Quyết định số 1548/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 1548/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1548/2001/QĐ-TTg về việc đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1548/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1548/2001/Q -TTG Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C U TƯ TÔN N N VƯ T LŨ XÂY D NG CÁC C M, TUY N DÂN CƯ VÙNG NG P SÂU NG B NG SÔNG C U LONG NĂM 2002 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 15/2000/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 173/2001/Q -TTg ngày 6 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng t i công văn s 49/TTr-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2001, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch u tư tôn n n vư t lũ xây d ng c m, tuy n dân cư năm 2002 vùng ng p sâu ng b ng sông C u Long v i các n i dung ch y u sau : 1. Tôn n n vư t lũ 164 c m, tuy n dân cư t i 164 xã gi i quy t ch cho trên 30.000 h dân t i các t nh An Giang, ng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Ti n Giang, C n Thơ. 2. Trong năm 2002, Nhà nư c u tư 500 t ng (trong ó v n ngân sách Trung ương c p : 350 t ng; v n vay tín d ng t ngu n Qu h tr phát tri n : 150 t ng) cho vi c tôn n n vư t lũ xây d ng c m, tuy n dân cư vùng ng p sâu ng b ng sông C u Long. 3. Ngu n v n u tư : - Ngân sách nhà nư c u tư cho tôn n n ph n di n tích xây d ng các công trình h t ng k thu t và h t ng xã h i trong các c m, tuy n dân cư; - Vay tín d ng t ngu n Qu h tr phát tri n tôn n n ph n di n tích xây d ng nhà cho các h dân trong c m, tuy n dân cư. U ban nhân dân t nh có trách nhi m thu h i t các h dân nh n t xây d ng nhà s v n ã vay và hoàn tr cơ quan cho vay. Th i h n thu h i v n vay này t i a là 10 năm. Lãi su t cho vay th c hi n theo quy nh t i i m 2 i u 3 Quy t nh s 66/2000/Q -TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương.
  2. Kho n kinh phí nêu t i i m 2 i u này, phân b c th cho các a phương như sau : V n T ng S c m, V n vay S tuy n dân cư tín d ng T nh ngân sách v n u tư ư c xây TT d ng (t ng) (t ng) (t ng) 1 An Giang 65 135 55 190 2 ng Tháp 46 100 45 145 3 Long An 27 60 25 85 4 Vĩnh Long 5 10 5 15 5 Kiên Giang 8 17 8 25 6 Ti n Giang 5 10 5 15 7 C n Thơ 8 18 7 25 T ng 164 350 150 500 B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Xây d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Qu H tr phát tri n quy nh c th i tư ng, m c vay, th i h n hoàn tr v n vay và vi c qu n lý s d ng v n ngân sách c p tôn n n vư t lũ i v i các lo i d án c th , m b o vi c u tư úng m c ích, úng i tư ng. Giao B Tài chính xem xét x lý vi c t m ng v n theo ti n thi công cho các a phương th c hi n, m b o hoàn thành trư c mùa lũ năm 2002. 4. u tư xây d ng c m, tuy n dân cư th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 4, i u 5, i u 6 Quy t nh s 173/2001/Q -TTg ngày 6 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Vi c thanh quy t toán u tư các công trình th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 2 : Trách nhi m c a u ban nhân dân các t nh vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long : 1. Căn c quy ho ch xây d ng c m, tuy n dân cư ã ư c phê duy t, ch o th c hi n k ho ch tôn n n vư t lũ các c m, tuy n dân cư trong năm 2002, c bi t là tôn n n vư t lũ các vùng ng p sâu, hoàn thành trư c mùa lũ 2002. 2. Hoàn thành vi c tôn n n n âu thì hư ng d n, t ch c cho nhân dân xây d ng nhà m i n ó trong mùa lũ năm 2002 s h dân trong vùng này không b ng p. 3. T ch c ki m tra, ôn c vi c th c hi n, m b o các công trình thi công xây d ng có ch t lư ng, úng ti n , úng m c tiêu, không xNy ra tiêu c c, th t thoát. i u 3. Trách nhi m các B , ngành Trung ương:
  3. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t v i B Xây d ng và các a phương v quy ho ch các c m, tuy n dân cư, b o m phù h p v i quy ho ch thu l i, quy ho ch ki m soát lũ cho t ng t nh và toàn vùng ng b ng sông C u Long. 2. B Xây d ng ch trì cùng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông v n t i, B Tài chính và các B , ngành liên quan có trách nhi m i u ph i, ki m tra, ôn c các a phương t ch c th c hi n t t k ho ch tôn n n vư t lũ các c m, tuy n dân cư vùng ng p sâu trong mùa khô năm 2001-2002 theo úng m c tiêu, ti n c a k ho ch ra; m b o nhân dân s ng vùng ng p sâu có i u ki n xây d ng nhà m i và h n ch vi c di d i trong mùa lũ 2002. Trư ng h p các d án không có kh năng hoàn thành k ho ch theo ti n thì B Xây d ng có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph i u ch nh k ho ch v n b trí cho các d án tôn n n vư t lũ khác. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i u ban nhân dân các t nh và các B , ngành liên quan thư ng xuyên rút kinh nghi m có i u ch nh k p th i, m b o t m c tiêu ra và th c hi n có hi u qu u tư các c m, tuy n dân cư. i u 4 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5 : Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh vùng ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh BSCL, - Văn phòng Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Qu H tr phát tri n, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP, BTCN và các PCN, các V , C c, - Lưu NN (5b),VT.
Đồng bộ tài khoản