Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
175
lượt xem
29
download

Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Quyết định này căn cứ vào Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989 và Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 153/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N H TH NG Y T VI T NAM GIAI ĐO N Đ N NĂM 2010 VÀ T M NHÌN Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét đ ngh c a B trư ng B Y t , QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai đo n đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020 v i n i dung ch y u sau đây: 1. H th ng y t theo quy ho ch này g m m ng lư i cung c p d ch v y t d phòng, y t cơ s , khám b nh, ch a b nh và ph c h i ch c năng, m ng lư i s n xu t, lưu thông, phân ph i và cung ng thu c. 2. M c tiêu chung: xây d ng h th ng y t Vi t Nam t ng bư c hi n đ i, hoàn ch nh hư ng t i công b ng, hi u qu và phát tri n; đáp ng nhu c u ngày càng tăng và đa d ng c a nhân dân v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho ; gi m t l m c b nh, t t và t vong, tăng tu i th , c i thi n ch t lư ng cu c s ng; đ t và vư t các ch tiêu đ t ra trong Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai đo n 2001 - 2010. 3. M c tiêu c th : a) Đ u tư phát tri n m ng lư i y t d phòng đ kh năng d báo, giám sát, phát hi n và kh ng ch các d ch b nh, nh m gi m t l m c và t vong do b nh, t t gây ra, bao g m các n i dung ch y u sau: - Phòng, ch ng d ch ch đ ng, tích c c, không đ d ch l n x y ra. - D báo, ki m soát và kh ng ch đư c các b nh d ch nguy hi m và các tác nhân truy n nhi m gây d ch, nh t là các d ch b nh m i phát sinh. - Phòng, ch ng các b nh không lây nhi m, tai n n gây thương tích. - Kh ng ch s ngư i nhi m HIV/AIDS m c dư i 0,3% dân s vào năm 2010 và không tăng hơn trong các năm sau. b) Đ u tư, s p x p l i m ng lư i khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng theo hư ng: - Phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh theo c m dân cư không phân bi t đ a gi i hành chính; các đơn v chuyên môn y t đ a phương đư c qu n lý theo ngành, b o đ m cho m i ngư i dân ti p c n m t cách thu n l i v i các d ch v khám, ch a b nh t i các tuy n. - B o đ m tính h th ng và tính liên t c trong ho t đ ng chuyên môn c a t ng tuy n đi u tr và s phát tri n cân đ i, h p lý gi a các b nh vi n đa khoa và chuyên khoa. - T ng bư c th c hi n vi c di chuy n các cơ s đi u tr b nh truy n nhi m nguy hi m ra khu v c thích h p. - Các b nh vi n xây d ng m i ph i phù h p quy ho ch chung và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương. B o đ m đ đi u ki n x lý ch t th i y t và kh năng ch ng nhi m khu n t i b nh vi n đ ho t đ ng khám b nh, ch a b nh không nh hư ng t i ngư i dân và môi trư ng s ng. - Ph n đ u đ n năm 2010, s giư ng b nh/v n dân (không tính giư ng tr m y t xã) đ t 20,5 giư ng (có 2 giư ng c a b nh vi n tư nhân) và đ n năm 2020 là 25 giư ng (có 5 giư ng c a b nh vi n tư nhân).
  2. - C ng c và hi n đ i hoá các b nh vi n y h c c truy n hi n có t i tuy n trung ương đ t tiêu chu n b nh vi n h ng I; xây d ng b nh vi n y h c c truy n nh ng t nh chưa có b nh vi n y h c c truy n, v a làm cơ s đi u tr , v a là cơ s th c hành cho các trư ng đào t o cán b y t chuyên ngành y dư c h c c truy n. c) C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , nâng cao kh năng ti p c n c a ngư i dân đ i v i các d ch v y t thi t y u. Đ n năm 2010, b o đ m h u h t các xã có tr m y t kiên c và 80% xã đ t chu n qu c gia v y t xã. d) Phát tri n ngành dư c thành m t ngành kinh t - k thu t mũi nh n. Phát tri n m nh công nghi p dư c, nâng cao năng l c s n xu t thu c trong nư c, ưu tiên các d ng bào ch công ngh cao. Quy ho ch và phát tri n các vùng dư c li u, các cơ s s n xu t nguyên li u hoá dư c. C ng c và phát tri n m ng lư i lưu thông, phân ph i và cung ng thu c đ ch đ ng cung ng thư ng xuyên, đ thu c có ch t lư ng, giá c h p lý và n đ nh th trư ng thu c phòng và ch a b nh cho nhân dân. Đ y m nh nghiên c u và s n xu t v c-xin, sinh ph m y t . B o đ m an toàn v sinh th c ph m, phòng ng a, kh c ph c ng đ c th c ph m và b nh truy n qua th c ph m. 4. N i dung phát tri n h th ng y t Vi t Nam: Phát tri n h th ng y t Vi t Nam theo hư ng tăng cư ng xã h i hoá công tác y t , trong đó y t nhà nư c đóng vai trò ch đ o; t ng bư c đáp ng nhu c u b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân v i ch t lư ng ngày càng cao, phù h p v i đi u ki n kinh t - xã h i; hư ng t i s công b ng và hi u qu trong cung c p và s d ng các d ch v y t . a) C ng c và phát tri n m ng lư i y t d phòng: - Tuy n trung ương và khu v c: + Ti p t c phát tri n và nâng cao năng l c c a các cơ s y t d phòng tuy n trung ương và khu v c v i ch c năng là đơn v đ u ngành ho c khu v c đ làm t t nhi m v nghiên c u, d báo, giám sát, phát hi n và kh ng ch các b nh d ch, đ c bi t các b nh d ch nguy hi m và b nh d ch m i phát sinh; + Nâng c p các phòng xét nghi m an toàn sinh h c đ t tiêu chu n qu c t c p 3 t i Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang và Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên. Đ n năm 2020, ít nh t có m t phòng xét nghi m an toàn sinh h c đ t tiêu chu n qu c t c p 4. + Nâng c p hai phòng xét nghi m hoá ch t di t côn trùng, di t khu n t i 2 mi n B c và Nam v i các trang thi t b đ ng b , hi n đ i, đ t tiêu chu n Vi t Nam vào năm 2010 và đ t tiêu chu n qu c t sau năm 2010. - Tuy n t nh: + B o đ m 100% Trung tâm y t d phòng t nh có phòng xét nghi m đ t tiêu chu n an toàn sinh h c c p 1. T i các t nh đ i di n vùng và m t s thành ph l n, xây d ng phòng xét nghi m c a Trung tâm y t d phòng đ t tiêu chu n an toàn sinh h c c p 2 đ kh năng giám sát, phát hi n d ch và th c hi n toàn b các xét nghi m ph c v ho t đ ng chuyên môn. + Đ u tư, phát tri n và nâng cao năng l c c a các Trung tâm Ki m d ch y t qu c t , đáp ng yêu c u v ki m d ch y t qu c t . + Phát tri n và ki n toàn Trung tâm y t lao đ ng c a các B , ngành và các t nh, thành ph có các khu công nghi p l n; th ng nh t tên g i là: Trung tâm B o v s c kho lao đ ng và Môi trư ng. + Hoàn thi n các Trung tâm B o v s c kho sinh s n, Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. + Duy trì và nâng c p các trung tâm phòng, ch ng s t rét hi n có các t nh có t l m c và lưu hành s t rét cao. Sau năm 2010, các t nh có t l m c m i b nh s t rét th p hơn 100 b nh nhân/100.000 dân trong th i gian ít nh t 5 năm li n, thì Trung tâm phòng ch ng s t rét s đư c sáp nh p vào Trung tâm y t d phòng t nh. + T ng bư c sáp nh p các Trung tâm phòng, ch ng b nh xã h i hi n có vào Trung tâm y t d phòng t nh ho c b nh vi n đa khoa t nh. + Xây d ng và hoàn thi n các Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t i t t c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Tuy n huy n:
  3. Xây d ng và phát tri n Trung tâm y t d phòng huy n đ năng l c th c hi n các nhi m v : giám sát d ch t , v sinh phòng, ch ng d ch, ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS, truy n thông giáo d c s c kho , chăm sóc s c kho sinh s n và xây d ng làng văn hoá s c kho . b) Phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng: - Hình thành m ng lư i khám, ch a b nh theo các tuy n k thu t t th p đ n cao, b o đ m tính liên t c v c p đ chuyên môn. M i cơ s đ m nhi m vi c cung c p d ch v khám, ch a b nh cho m t c m dân cư (không ph thu c đ a gi i hành chính), b o đ m đ t tiêu chu n x p h ng b nh vi n theo quy đ nh c a B Y t cho t ng tuy n: + Tuy n 1: bao g m các b nh vi n đ t tiêu chu n h ng III, g m có b nh vi n qu n, huy n, th xã (g i chung là b nh vi n huy n), b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n, m t s b nh vi n ngành và b nh vi n tư nhân, cung c p các d ch v khám, ch a b nh cơ b n; ti p nh n b nh nhân t c ng đ ng hay t các tr m y t cơ s . . M i khu v c c m dân cư huy n ho c liên huy n có m t b nh vi n huy n ho c b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n. Quy mô giư ng b nh Tuy n 1 t 50 đ n 200 giư ng và tuỳ theo đi u ki n đ a lý, dân cư mà cân đ i s giư ng b nh theo t l 01 giư ng b nh ph c v t 1.500 đ n 1.700 ngư i dân. . Duy trì và phát tri n phòng khám đa khoa khu v c thu c b nh vi n huy n t i các huy n mi n núi, vùng sâu, vùng xa, b o đ m cung c p các d ch v y t cơ b n cho nhân dân đ a phương. . Đ n năm 2010, các b nh vi n đa khoa th xã và b nh vi n đa khoa c a thành ph thu c t nh s đư c chuy n thành các phòng khám đa khoa ho c b nh vi n chuyên khoa. + Tuy n 2: bao g m các b nh vi n đa khoa, chuyên khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b nh vi n tư nhân và m t s b nh vi n ngành t i các thành ph tr c thu c Trung ương đ t tiêu chu n b nh vi n h ng II tr lên; cung c p các d ch v khám, ch a b nh v i các k thu t chuyên khoa, chuyên ngành, đáp ng h u h t nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân trên đ a bàn; là cơ s th c hành cho h c sinh các trư ng y - dư c trong t nh, thành ph . . M i t nh có ít nh t 1 b nh vi n đa khoa, v i quy mô t 300 đ n 800 giư ng, đư c xác đ nh theo t l 01 giư ng b nh ph c v t 1.600 đ n 1.800 ngư i dân. . Phát tri n m t s b nh vi n chuyên khoa t nh, thành ph , phù h p v i nhu c u khám, ch a b nh chuyên khoa c a nhân dân. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có s dân t 1 tri u ngư i tr lên, có th thành l p các b nh vi n chuyên khoa như: ph - s n, nhi, đi u dư ng - ph c h i ch c năng. . Phát tri n b nh vi n y dư c h c c truy n t i các t nh, b o đ m m i t nh có 01 b nh vi n y dư c h c c truy n v i quy mô t 50 đ n 150 giư ng. . Xây d ng b nh vi n lao và b nh ph i các t nh có t l m c b nh lao t 120 b nh nhân/100.000 dân tr lên, trong đó s b nh nhân có AFB dương tính chi m trên 50%. + Tuy n 3: bao g m các b nh vi n đ t tiêu chu n h ng I ho c h ng đ c bi t, là tuy n th c hi n các k thu t chuyên khoa sâu, nghiên c u khoa h c, đ ng th i là cơ s th c hành cho sinh viên các trư ng Đ i h c Y - Dư c. . Duy trì và phát tri n các b nh vi n đa khoa Trung ương hi n có v i quy mô t 500 đ n 1.500 giư ng. Đ n năm 2010, các b nh vi n đa khoa Trung ương không đ t tiêu chu n b nh vi n h ng I s đư c chuy n giao v t nh, thành ph qu n lý. . Ti p t c c ng c và nâng c p các b nh vi n chuyên khoa hi n có, phát tri n thêm m t s b nh vi n chuyên khoa đáp ng nhu c u khám và đi u tr các b nh chuyên khoa đang có xu hư ng tăng nhanh. - T p trung đ u tư, hoàn thi n các trung tâm y t chuyên sâu t i Hà N i, thành ph H Chí Minh và Hu - Đà N ng. Tích c c chu n b các đi u ki n c n thi t đ đ u tư xây d ng Trung tâm y t chuyên sâu t i C n Thơ sau năm 2010. - Ưu tiên đ u tư xây d ng hoàn ch nh các b nh vi n đa khoa vùng t i Sơn La, Thái Nguyên, H i Phòng, Nam Đ nh, Ngh An, Bình Đ nh, Khánh Hòa, Đ k L k, Kiên Giang và Ti n Giang v i quy mô t 500 đ n 1.000 giư ng, có đ kh năng đáp ng nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân trong vùng v i ch t lư ng chuyên môn cao, k thu t hi n đ i. - C ng c và phát tri n các b nh vi n đi u dư ng - ph c h i ch c năng các t nh, thành ph và c a các B , ngành trên cơ s t b o đ m, cân đ i ngân sách cho ho t đ ng có hi u qu c a b nh
  4. vi n (không áp d ng đ i v i các cơ s đi u dư ng - ph c h i ch c năng cho thương binh, b nh binh) nh m đáp ng nhu c u ngày càng cao v ph c h i ch c năng c a nhân dân và ngư i lao đ ng. - Ti p t c đ u tư phát tri n và m r ng m ng lư i v n chuy n c p c u b nh nhân trên m i đ a bàn dân cư. c) C ng c , hoàn thi n m ng lư i y t cơ s : - Ti p t c c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s c v cơ s v t ch t, trang thi t b và cán b y t , nâng cao ch t lư ng d ch v y t tuy n cơ s , đáp ng nhu c u chăm sóc s c kh e cơ b n c a toàn dân, đ ng th i th c hi n đư c m t s k thu t đơn gi n trong khám, đi u tr m t s b nh chuyên khoa v m t, răng, tai - mũi - h ng, s c kh e sinh s n và s c kh e tr em. - C ng c t ch c, m ng lư i và ho t đ ng chuyên môn c a y t xã. Đ n năm 2010, h u h t các xã, phư ng có tr m y t kiên c phù h p v i đi u ki n kinh t , đ a lý, môi trư ng sinh thái và nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân trên đ a bàn. - B o đ m 80% s tr m y t xã có bác sĩ, trong đó 100% các tr m y t xã đ ng b ng và 60% các tr m y t xã mi n núi có bác sĩ; 100% tr m y t xã có n h sinh ho c y sĩ s n, nhi, trong đó 80% là n h sinh trung h c; 80% tr m y t xã có cán b làm công tác y dư c h c c truy n; trung bình m i cán b tr m y t xã ph c v t 1.000 đ n 1.200 dân. B o đ m t i thi u có 5 cán b y t theo ch c danh do B Y t quy đ nh cho 1 tr m y t xã. ë các thành ph l n, s lư ng cán b tr m y t đư c cân đ i theo t l c 1.400 đ n 1.500 dân có m t cán b tr m y t phư ng ph c v . Ph n đ u đ n h t năm 2010 có 80% s xã trong c nư c đ t chu n qu c gia v y t xã. - B o đ m m i thôn, b n có t 1 đ n 2 nhân viên y t có trình đ t sơ h c y tr lên ho t đ ng. - Các doanh nghi p có s lư ng công nhân t 200 đ n dư i 500 ngư i ph i có t 01 - 03 cán b y t ph c v . Các doanh nghi p có t 500 công nhân tr lên ph i thành l p tr m y t c a doanh nghi p. - B o đ m m i trư ng ph thông có t 01 - 02 cán b y t ph c v . Các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p có tr m y t cơ s . d) C ng c và nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v dư c, phát tri n h th ng s n xu t, lưu thông phân ph i và cung ng thu c. B o đ m an toàn v sinh th c ph m, m ph m. - Ki n toàn và nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m t trung ương đ n đ a phương. + Ki n toàn Phòng qu n lý dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m; xây d ng và hoàn thi n ch c năng nhi m v Trung tâm ki m nghi m dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m các S Y t . + Đ n năm 2008, thành l p 2 - 3 Trung tâm ki m nghi m dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m khu v c có đ năng l c đ th c hi n nhi m v theo ch c năng đư c giao; 2 - 3 Trung tâm khu v c th tương đương sinh h c và đánh giá sinh kh d ng c a thu c; thành l p m t s Trung tâm khu v c v thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i, tác d ng ph c a thu c t i các thành ph l n trong c nư c. + Thành l p Vi n Ki m nghi m an toàn v sinh th c ph m qu c gia trên cơ s phát tri n Trung tâm Ki m nghi m an toàn v sinh th c ph m hi n đ t t i Vi n Dinh dư ng. Xây d ng 3 Trung tâm Ki m nghi m an toàn v sinh th c ph m t i khu v c mi n núi phía B c, mi n Trung, đ ng b ng sông C u Long và thành ph H Chí Minh đ t tiêu chu n GLP vào năm 2010. + C ng c cơ quan qu n lý nhà nư c các c p v dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m. - Quy ho ch và phát tri n ngành dư c tr thành m t ngành kinh t - k thu t mũi nh n theo hư ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá. + Quy ho ch và phát tri n toàn di n c v công nghi p bào ch thu c, công nghi p s n xu t thu c t dư c li u, các vùng nuôi, tr ng dư c li u tr ng đi m, công nghi p s n xu t nguyên li u hoá dư c và nguyên li u kháng sinh làm thu c. + Quy ho ch, t ch c l i và phát tri n h th ng phân ph i, cung ng thu c, b o đ m n đ nh th trư ng thu c v i giá c h p lý, b o đ m ch t lư ng ph c v công tác phòng b nh và ch a b nh cho nhân dân.
  5. 5. Các gi i pháp ch y u: a) V tài chính: - T o bư c đ t phá trong vi c tăng t c đ đ u tư t ngân sách nhà nư c cho lĩnh v c y t đ nâng c p các cơ s y t ; trong đó, ưu tiên c ng c , hoàn thi n m ng lư i y t cơ s và y t d phòng, các b nh vi n đa khoa tuy n t nh, tuy n huy n, nh t là các khu v c Tây Nguyên, mi n núi phía B c, mi n Trung và đ ng b ng sông C u Long. B o đ m kinh phí đ th c hi n chính sách c a Nhà nư c v khám, ch a b nh cho ngư i có công v i cách m ng, ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i và các đ i tư ng chính sách xã h i. - S a đ i đ nh m c chi thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c c a lĩnh v c y t theo hư ng ưu tiên hơn n a cho các t nh mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. - T ng bư c chuy n đ i vi c nhà nư c c p kinh phí cho ho t đ ng thư ng xuyên c a các cơ s khám, ch a b nh sang c p tr c ti p cho đ i tư ng th hư ng s d ng d ch v y t thông qua hình th c b o hi m y t ; v i nguyên t c thu n l i cho ngư i th hư ng d ch v y t và d th c hi n. Xây d ng chính sách vi n phí theo nguyên t c tính đúng, tính đ các chi phí tr c ti p cho ngư i b nh. - Nghiên c u b sung, s a đ i chính sách thu phí, l phí d ch v y t d phòng đ i v i các d ch v nhà nư c cho phép, trên nguyên t c bù đ p m t ph n chi phí cơ b n đ t o ngu n thu b sung đ u tư cho y t d phòng. - Tăng cư ng đ u tư cho các doanh nghi p s n xu t nguyên li u làm thu c, s n xu t thu c thi t y u và thu c cung c p cho các chương trình m c tiêu qu c gia v y t b ng ngu n v n tín d ng ưu đãi. Xây d ng các chính sách khuy n khích đ u tư vào nghiên c u s n xu t các thu c chuyên khoa, đ c tr . Các d án đ u tư trong lĩnh v c y t , s n xu t thu c đư c hư ng các hình th c h tr tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy đ nh. Có chính sách ưu đãi v v n, đ t, thu và công ngh v i các cơ s nghiên c u s n ph m thu c, trang thi t b ph c v công nghi p dư c, đ c bi t đ i v i nh ng cơ s nghiên c u, s n xu t các lo i thu c và trang thi t b trong nư c chưa s n xu t đư c. - Tăng cư ng h p tác qu c t nh m tranh th ngu n v n đ u tư cho lĩnh v c y t . - Th c hi n xã h i hóa lĩnh v c y t theo Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v đ y m nh xã h i hóa các ho t đ ng giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao. Khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v y t ngoài công l p theo Ngh đ nh s 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph . Tăng cư ng tuyên truy n v n đ ng đ huy đ ng s đóng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho công tác y t . - Đ y m nh vi c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i các cơ s y t công l p theo Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 nh m phát huy tính năng đ ng, sáng t o, nâng cao tinh th n trách nhi m và hi u qu công tác c a cơ s . - Tăng cư ng qu n lý và s d ng các ngu n tài chính đ u tư cho y t đúng m c đích, đ t hi u qu cao. b) V ngu n nhân l c: Phát tri n ngu n nhân l c y t cân đ i và h p lý. B o đ m đ t đư c các ch tiêu cơ b n: có trên 7 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2010 và trên 8 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2020; 1 dư c sĩ đ i h c/10.000 dân vào năm 2010 và 2 - 2,5 dư c sĩ đ i h c/10.000 dân vào năm 2020, trong đó tuy n huy n có ít nh t t 01 - 03 dư c sĩ đ i h c. B o đ m cơ c u cán b y t t i các cơ s khám, ch a b nh là 3,5 đi u dư ng/1 bác sĩ. Phát tri n ngu n nhân l c y t trình đ cao, cán b y t trên đ i h c đ cung c p cho các cơ s y t . B sung biên ch dư c tá cho tr m y t xã b o đ m ngu n nhân l c ph c v công tác cung ng thu c t i tuy n xã. Ban hành Quy ho ch m ng lư i các cơ s đào t o cán b y t , xây d ng tiêu chu n đ nh m c và cơ c u nhân l c y t h p lý đ ki n toàn đ i ngũ cán b y t nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng và hi u qu các ho t đ ng chăm sóc s c kh e. S p x p, m r ng và nâng c p các cơ s đào t o, đáp ng nhu c u v s lư ng và ch t lư ng cán b y t phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành Y t . Đ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b , phát tri n đ i ngũ gi ng viên, giáo viên; xây d ng các tiêu chí ki m đ nh ch t lư ng đào t o, chu n hóa đ i ngũ gi ng viên, giáo viên t i các trư ng y dư c nh m đáp ng s lư ng và ch t lư ng cán b y, dư c, đi u dư ng và n h sinh.
  6. Xây d ng 2 trung tâm đào t o cán b y t t i Hà N i và thành ph H Chí Minh ngang t m các nư c tiên ti n trong khu v c. Xây d ng cơ ch ho t đ ng phù h p đ các trung tâm này có kh năng liên k t đào t o v i m t s trư ng đ i h c c a nư c ngoài trong lĩnh v c chuyên môn và qu n lý y t . Xây d ng k ho ch nâng c p m t cách có ch n l c m t s trư ng trung h c y, dư c c a các t nh, thành ph thành trư ng cao đ ng y, dư c. Đ y m nh công tác đào t o cán b dư c theo nhi u hình th c nh m đáp ng s lư ng và ch t lư ng cán b dư c cho các cơ quan qu n lý nhà nư c v dư c, các cơ s s nghi p y t và cho các doanh nghi p dư c. M các khóa đào t o ng n h n v công tác qu n lý cho cán b y t , đ c bi t là qu n lý b nh vi n. Xây d ng đ án đào t o cán b y t có trình đ chuyên môn và k thu t cao cho các cơ s cung c p d ch v y t tuy n t nh và tuy n trung ương. Xây d ng đ án đào t o theo hình th c c tuy n và đào t o theo đ a ch cho con em đ ng bào các dân t c thi u s mi n núi phía B c, mi n Trung và đ ng b ng sông C u Long. y ban nhân dân các t nh mi n núi phía B c, mi n Trung và đ ng b ng sông C u Long có trách nhi m t o ngu n tuy n sinh đ u vào là con em c a đ ng bào các dân t c thi u s đ các đ i tư ng này có đ đi u ki n c n thi t và đư c đào t o phù h p v i nhu c u và trình đ . Ti p t c t ch c tri n khai th c hi n t t đ án đào t o bác sĩ theo hình th c c tuy n đ i v i vùng Tây Nguyên. Xây d ng và đ xu t các chính sách đ tuy n ch n, đào t o, s d ng và đãi ng cán b có trình đ cao trong ngành y t . Đ y m nh vi c đưa cán b y t đi đào t o nâng cao nư c ngoài b ng ngu n kinh phí Nhà nư c, ngu n vi n tr nư c ngoài; khuy n khích cán b y t t túc kinh phí đi đào t o nâng cao trình đ chuyên môn c a b n thân. Ban hành các chính sách ưu đãi đ i v i cán b , nhân viên y t , đ c bi t là cán b y t tuy n cơ s , cán b y t làm vi c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên gi i, h i đ o. Xây d ng và th c hi n k ho ch luân chuy n cán b ; ch đ nghĩa v ph c v công tác y t mi n núi, vùng sâu, vùng xa đ i v i bác sĩ m i t t nghi p. B o đ m có ch đ ph c p đãi ng thích h p đ i v i cán b đi công tác tăng cư ng cho tuy n dư i. Th c hi n t t ch đ b o hi m xã h i và b o hi m y t đ i v i cán b công tác t i tr m y t xã. Xây d ng cơ ch áp d ng ch đ b o hi m đ i v i nh ng trư ng h p b r i ro x y ra do tai n n ngh nghi p đ i v i cán b y t khi đang làm nhi m v . c) Phát tri n khoa h c và công ngh : Xây d ng m t s phòng xét nghi m chu n qu c gia và qu c t t i Hà N i, thành ph H Chí Minh v an toàn sinh h c, ki m nghi m thu c, an toàn v sinh th c ph m, ki m đ nh v c-xin và sinh ph m y t , ki m chu n trang thi t b y t . Phát tri n công ngh di truy n và sinh h c phân t , công ngh nhân gi ng và nuôi c y mô ph c v cho s n xu t thu c, s n xu t v c-xin và sinh ph m y t . Phát tri n và ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý và trong ho t đ ng c a các lĩnh v c y - dư c. Chú tr ng công tác b o đ m v sinh môi trư ng. Nghiên c u, ng d ng, ti p thu công ngh hi n đ i đ x lý ch t th i y t , đ u tư cho công tác ch ng nhi m khu n y t nh m ngăn ch n s lây lan c a các tác nhân gây b nh t các cơ s khám, ch a b nh, cơ s y t d phòng, cơ s s n xu t thu c và ch ph m sinh h c ra môi trư ng xung quanh. d) Cung c p trang thi t b y t cho các cơ s y t : - M r ng s n xu t trang thi t b y t thông d ng, đ y m nh s n xu t thi t b y t công ngh cao. - Khuy n khích đ u tư liên doanh, liên k t, chuy n giao công ngh v i các hãng s n xu t trang thi t b y t có uy tín trên th gi i. - Xây d ng công nghi p s n xu t trang thi t b y t có tr ng tâm, tr ng đi m nh m ph c v nhu c u s d ng trong nư c, nâng cao ch t lư ng s n ph m hư ng t i xu t kh u.
  7. Đ n năm 2010, các cơ s s n xu t trang thi t b y t ph i đ t tiêu chu n t i thi u là ISO ho c tương đương; hoàn thành vi c c ph n hoá. B o đ m s n xu t trong nư c đáp ng 60% nhu c u v trang thi t b y t thông d ng và đ n năm 2020 là 80%. đ) Tăng cư ng h p tác qu c t : Tăng cư ng h p tác đa phương và song phương v i các t ch c qu c t , t ch c phi chính ph , các t ch c ngân hàng qu c t và Chính ph các nư c đã và đang có chính sách h tr , h p tác v i Vi t Nam. Hoàn thi n cơ ch ti p nh n, s d ng, giám sát và ki m tra ch t ch nh m phát huy t i đa hi u qu các ngu n vi n tr nư c ngoài. Xây d ng m t s đ án đ u tư tr ng đi m đ kêu g i đ u tư, phát tri n y t vùng, y t t nh, huy n và cho t ng lĩnh v c trong t ng giai đo n phát tri n. Huy đ ng các ngu n vi n tr không hoàn l i h tr công tác khám b nh, ch a b nh cho ngư i nghèo, tr em, ngư i tàn t t và phòng, ch ng m t s b nh, d ch nguy hi m như lao, s t rét, HIV/AIDS và các b nh, d ch m i xu t hi n. M r ng h p tác song phương và đa phương trong vi c phát tri n, ng d ng k thu t y dư c h c tiên ti n. Tăng cư ng đào t o cán b y t t i các nư c phát tri n nh m s m ti p thu và ng d ng có hi u qu cao các thành qu ti n b khoa h c y h c trên th gi i. Khuy n khích ti p nh n vi n tr không hoàn l i cho công tác xây d ng chính sách phát tri n ngành Y t và cho nghiên c u khoa h c. M r ng liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia đ u tư phát tri n các lĩnh v c c a ngành y t trong nư c, hư ng t i xu t kh u m t s thu c và d ch v y t . e) Các gi i pháp v qu n lý: Đ y m nh c i cách hành chính, hoàn thi n h th ng pháp lu t v y t phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c. Ki n toàn h th ng cơ quan qu n lý nhà nư c v y t t trung ương đ n đ a phương và nâng cao năng l c ho t đ ng ki m tra, thanh tra y t . Nâng cao ki n th c qu n lý nhà nư c và ý th c ch p hành pháp lu t cho cán b y t . Th c hi n t t Quy ch dân ch m i cơ s y t , xây d ng và đ y m nh phong trào thi đua, đ c bi t là vi c xây d ng các đơn v và cá nhân đi n hình tiên ti n trong ngành. 6. L trình th c hi n quy ho ch: a) Giai đo n 2006 - 2007: - T p trung c ng c , s p x p và tri n khai vi c thành l p các đơn v m i: Trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS c a các t nh, thành ph ; Trung tâm y t d phòng huy n. - Đ u tư nâng c p các b nh vi n huy n, b nh vi n đa khoa khu v c theo Quy t đ nh s 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . - Xây d ng đ án và tri n khai đ u tư xây d ng các b nh vi n đa khoa vùng, b nh vi n đa khoa t nh. Ưu tiên b trí v n cho các d án đã đư c c p có th m quy n phê duy t quy t đ nh đ u tư. - Xây d ng phương án di chuy n các b nh vi n đi u tr b nh truy n nhi m ra khu v c thích h p. - Xây d ng đ án nâng cao năng l c công tác ch ng nhi m khu n trong các b nh vi n. - T p trung đ u tư 3 trung tâm y t chuyên sâu. - Đ u tư nâng c p và xây d ng m i các cơ s nghiên c u, s n xu t, ki m nghi m, ki m đ nh v c- xin và sinh ph m y t . - Xây d ng các đ án thành l p, đ u tư nâng c p các phòng xét nghi m v an toàn sinh h c, an toàn v sinh th c ph m tuy n trung ương và tuy n t nh. - Thành l p 2 - 3 Trung tâm ki m nghi m dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m khu v c. - Thành l p 2 - 3 Trung tâm khu v c th tương đương sinh h c và đánh giá sinh kh d ng c a thu c. - Thành l p m t s Trung tâm khu v c v thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i, tác d ng ph c a thu c t i các thành ph l n.
  8. - Xây d ng quy ho ch chi ti t phát tri n công nghi p dư c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. - Ki n toàn v t ch c, ch c năng, nhi m v c a h th ng cơ quan qu n lý dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m và m ph m t trung ương đ n đ a phương. b) Giai đo n 2008 - 2010: - Hoàn thi n vi c đ u tư xây d ng các b nh vi n huy n và b nh vi n đa khoa khu v c. Đ y nhanh ti n đ đ u tư xây d ng b nh vi n đa khoa vùng, b nh vi n t nh và 03 trung tâm y t chuyên sâu. - Ti p t c nâng c p các trung tâm y t d phòng tuy n t nh. - Đ u tư nâng c p các trư ng y dư c, k thu t y t . Xây d ng 2 trung tâm đào t o cán b y t t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. - Ti p t c đ u tư các công trình chưa hoàn thành trong giai đo n 2006 - 2007 và đ u tư các công trình khác đư c quy đ nh trong quy ho ch đ n năm 2010. - Hoàn thi n và phát tri n h th ng phân ph i và cung ng thu c. c) Giai đo n 2011 - 2020: - Đ u tư phát tri n trung tâm y t chuyên sâu C n Thơ. - Ti p t c đ u tư hoàn thi n các trung tâm y t chuyên sâu; các trung tâm y t k thu t cao vùng và các cơ s y t trung ương, đ a phương nh m đáp ng nhu c u b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. Đi u 2. T ch c th c hi n B Y t là cơ quan ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và ñy ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng chương trình, k ho ch tri n khai và t ch c ki m tra vi c th c hi n quy ho ch; đ nh kỳ t ng h p k t qu báo cáo Th tư ng Chính ph . Giao B Y t : - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và cơ quan liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh. - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch đào t o phát tri n ngu n nhân l c y t . - Ph i h p v i B N i v , các B , ngành liên quan xây d ng đ án c ng c t ch c đ nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m và m ph m, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. B K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m b trí và cân đ i các ngu n l c đ u tư cho y t đ th c hi n quy ho ch theo đúng ti n đ . Giám sát vi c th c hi n quy ho ch trong ph m vi c nư c. B Tài chính ch u trách nhi m b o đ m ngu n ngân sách nhà nư c c p cho y t theo k ho ch 5 năm và hàng năm. Cùng v i B Y t cân đ i ngân sách toàn ngành và cho các lĩnh v c ưu tiên trong quy ho ch. Các B , ngành ch u trách nhi m ph i h p v i B Y t b trí ngu n l c c a ngành dành cho công tác phát tri n, c ng c và nâng cao ch t lư ng các cơ s y t tr c thu c. Ch t ch ñy ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch đ o và t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t trong ph m vi t nh, thành ph . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Quy t đ nh này không áp d ng đ i v i h th ng y t c a B Qu c phòng và B Công an. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG
  9. Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản