Quyết định số 1529/2006/QĐ-BNN-VP

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 1529/2006/QĐ-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1529/2006/QĐ-BNN-VP về việc văn bản hành chính của Bộ phát hành trên website http://www.mard.gov.vn/ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1529/2006/QĐ-BNN-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1529/2006/QĐ-BNN-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V.V VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ PHÁT HÀNH TRÊN WEBSITE HTTP://WWW.MARD.GOV.VN/ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg, ngày 29/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Những loại văn bản hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc danh mục kèm theo Quyết định này được phát hành trên website http://www.mard.gov.vn/ (website) phục vụ việc tra cứu, tổ chức triển khai kịp thời của các đơn vị, cá nhân có liên quan, tiến tới giảm dần việc phát hành văn bản bằng bản giấy. Điều 2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị thuộc Bộ, giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị): - Chủ động khai thác và tổ chức triển khai những nội dung của các văn bản của Bộ trên website có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. - Những văn bản hành chính của Bộ thuộc danh mục này do đơn vị soạn thảo, trình Bộ ban hành, phải gửi Văn phòng Bộ (phòng Tổng hợp) bản mềm của văn bản được phát hành để cập nhật kịp thời lên website. - Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức việc cập nhật văn bản lên website; duy trì hoạt động của website và bảo đảm tính chuẩn xác của văn bản trên website so với văn bản gốc.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận : THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3 (để thực hiện) - Bộ trưởng, Thứ trưởng (để b/c) - Lưu VP (HC, TH), Diệp Kỉnh Tần DANH MỤC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÁT HÀNH TRÊN WEBSITE: HTTP://WWW.MARD.GOV.VN/ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1529 ngày 26 tháng 5 năm 2006) 1. Văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng 2. Các Qui chế của Bộ 3. Văn bản hành chính khác, gồm: - Các đề án, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; - Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Bộ hàng tháng, 6 tháng, năm; - Chương trình công tác của Bộ hàng tháng, quí, 6 tháng, năm; - Nhiệm vụ Bộ trưởng giao cho các đơn vị tại giao ban công tác hàng tuần, hàng tháng của Bộ; - Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Thứ trưởng tại các hội nghị, cuộc họp, làm việc với các địa phương, đơn vị; - Văn bản mời thầu các dự án; - Những văn bản khác theo yêu cầu của Bộ trưởng. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Đồng bộ tài khoản