khu ô th m i không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này . i u 2 : Gi i thích t ng Trong quy ch này nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1- Ch u tư xây d ng công trình nhà là ngư i ư c s h u v n ho c là ng ơi ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình nhà . 2- H ng m c công trình c p i n là h th ng ư ng dây, các thi t b và các ph ki n kèm theo t ngu n c p i n n công tơ i n c a các căn h và công tơ i n ph c v di n tích s d ng chung theo thi t k c a công trình nhà .
  3. 3- H ng m c công trình c p nư c là h th ng ư ng ng, các thi t b và các ph ki n kèm theo t m ng c p nư c tr c chính ngoài nhà n ng h o nư c c a các căn h và ng h o nư c ph c v di n tích s d ng chung theo thi t k c a công trình nhà . 4- Công trình nhà , căn h là s n phNm ư c xây d ng, l p t theo thi t k ư c duy t. 5- Mua công trình nhà , căn h ; t hàng mua công trình nhà , căn h ; Bên mua; Bên bán ư c quy nh t i Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2002 và Quy t nh s 65/2005/Q -UB ngày 04/5/2005 c a y ban nhân dân thành ph . 6- B n v hoàn công là b n v b ph n công trình, công trình xây d ng nhà hoàn thành, trong ó th hi n kích thư c th c t so v i kích thư c thi t k , ư c l p trên cơ s b n v thi t k thi công ã ư c phê duy t. M i s a i so v i thi t k ư c duy t ph i ư c th hi n trên b n v hoàn công. Trư ng h p các kích thư c, thông s th c t thi công c a b ph n công trình xây d ng, công trình xây d ng úng v i kích thư c, thông s c a thi t k b n v thi công thì b n v thi t k ó là b n v hoàn công. i u 3 : Nguyên t c bàn giao, ti p nh n Vi c bàn giao, ti p nh n công trình nhà ch ư c th c hi n sau khi ch u tư t ch c nghi m thu hoàn thành công trình xây d ng theo quy nh t i i u 26, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và ã t ch c ki m nh ch t lư ng và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng theo hư ng d n c a B Xây d ng Vi c b trí cho h gia ình vào s d ng các căn h trên ch ư c th c hi n khi ã hoàn thành các th t c trên. Chương 2: TRÌNH T , TH T C BÀN GIAO, TI P NH N i u 4 : Trình t bàn giao, ti p nh n 1- Trư ng h p công trình nhà ư c quy nh t i M c a, b, Kho n 1, i u 1 c a Quy ch này: a- Ch u tư xây d ng công trình nhà th c hi n ký h p ng v i t ch c có năng l c ánh s , g n bi n s nhà, s căn h theo phương án ư c S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t phê duy t. b- Ch u tư xây d ng công trình nhà th c hi n bàn giao cho i n l c các qu n, huy n ( thu c Công ty i n l c Hà N i ) toàn b h ng m c công trình c p i n t ch c v n hành, khai thác và l p H p ng cung c p i n n các ch s d ng.
  4. c- Ch u tư xây d ng công trình nhà bàn giao cho Công ty Thoát nư c Hà N i, các Công ty kinh doanh nư c s ch, Công ty Môi trư ng và ô th ( thu c S Giao thông công chính ) toàn b h ng m c công trình c p nư c, h th ng thoát nư c, h th ng thu gom rác th i, t ch c v n hành , khai thác và l p H p ng cung c p d ch v cho các ch s d ng. d- Xác nh ơn v có trách nhi m b o hành, b o trì công trình nhà . e- Sau khi th c hi n xong quy nh t i M c a, b,c,d Ch u tư xây d ng công trình nhà th c hi n bàn giao cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t toàn b công trình nhà và khuôn viên t c a công trình nhà ch o vi c qu n lý, b o v và trình UBND Thành ph quy t nh bán ( ho c cho thuê ), căn h theo phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; Ch o Công ty Kinh doanh nhà th c hi n vi c qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư theo quy nh. 2- Trư ng h p công trình nhà ư c quy nh t i M c c, Kho n 1, i u 1 c a Quy ch này. a- Bên bán th c hi n quy nh t i m c a, b,c,d Kho n 1/ i u này trư c khi m i bên mua công trình nhà t ch c nghi m thu theo quy nh. b- Bên bán và Bên mua công trình nhà , căn h th c hi n nghi m thu, bàn giao, thanh quy t toán theo quy nh t i Quy t nh s 65/2005/Q -UB ngày 04/5/2005 c a y ban nhân dân thành ph . c- Bên mua công trình nhà th c hi n bàn giao h sơ hoàn công , v trí, di n tích các căn h c a công trình nhà cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh bán ( ho c cho thuê ) căn h theo phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. d- Trư ng h p bàn giao toàn b c ngôi nhà chung cư thì Bên bán ư c phép l p phương án t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư, th c hi n ký h p ng v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư trong th i h n 5 năm theo quy nh. i u 5 : Th t c h sơ bàn giao, ti p nh n H sơ bàn giao, ti p nh n g m 02 b , m i b g m: 1- Văn b n ngh bàn giao, ti p nh n h ng m c công trình c p i n, c p nư c công trình xây d ng nhà , căn h c a ch u tư xây d ng công trình. 2- H sơ văn b n pháp lý g m : Quy t nh giao t ho c cho thuê t; Quy t nh phê duy t d án u tư c a cơ quan có thNm quy n; Các văn b n ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v phòng ch ng cháy, n , v sinh môi trư ng, an toàn v n hành theo quy nh.
  5. 3- B n v hoàn công c a công trình xây d ng nhà và c a t ng căn h , t ng di n tích s d ng chung, di n tích t ng 1 ư c th c hi n theo quy nh. 4- Biên b n nghiêm thu k t qu th nghi m, v n hành ng b h th ng thi t b , ư ng ng kyc thu t có trong công trình xây d ng, ư c l p theo quy nh . 5- Biên b n nghi m thu hoàn thành công trình xây d ng ưa vào s d ng ư c l p theo quy nh. 6- B n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng nhà , cho phép ưa vào s d ng c a t ch c tư v n có tư cách pháp nhân v ki m nh ch t lư ng xây d ng công trình. 7- B n v di n tích sàn nhà căn h : Di n tích sàn nhà căn h là di n tích ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà theo quy nh, ư c tính theo kích thư c ph bì bàn, bao g m c di n tích tư ng bao che, tư ng ngăn, ban công, lô gia; Trư ng h p tư ng gi a các căn h v i hành lang, c u thang chung thì kích thư c tính theo tim tư ng. i u 6 : N i dung và trình t ki m tra bàn giao, ti p nh n 1- Ki m tra hi n trư ng. 2- Ki m tra b n v hoàn công công trình xây d ng. 3- Ki m tra k t quathr nghi m v n hành ng b h th ng thi t b như: máy bơm, thang máy, h th ng ư ng ng k thu t, các trang thi t b c a t ng h . 4- Ki m tra các văn b n ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v phòng ch ng cháy, n , an toàn môi trư ng, an toàn v n hành. 5- Ki m tra các th t c v c p i n, c p nư c, thoát nư c, thu gom rác th i cho t ng căn h , t ng t ng. 6- Ki m tra quy trình, trách nhi m b o hành và b o trì công trình xây d ng. i u 7 : Phương th c bàn giao. ti p nh n Vi c bàn giao, ti p nh n ư c th c hi n tr c ti p gi a ch u tư xây d ng công trình nhà v i các bên ti p nh n theo nguyên t c quy nh t i i u 3, i u 4 Quy ch này. K t qu bàn giao, ti p nh n ph i ư c th hi n b ng biên b n bàn giao gi a các bên và ph i xác nh c th nh ng t n t i ( n u có ) và gi i pháp kh c ph c. Vi c t ch c bàn giao, ti p nh n th c hi n theo k ho ch, th i gian và các bư c ti n hành do các bên th ng nh t sau khi ti n hành ki m tra th c a, nhưng không vư t quá 15 ngày làm vi c k t ngày ki m tra i u ki n bàn giao, ti p nh n. Chương 3: TRÁCH NHI M C A BÊN GIAO, TI P NH N VÀ CÁC NGÀNH, CÁC C P
  6. i u 8 : Trách nhi m c a ch u tư xây d ng công trình nhà 1- Ch u trách nhi m v ch t lư ng xây d ng công trình, thư ng xuyên ki m tra tình tr ng công trình xây d ng trong th i gian b o hành công trình theo quy nh; Có trách nhi m gi i quy t các vư ng m c (n u có ) khi bàn giao căn h cho các i tư ng ư c s d ng. 2- ChuNn b y h sơ bàn giao theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 3- Ch u trách nhi m giám sát và nghiêm thu công vi c kh c ph c, s a ch a ( n u có ) c a nhà th u thi công xây d ng và nhà th u cung ng thi t b công trình xây d ng. 4- Ch u trách nhi m b o hành công trình nhà không ít hơn 12 tháng k t ngày căn h ưa vào s d ng. Ch u tư xây d ng công trình nhà có th tho thu n bàn giao trách nhi m và toàn b kinh phí b o hành công trình theo quy nh cho các Công ty Kinh doanh nhà thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t th c hi n. i u 9 : Trách nhi m c a các ngành, các c p và các ơn v có liên quan 1- Công ty i n l c Hà N i : Ch o i n l c các qu n, huy n ti p nh n các h ng m c công trình c p i n và th c hi n các n i dung: a- Ký h p ng cung c p i n n các căn h ư c tái nh cư khi các t ch c, h gia ình nh n căn h . b- Ph i h p v i ơn v ư c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư b o v các thi t b có liên quan sau khi t ch c ti p nh n. 2- S Giao thông Công chính : Ch o các cơ quan, ơn v chuyên ngành tr c thu c trong vi c t ch c th c hi n ti p nh n các h ng m c công trình c p nư c s ch, h th ng thoát nư c, thu gom rác th i và t ch c th c hi n các n i dung công vi c sau: a- Ký H p ng, cung c p nư c s ch n các căn h ư c tái nh cư và các t ch c ư c giao s d ng t i th i i m các căn h ư c nh n căn h . b- m b o thoát nư c k p th i cho công trình và khu v c. c- m b o t ch c thu gom rác th i ph c v dân cư khu v c. d- Ph i h p v i ơn v ư c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư b o v các thi t b có liên quan sau khi t ch c t ch c ti p nh n qu n lý. 3- S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t a- Ch trì t ch c ti p nh n công trình nhà ; Ch o Công ty Kinh doanh nhà th c hi n ti p nh n công trình nhà theo các n i dung : - Ti p nh n, qu n lý, b o v ch ng l n chi m nhà , t ;
  7. - Ki m tra di n tích th c t các căn h i chi u v i b n v hoàn công và di n tích sàn căn h do ch u tư cung c p, ký xác nh n và báo cáo v S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - Thu ti n bán nhà, ti n cho thuê nhà, bàn giao căn h cho các i tư ng ư c s d ng theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph và ch o c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và n p ti n vào Ngân sách Thành ph theo quy inh. - Cung c p các h sơ liên quan và hư ng d n các i tư ng ư c s d ng căn h l p h sơ làm th t c xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i trư ng h p mua nhà ) ho c ký h p ng thuê nhà ( i v i trư ng h p thuê nhà ) theo quy nh. - T ch c b máy d ch v qu n lý , v n hành, khai thác nhà chung cư ho t ng trong th i gian 5 năm u và có trách nhi m t ch c thành l p Ban qu n tr nhà chung cư ho t ng theo quy nh t i Quy ch qu n lý nhà chung cư ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 3/4/2003 c a B trư ng B xây d ng khi ã b trí ư c 80 % t ng s căn h c a công trình nhà theo quy nh. - Ký h p ng v i S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t v t ch c d ch v qu n lý , v n hành, khai thác nhà chung cư trong th i h n 05 năm u theo quy nh. b- Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh bán ho c cho thuê nhà cho các i tư ng di n tái nh cư theo phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c c p có thNm quy n phê duy t. c- Ph i h p v i S Tài chính hư ng d n h ch toán kinh phí ho t ng c a xí nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư. 4- Qu u tư phát tri n Thành ph a- Th c hi n trách nhi m c a bên mua công trình nhà , căn h theo h p ng ký k t và theo quy nh t i Quy t nh 01/2002/Q -UB ngày 02/01/2002 và Quy t nh sô 65/2005/Q - UB ngày 4/5/2005 c a y ban nhân dân thành ph i v i trư ng h p tr c ti p ký h p ng mua nhà, căn h . b- Th c hi n trách nhi m theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch qu n lý , s d ng ngu n v n ngân sách u thác cho Qu thanh toán v n u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư, ban hành kèm theo Quy t nh s 198/2004/Q -UB ngày 29/12/2004 c a UBND thành ph i v i trư ng h p Ban qu n lý d án các S , Ngành ký h p ng mua nhà, căn h . c- Ch u trách nhi m v s n phNm t hàng theo quy nh và ph i h p v i ch u tư bàn giao h sơ, v trí, di n tích các căn h theo quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. 5- S Xây d ng a- T ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ, t xu t các d án xây d ng nhà trong su t quá trình tri n khai d án v ti n và ch t lư ng công trnh .
  8. b- K p th i phát hi n, x lý theo thNm quy n ho c ngh c p có thNm quy n x lý i v i các vi ph m v ti n , ch t lư ng, qu n lý ch t lư ng công trình. c- Hư ng d n nghi p v qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph cho các ch u tư trong giai o n tri n khai d án, bàn giao, b o hành công trình. d- Ch u trách nhi m ki m tra vi c tuân th quy nh v qu n lý và nghi m thu ch t lư ng công trình khi hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng i v i các ch u tư và các nhà th u ho t ng xây d ng. 6- S Tài chính a- Ch trì, ph i h p v i Qu u tư phát tri n ôn c ki m tra vi c thu h i ti n bán nhà tái nh cư khi các d án hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng cho các i tư ng ư c tái nh cư. b- Ch trì, ph i h p v i các ngành, các ơn v có liên quan thNm nh giá mua công trình nhà , căn h trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. c- Ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên , Môi trư ng và Nhà t thNm nh d toán thu chi ban u cho ho t ng c a Doanh nghi p t ch c qu n lý d ch v , v n hành, khai thác nhà chung cư và phê duy t quy t toán chi phí ho t ng ban u c a Doanh nghi p t ch c qu n lý d ch v , v n hành khai thác nhà chung cư trình y ban nhân dân thành ph theo quy nh. 7- y ban nhân dân các qu n, huy n a- Ch o y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n ph i h p v i Xí nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác nhà chung cư thành l p Ban qu n tr nhà chung cư theo quy nh. Th c hi n ch c năng qu n lý hành chính t i khu dân cư m i. b- C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h gia ình ư c tái nh cư theo quy nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10 : Các cơ quan, t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh khó khăn vư ng m c, các cơ quan báo cáo b ng văn b n xu t b sung, s a i b n quy ch này g i v S Tài nguyên , Môi trư ng và Nhà t t ng h p trình y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. Các trư ng h p vi ph m quy ch này, tuỳ theo m c , s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ
  9. N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản