Quyết định số 146/2006/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 146/2006/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/2006/QĐ-UB về việc ban hành "Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà nội" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/2006/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH HÀ N I Đ cl p–T do – H nh phúc S 146/2006/QĐ-UB Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n "Cơ ch khuy n khích đ u tư xây d ng trung tâm thương m i và siêu th trên đ a bàn Thành ph Hà n i" Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 / 9 /2006 Đi u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám đ c các Së, Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. Nơi nh n: TM U BAN NHÂN DÂN -TTThành u , TTHĐNDTP KT CH T CH -Đ/c Ch t ch UBNDTP HN (đ b/c) PHÓ CH T CH -Các đ/c Phó Ch t ch UBNDTP -Như đi u 3(đ TH) -LƯu VPUBNDTP Phí Thái Bình U BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH HÀ N I Đ cl p–T do – H nh phúc CƠ CH KHUY N KHÍCH Đ U TƯ XÂY D NG TRUNG TÂM THƯƠNG M I VÀ SIÊU TH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 146 /2006/QĐ-UB ngày 25 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân Thành ph Hà n i) Chương 1:
  2. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng và ph m vi đi u ch nh 1. Quy đ nh này quy đ nh m t s cơ ch , chính sách, đi u ki n, trình t , th t c th c hi n Ưu đãi, khuy n khích đ u tư xây d ng, phát tri n các trung tâm thương m i, siêu th (TTTM & ST); trách nhi m c a các S , Ban, Ngành có liên quan và UBND các qu n, huy n trong vi c t ch c th c hi n các cơ ch chính sách Ưu đãi, khuy n khích đ u tư xây d ng, phát tri n các TTTM & ST. 2. M i t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t (sau đây g i là nhà đ u tư) có đ đi u ki n, khi tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n các TTTM & ST trên đ a bàn thành ph Hà n i đ u đư c xem xét áp d ng các cơ ch Ưu đãi, khuy n khích đ u tư theo quy đ nh c a Lu t đ u tư và các quy đ nh t i các đi u 4,5,6,7 dư i đây. Đi u 2. Phân lo i Trung tâm thương m i, siêu th 1. Vi c phân lo i TTTM & ST trên đ a bàn thành ph Hà n i đư c th c hi n theo quy đ nh c a Quy t đ nh s 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch Siêu th , Trung tâm thương m i. 2. Siêu th g m: a. Siêu th h ng I; b. Siêu th h ng II; c. Siêu th h ng III. 3.Trung tâm thương m i g m: a.Trung tâm thương m i h ng I; b.Trung tâm thương m i h ng II; c.Trung tâm thương m i h ng III. Đi u 3. M t s nguyên t c cơ b n trong th c hi n Ưu đãi, khuy n khích đ u tư Cơ ch , chính sách Ưu đãi, khuy n khích nhà đ u tư tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n TTTM & ST đư c th c hi n theo các nguyên t c cơ b n sau đây: 1. Vi c Ưu đãi, khuy n khích ch đư c th c hi n đ i v i nhà đ u tư có đ đi u ki n tham gia. 2. Các cơ ch , chính sách Ưu đãi, khuy n khích đư c th c hi n m t(01) l n. 3. Nhà đ u tư có th đư c hư ng cùng lúc nhi u hình th c Ưu đãi, khuy n khích khác nhau. Chương 2: ƯU ĐÃI, KHUY N KHÍCH Đ U TƯ XÂY D NG, PHÁT TRI N TRUNG TÂM THƯƠNG M I, SIÊU TH Đi u 4. Ưu đãi, khuy n khích v quy ho ch
  3. Nhà đ u tư có đ đi u ki n, khi tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n TTTM & ST đư c hư ng các Ưu đãi, khuy n khích sau đây: 1. Đư c cung c p k p th i và đ y đ các thông tin v quy ho ch có liên quan trong quá trình l p d án đ u tư xây d ng, phát tri n TTTM & ST đ trình c p có th m quy n phê duy t. 2. Đư c Ưu tiên áp d ng rút g n th i gian quy đ nh trong th t c hành chính hi n hành đ i v i quá trình th lý, gi i quy t h sơ có liên quan đ n quy ho ch và ki n trúc c a d án đ u tư xây d ng TTTM &ST t i S Qui ho ch ki n trúc Hà n i. Đi u 5. Ưu đãi, khuy n khích v đ t đai Nhà đ u tư có đ đi u ki n, khi tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n TTTM & ST đư c hư ng các Ưu đãi, khuy n khích sau đây: 1. Nhà đ u tư đư c thuê di n tích đ t đã đ n bù và gi i phóng xong m t b ng (đ t s ch); vi c qu n lý d án đư c th c hi n theo Lu t Đ t đai và các văn b n liên quan khác. 2. Vi c th m đ nh nhu c u s d ng đ t đ nhà đ u tư đư c thuê đ t th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 c a UBND Thành ph ho c áp d ng theo các qui đ nh c a UBND Thành ph v vi c th m đ nh nhu c u s d ng đ t đ tri n khai các d án đ u tư c a các t ch c, cá nhân trên đ a bàn Thành ph t i th i đi m th c hi n. 3. Th i h n s d ng đ t là năm mươi năm; trưòng h p đ c bi t có th kéo dài đ n b y mươi năm; Khi h t th i h n s d ng đ t, n u nhà đ u tư ch p hành đúng pháp lu t v đ t đai và có nhu c u ti p t c s d ng đ t thì s đư c xem xét gia h n s d ng đ t phù h p v i quy ho ch s d ng đ t và các quy ho ch khác đã đư c phê duy t. Đi u 6. Ưu đãi, khuy n khích v thu Nhà đ u tư có đ đi u ki n, khi tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n các TTTM & ST đư c hư ng các Ưu đãi, khuy n khích v thu m c cao nh t theo quy đ nh c a các văn b n pháp lu t v thu . Đi u 7. Ưu đãi, khuy n khích v tài chính Nhà đ u tư có đ đi u ki n, khi tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n TTTM & ST đư c hư ng các Ưu đãi, khuy n khích sau đây: 1. Đư c Thành ph đ u tư xây d ng h th ng h t ng k thu t bao g m đư ng giao thông, h th ng đi n, h th ng c p, thoát nư c đ n chân hàng rào c a D án. 2. Đư c xem xét cho vay Ưu đãi đ i v i t ng d án tuỳ theo năng l c c a Ch đ u tư d án. Đi u 8. Trách nhi m c a nhà đ u tư Ngoài nh ng quy n, nghĩa v đư c hư ng và ph i th c hi n theo quy đ nh c a Lu t đ u tư năm 2005, Nhà đ u tư tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n TTTM & ST trên đ a bàn thành ph Hà n i còn có các nghĩa v sau: 1. Đăng ký k ho ch s d ng đ t c a d án v i S Tài nguyên môi trư ng và nhà đ t theo Qui ho ch TTTM &ST trên đ a bàn Thành ph đã đư c UBND Thành ph phê duy t. 2. Tuân th các quy đ nh c a Nhà nư c và Thành ph v trình t , th t c đ u tư theo các qui đ nh Qu n lý đ u tư và xây d ng hi n hành, th c hi n ho t đ ng đ u tư theo đúng m c tiêu, n i dung d án đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 3. S d ng đ t đúng m c đích đư c giao. 4.Thanh toán ti n thuê đ t, ti n đ n bù gi i phóng m t b ng và các kho n chi phí khác (n u có) theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph .
  4. 5. Trong vòng 12 tháng k t khi nh n quy t đ nh bàn giao đ t, ch đ u tư đư c giao đ t ph i ti n hành xây d ng theo đúng n i dung c a Gi y ch ng nh n đ u tư đã đư c c p. Trư ng h p ch m ti n đ xây d ng mà không đư c phép c a UBND Thành ph , thì s b thu h i di n tích đ t đã cho thuê và không có s b i hoàn m i chi phí cho vi c th c hi n d án mà ch đ u tư đã chi phí cho d án. 6. Th c hi n các nghĩa v và quy đ nh c a Nhà nư c và Thành ph v tài chính, b o hi m, quy n l i c a ngư i lao đ ng, b o v môi trư ng. Đi u 9. Đi u ki n đ đư c Ưu đãi, khuy n khích Nhà đ u tư thu c m i thành ph n kinh t có đ các đi u ki n sau đây, khi tham gia đ u tư xây d ng, phát tri n TTTM & ST trên đ a bàn Th đô s đư c hư ng các chính sách Ưu đãi, khuy n khích: 1. Đư c thành l p và đang ho t đ ng h p pháp theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t nam (đ i v i t ch c); không vi ph m pháp lu t hình s , có gi y xác minh lý l ch tư pháp (đ i v i cá nhân). 2. Có năng l c v tài chính b o đ m th c hi n hoàn ch nh d án. Đi u 10. Trình t , th t c th c hi n Ưu đãi, khuy n khích Trình t , th t c đ th c hi n các Ưu đãi, khuy n khích đ u tư xây d ng TTTM & Siêu th khi tri n khai liên quan đ n S , Ngành nào, đ u đư c th c hi n theo cơ ch m t c a, m t đ u m i. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 11. Trách nhi m c a các S , Ngành 1. S K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các S , Ngành liên quan, t ch c th m đ nh và trình Thành ph phê duy t các d án theo qui đ nh phân c p c a Thành ph t i th i đi m áp d ng và các d án xây d ng h t ng k thu t ngoài ranh gi i d án xây d ng trung tâm thương m i, siêu th . B trí v n ngân sách đ xây d ng h t ng k thu t đ n ranh gi i d án; hư ng d n Nhà đ u tư tri n khai các th t c l p d án thu c th m quy n. 2. S Thương m i ch trì ph i h p v i các S , Ngành và UBND các Qu n, Huy n t ch c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Qui ho ch phát tri n trung tâm thương m i, siêu th đư c UBND Thành ph phê duy t, đ các ch đ u tư làm căn c l p d án đ u tư xây d ng và h sơ xin th m đ nh nhu c u s d ng đ t theo quy đ nh. 3. S Quy ho ch - Ki n trúc cung c p các thông tin v qui ho ch xây d ng cho Nhà đ u tư, ra văn b n tho thu n v quy ho ch đ i v i nh ng d án xây d ng trung tâm thương m i, siêu th trên đ a bàn theo phân c p c a UBND Thành ph đ Nhà đ u tư có căn c xây d ng d án theo các Qui ho ch đư c phê duy t; hư ng d n các ch đ u tư l p d án đ u tư xây d ng v qui ho ch và ki n trúc đô th . 4. S Tài nguyên môi trư ng và Nhà đ t ch u trách nhi m th m đ nh nhu c u s d ng đ t c a Nhà đ u tư , trình c p có th m quy n phê duy t quy t đ nh giao đ t theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 c a UBND Thành ph . 5. S Tài chính ch u trách nhi m th c hi n vi c th m đ nh năng l c tài chính c a Nhàđ u tư, hi u qu kinh t c a d án; đ nh giá và đánh giá các kho n nghĩa v tài chính c a d án đ i v i Nhà nư c; giám sát, hư ng d n ch đ u tư th c hi n các nghĩa v tài chính và tri n khai qu n lý ph n v n Ngân sách c p cho d án theo phân c p c a UBND Thành ph . Hư ng d n vi c th c hi n ch đ Ưu đãi v thu , kh u hao tài s n c đ nh đư c qui đ nh trong Lu t Đ u tư ngày 29/11/2005 cho Nhà đ u tư và UBND các Qu n, Huy n có cơ s t ch c th c hi n.
  5. 6. Trung tâm phát tri n qu đ t Hà n i ph i h p v i Ban ch đ o gi i phóng m t b ng, UBND các qu n, huy n căn c quy ho ch và D án đ u tư xây d ng, phát tri nTTTM & ST (ho c văn b n tho thu n c a S Quy ho ch ki n trúc) đã đư c c p có th m quy n phê duy t t ch c vi c đ n bù, gi i phóng m t b ng. 7. S Xây d ng và các S , Ngành có liên quan th c hi n vi c qu n lý đ u tư và xây d ng theo quy đ nh hi n hành và theo ch c năng, nhi m v đư c phân công. 8. Qu h tr phát tri n, Qu đ u tư phát tri n xây d ng cơ ch cho vay Ưu đãi đ i v i các d án đ u tư đư c phép vay t Qu ; hư ng d n th t c, trình t h sơ khi vay v n, t o đi u ki n thu n l i cho các Nhàđ u tư xây d ng trung tâm thương m i, siêu th ti p c n đư c v i các ngu n v n vay. Đi u 12. Trách nhi m c a UBND qu n, huy n U ban nhân dân các Qu n, Huy n ph i h p v i Ban ch đ o gi i phóng m t b ng, Trung tâm phát tri n quĩ đ t Hà n i và các S , Ngành có liên quan th c hi n vi c gi i phóng m t b ng đ i v i các d án trên đ a bàn qu n lý. Th m đ nh và phê duy t các d án đ u tư xây d ng TTTM &ST theo phân c p c a UBND Thành ph . Đi u 13. S a đ i, b sung Trong quá trình th c hi n Quy đ nh này, n u có phát sinh c n s a đ i, b sung cho phù h p th c ti n, căn c vào đ xu t c a các S , Ngành, S Thương m i ch u trách nhi m t ng h p trình UBND Thành ph xem xét, quy t đ nh./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT CH T CH PHÓ CH T CH Phí Thái Bình
Đồng bộ tài khoản