intTypePromotion=3

Quyết định số 1406/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1406/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn rà soát quy hoạch Vườn Quốc gia Côn Đảo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1406/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÀ RNA - VŨNG c l p - T do - H nh phúc TÀU ------- ----- S : 1406/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U TƯ V N RÀ SOÁT QUY HO CH VƯ N QU C GIA CÔN O CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Xét ngh c a Ban Qu n lý phát tri n Côn o t i T trình s 43/BQL-QHPT ngày 03 tháng 4 năm 2008 và S K ho ch - u tư t i Văn b n s 875/SKH T-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch u th u tư v n rà soát quy ho ch Vư n Qu c gia Côn o như sau: 1. Cơ s pháp lý: Quy t nh s 996/Q -UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh phê duy t cương và d toán kinh phí rà soát quy ho ch Vư n Qu c gia Côn o v i t ng kinh phí d toán là 330.104.000 ng, trong ó: - Chi phí tr c ti p : 263.312.000 ng; - Chi phí h i ngh : 29.336.000 ng; - Chi phí qu n lý : 21.737.000 ng; - Chi phí thu giá tr gia tăng : 15.719.000 ng. 2. Ph n công vi c không u th u có giá tr : 21.737.000 ng, trong ó: Chi phí qu n lý: 21.737.000 ng.
  2. 3. Phân chia gói th u: các ph n vi c ph i u th u và ư c phép chi nh th u có giá tr là 308.367.000 ng, ưa vào 01 gói th u như sau: Th i Hình Th i gian th c l a gian t Lo i Giá tr gói th c STT Tên gói th u ch n ch c h p th u ( ng) hi n nhà u ng h p th u th u ng Rà soát quy Quý II ho ch Vư n Ch nh Gói 01 308.367.000 năm 08 tháng Tr n gói Qu c gia Côn th u 2008 o Nhà th u ư c l a ch n th c hi n gói th u ph i m b o có i u ki n năng l c theo quy nh t i chương V Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; 4. Ngu n tài chính: ngân sách t nh. i u 2. Ban Qu n lý phát tri n Côn o có trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch u th u theo úng các quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : K ho ch - u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Bà R a - Vũng Tàu; Ch u tư và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Ng c Th i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản