intTypePromotion=3

Quyết định số 1467/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 1467/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trồng rừng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1467/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÀ RNA - VŨNG c l p - T do - H nh phúc TÀU ------- ----- S : 1467/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH TR NG R NG S N XU T C A BAN QU N LÝ R NG PHÒNG H THU C D ÁN 5 TRI U HA R NG T NH BÀ RNA – VŨNG TÀU NĂM 2007 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư s 33/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Xét ngh c a S Tài chính t nh Bà R a – Vũng Tàu t i T trình s 785/TTr-STC- T ngày 14 thánh 4 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay phê duy t quy t toán v n u tư hoàn thành công trình tr ng r ng s n xu t c a Ban Qu n lý r ng phòng h thu c d án 5 tri u ha r ng t nh Bà R a – Vũng Tàu năm 2007, như sau: 1. T ng giá tr quy t toán: 303.277.600 ng (B ng ch : ba trăm l ba tri u, hai trăm b y mươi b y ngàn, sáu trăm ng). Trong ó: a) Chi phí tr ng r ng s n xu t : 302.300.000 ng; b) Chi phí thNm tra quy t toán : 977.600 ng. 2. Ngu n v n: ngân sách Trung ương thu c chương trình d án tr ng m i 5 tri u ha r ng năm 2007. i u 2. Ban Qu n lý r ng phòng h là ch u tư, có trách nhi m th c hi n thanh quy t toán v n u tư công trình theo i u 1 và t ch c bàn cho ơn v tr c ti p qu n lý, s d ng theo quy nh.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : Tài chính, K ho ch - u tư, Nông ngi p và Phát tri n nông thôn; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Bà R a - Vũng Tàu; Ch u tư và Th trư ng các ban, ngành liên quan căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Ng c Th i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản