Quyết định số 1532/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 1532/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1532/QĐ-TTg về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1532/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1532/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C B SUNG, KI N TOÀN BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG I DNCH CÚM NGƯ I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Y t QUY T NNH: i u 1. B sung, ki n toàn Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i (sau ây g i t t là Ban Ch o), g m các thành viên sau ây: 1. Trư ng Ban Ch o: B trư ng B Y t Nguy n Qu c Tri u. 2. Phó Trư ng Ban Thư ng tr c: Th trư ng B Y t Tr nh Quân Hu n. 3. Phó Trư ng Ban: Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Trung ương. 4. Các thành viên: - Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Th trư ng B Thông tin và Truy n thông; - Th trư ng B Tài chính; - Th trư ng B K ho ch và u tư; - Th trư ng B Qu c phòng; - Th trư ng B Công an; - Th trư ng B Khoa h c và Công ngh ; - Th trư ng B Ngo i giao; - Th trư ng B Giao thông v n t i; - Th trư ng B Giáo d c và ào t o;
  2. - Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; - Th trư ng B Lao ng-Thương binh và Xã h i; - i di n lãnh o Văn phòng Chính ph ; - i di n Trung ương H i Ch th p Vi t Nam; - C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam-B Y t ; - V trư ng V pháp ch -B Y t ; - Chánh Văn phòng B Y t . i u 2. Ban Ch o có các Ti u ban sau: 1. Ti u ban Giám sát phòng, ch ng d ch. 2. Ti u ban i u tr . 3. Ti u ban Tuyên truy n. 4. Ti u ban H u c n. Thành ph n và nhi m v c a các Ti u ban do Trư ng Ban Ch o quy t nh. i u 3. Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i có các nhi m v sau ây: 1. Xây d ng k ho ch ph i h p ho t ng c a các B , ngành trong công tác phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. 2. ôn c, ki m tra, ph i h p ho t ng c a các B , ngành, a phương th c hi n k ho ch phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. i u 4. Ch làm vi c 1. Ban Ch o qu c gia làm vi c theo ch kiêm nhi m và có b ph n thư ng tr c Ban Ch o t t i B Y t . 2. Trư ng Ban Ch o quy nh ch làm vi c và nhi m v c th c a các thành viên trong Ban Ch o. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 348/Q -TTg ngày 21 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên Ban Ch o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. i u 7. Ch t ch U ban nhân dân t nh B c Giang, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các U ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng CP, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b). Hà 335
Đồng bộ tài khoản