Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
114
lượt xem
15
download

Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2000/Q -BXD Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 15/2000/Q -BXD NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH U TƯ S N XU T G CH NGÓI T SÉT NUNG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t t ai ngày 14/7/1993 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 2/12/1998. Căn c Lu t khoáng s n ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 68/CP ngày 1/11/1996 quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t Khoáng s n. Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c ngày 20/4/1995 và Lu t doanh nghi p ngày 12/6/1999. Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph , quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Xét ngh c a ông V trư ng V Qu n lý v t li u xây d ng. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành "Quy nh u tư s n xu t g ch ngói t sét nung" i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký i u 3: Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V Qu n lý v t li u xây d ng, Giám c S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân tham gia s n xu t g ch ngói t sét nung ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) QUY NNH V U TƯ S N XU T G CH NGÓI T SÉT NUNG (Kèm theo Quy t nh s 15/2000/Q -BXD ngày 24 tháng 7năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1
  2. I U KI N U TƯ S N XU T G CH NGÓI T SÉT NUNG i u 1: T ch c, cá nhân mu n u tư s n xu t g ch ngói t sét nung ph i ăng ký kinh doanh theo Lu t doanh nghi p Nhà nư c ho c Lu t doanh nghi p. i u 2: Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư ph i có n i dung tho mãn các i u ki n sau: a. Phù h p v i quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b. Công ngh , thi t b s n xu t ph i t trình tiên ti n và m b o v sinh môi trư ng. c. S n phNm t ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN 1450:1998 quy nh i v i g ch r ng t sét nung, TCVN 1451:1998 i v i g ch c t sét nung, TCVN 1452: 1995 i v i ngói t sét nung và tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s i v i s n phNm c ch ng. i u 3: t sét s n xu t g ch ngói t sét nung ph i là t sét m , t sét i ã ư c quy ho ch s d ng; t sét bãi hoang không có kh năng canh tác; t sét n o vét khơi sâu ao, h , sông su i; t ven sông ngoài hành lang b o v ê, ven ngòi không dùng s n xu t nông nghi p, t ê ã hu b , t h c t ru ng ã quy ho ch theo thi t k ư c duy t. Có th s d ng các lo i t sét khác như t chân ru ng b c m u, t nhi m phèn, nhi m m n ã ư c x lý m b o ch t lư ng phù h p v i TCVN 4353: 1998. i u 4: Không ư c s d ng các lo i t sét sau vào s n xu t g ch ngói t sét nung: t s n xu t nông nghi p, t trong ph m vi các khu di tích l ch s , văn hoá, danh lam th ng c nh; t thu c ph m vi b o v hành lang ư ng giao thông, ê, kè, c u, c ng, ư ng s t, ư ng i n cao th . i u 5: Vi c giao t cho các t ch c, cá nhân s n xu t g ch ngói t sét nung ph i phù h p v i quy nh t i các i u 4, 67, 69 Lu t t ai, các i u 4, 6, 41 Lu t khoáng s n; i u 9 Ngh nh 68/CP ngày 1/11/1996 quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t khoáng s n và phù h p v i các văn b n hư ng d n thi hành các Lu t ó. Khi khai thác t và s n xu t ph i tuân th các quy nh c a Lu t b o v môi trư ng. Chương 2 U TƯ PHÁT TRI N NGÀNH S N XU T G CH NGÓI T SÉT NUNG N NĂM 2000 i u 6: S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ti n hành xem xét ánh giá kh năng u tư xây d ng trên cơ s rà soát quy ho ch u tư phát tri n g ch ngói t sét nung a phương mình hư ng d n các ch u tư l a ch n gi i pháp công ngh , s y nung s n phNm b ng lò tuy nen liên hoàn b ng thi t b s n xu t trong nư c, ph n u n năm 2005 lo i kh i các vùng ven ô th , thành ph , các th xã, th tr n huy n các lò th công hi n có, t i năm 2010 không còn lò th công s n xu t g ch ngói t sét nung t i t t c các a phương.
  3. i u 7: Ch u tư ch u trách nhi m v cân i nhu c u tiêu th phù h p v i quy ho ch lâu dài và i m i công ngh khi quy t nh u tư m i. Tuỳ thu c vào t ng khu v c, ngu n kinh phí, ngu n nguyên li u, th trư ng tiêu th , các i u ki n v giao thông l a ch n quy mô công su t c a lò tuy nen lo i 15, 20, 25 tri u viên/năm ho c v i quy mô nh và v a c a lo i 3, 5, 7 và 10 tri u viên/năm. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 8: B Xây d ng giao V Qu n lý v t li u xây d ng là u m i ph i h p v i S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ki m tra nh kỳ các ơn v u tư s n xu t g ch ngói t sét nung trong vi c ch p hành quy nh này úc rút kinh nghi m t o i u ki n cho ngành s n xu t g ch ngói t sét nung ngày càng phát tri n theo úng quy ho ch, công ngh ngày càng tiên ti n và th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t. i u 9: S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n ph bi n cho các ch u tư và qu n lý u tư phát tri n s n xu t g ch ngói nung theo các quy nh nêu trên, ng th i có trách nhi m: a- Xây d ng quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n s n xu t g ch ngói nung cho các giai o n 2001-2005 và n năm 2010 trên a bàn qu n lý và báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. b- Hư ng d n các qu n, huy n u tư s n xu t g ch ngói t sét nung theo quy ho ch ã ư c phê duy t, ng th i yêu c u các ch u tư th c hi n nghiêm ch nh Lu t b o v và phát tri n r ng, không ư c nhóm lò, t lò nung g ch ngói b ng c i, g . c- Ki m tra ánh giá tình hình s n xu t g ch ngói t sét nung và s d ng t s n xu t c a toàn b các cơ s s n xu t g ch ngói nung ang ho t ng. i u 10: Các t ch c, cá nhân ư c phép u tư s n xu t g ch ngói t sét nung ph i tuân th th c hi n các quy nh nêu trên. Trư ng h p vi ph m các quy nh này và các quy nh có liên quan khác n u tư s n xu t g ch ngói nung, tuỳ theo m c vi ph m s b thu h i quy t nh, gi y phép kinh doanh ho c b x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 11: Quy nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các văn b n v u tư s n xu t g ch ngói t sét nung do B Xây d ng ban hành trư c ây ư c thay th b ng văn b n này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n b sung, s a i yêu c u ơn v có ý ki n g i v B Xây d ng xem xét hoàn ch nh.
Đồng bộ tài khoản