Quyết định số 15/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
33
download

Quyết định số 15/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2003/QĐ-UB về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các đối tượng tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2003/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH GIÁ BÁN CĂN H CHUNG CƯ CAO T NG CHO CÁC I TƯ NG TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T S D NG VÀO M C ÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH CÔNG C NGTRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh 22/1998/N -CP ngày 22/4/1998 c a Chính ph và Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30/6/1998 c a UBND Thành ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t; Căn c thông tu 145/1998/TT-BTC ngày 4/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph ; Xét ngh c a liên ngành : S Tài chính- V t giá, S a chính nhà t, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, C c thu Thành ph và Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph t i t trình s 3869/TTr-STCVG ngày 17 tháng 12 năm 2002, QUY T NNH i u 1 : Ban hành giá bán căn h chung cư cao t ng cho các i tư ng tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn thành ph như sau : 1 - Qui nh chung khi xác nh giá bán căn h chung cư cao t ng : - Giá bán căn h cho các i tư ng m b o bù p chi phí u tư xây d ng ngôi nhà, không tính ti n s d ng t và chi phí xây d ng h t ng k thu t ngoài nhà. Khi chi phí u tư xây d ng bình quân có bi n ng (do giá c u vào tăng, gi m), S Tài chính V t giá báo cáo U ban nhân dân thành ph i u ch nh tăng ho c gi m giá bán căn h phù h p theo t l % tương ng. - Các ch u tư ư c phân b s d ng quĩ nhà ph c v gi i phóng m t b ng ph i n p Ngân sách thành ph chi phí xây d ng h t ng k thu t ngoài nhà theo xác nh c a S Tài chính V t giá, ư c U ban nhân dân thành ph quy t nh. - Giá bán ư c tính theo ơn v ng trên m t mét vuông sàn căn h .
  2. - Mét vuông sàn căn h là di n tích ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , g m : Di n tích sàn s d ng + di n tích tư ng s d ng chung (tính t tim tư ng) + di n tích s d ng tư ng riêng + di n tích ban công, lôgia). - T ng 1 các nhà chung cư cao t ng do Nhà nư c qu n lý, có phương án s d ng vào m c ích ph c v công c ng. - Giá bán căn h ư c tính theo v trí t, ư c phân thành các khu v c 1, 2, 3, như sau : + Khu v c 1 : Là các v trí n m khu v c t trung tâm thành ph n ư ng Vành ai 2. + Khu v c 2 : Là các v trí n m t ư ng Vành ai 2 n ư ng Vành ai 3 và khu v c thu c a gi i các th tr n : Gia Lâm, Sài ng. + Khu v c 3 : Là các v trí các khu v c còn l i. 2 - Giá bán các căn h chung cư cao t ng : a- i v i nhà có thang máy : ơn v : ng/m2 T NG KHU V C 1 KHU V C 2 KHU V C 3 T ng 2 5.184.000 4.320.000 3.456.000 T ng 3 5.011.000 4.176.000 3.341.000 T ng 4 4.838.000 4.032.000 3.226.000 T ng 5 4.665.000 3.888.000 3.110.000 T ng 6 4.493.000 3.744.000 2.995.000 T ng 7 4.320.000 3.600.000 2.880.000 T ng 8 4.234.000 3.528.000 2.822.000 T ng 9 4.147.000 3.456.000 2.765.000 T ng 10 4.061.000 3.384.000 2.707.000 T ng 11 3.974.000 3.312.000 2.650.000 T ng 12 tr lên 3.388.000 3.240.000 2.592.000 b- i v i nhà ch có c u thang b , không có thang máy. ơn v : ng/m2 T NG KHU V C 1 KHU V C 2 KHU V C 3
  3. T ng 2 4.925.000 4.104.000 3.283.000 T ng 3 4.760.000 3.967.000 3.174.000 T ng 4 4.596.000 3.830.000 3.065.000 T ng 5 4.432.000 3.694.000 2.954.000 T ng 6 4.268.000 3.557.000 2.845.000 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các qui nh ban hành trư c ây trái v i qui nh này u bãi b . Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph , th trư ng các S , ban, ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản