Quyết định số 1407/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 1407/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu tại Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1407/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÀ RNA - VŨNG c l p - T do - H nh phúc TÀU ------- ----- S : 1407/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH CHI PHÍ D PHÒNG TRONG T NG M C U TƯ C A D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH NÂNG C P Ư NG NGÔ QUY N, PHƯ NG 10, THÀNH PH VŨNG TÀU T I QUY T NNH S 1193/Q -UBND NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2008 C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a S K ho ch - u tư t i T trình i u ch nh l i s h c v chi phí d phòng c a d án s 829/SKH T-TH ngày 02 tháng 4 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh chi phí d phòng trong t ng m c u tư c a d án u tư xây d ng công trình nâng c p ư ng Ngô Quy n, phư ng 10, thành ph Vũng Tàu t i Quy t nh s 1193/Q -UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh v i các n i dung ch y u như sau: 12. T ng m c u tư c a d án : 38.509.944.000 ng. Trong ó: - Chi phí xây d ng : 18.259.566.000 ng; - Chi phí khác : 1.862.435.000 ng; - Chi phí n bù : 14.887.039.000 ng; - Chi phí d phòng : 3.500.904.000 ng. (Trong chi phí khác ã bao g m chi phí rà phá bom mìn 222.407.040 ng).
  2. Các n i dung khác c a Quy t nh s 1193/Q -UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 Ch t ch y ban nhân dân t nh v n gi nguyên, không thay i. i u 2. y ban nhân dân thành ph Vũng Tàu là ch u tư, có trách nhi m hoàn ch nh các th t c xây d ng ti p theo t ch c th c hi n d án theo các n i dung t i i u 1; ch u trách nhi m theo quy nh t i Lu t Xây d ng và Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; t ch c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trong các giai o n sau theo úng quy nh t i Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Bà R a - Vũng Tàu; Ch t ch y ban nhân dân thành ph Vũng Tàu; Th trư ng các cơ quan có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Ng c Th i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản