Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
6
download

Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 156/2007/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 156/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG MA TÚY N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Công an (Công văn s 514/BCA(C11) ngày 27 tháng 3 năm 2007) và B trư ng B K ho ch và u tư (Công văn s 2353/BKH-T &GS T ngày 09 tháng 4 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu c a chương trình: a) M c tiêu t ng quát: - Nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các ngành, các c p, các t ng l p nhân dân v công tác u tranh phòng, ch ng ma túy và tác h i c a t n n ma túy t phòng, ch ng, làm gi m t n n ma túy trong i s ng xã h i; - u tranh làm gi m t i ph m ma túy và ngu n cung c p ch t ma túy; - Ki m ch và gi m ngư i nghi n ma túy; - T ng bư c Ny lùi và xóa b t n n ma túy ra kh i i s ng xã h i, t o môi trư ng lành m nh, ph c v phát tri n kinh t - xã h i, b o m an ninh qu c gia, gi gìn tr t t , an toàn xã h i vì cu c s ng bình yên và h nh phúc c a nhân dân. b) M c tiêu c th n năm 2010: - Gi m t 20 n 30% s ngư i nghi n ma túy so v i năm 2005, kh ng ch t l ngư i nghi n ma túy dư i 0,1% dân s ; ki m ch t c gia tăng ngư i nghi n m i, gi m t l tái nghi n; 100% s xã, phư ng, th tr n, khu dân cư ăng ký xây d ng xã, phư ng, th tr n, khu dân cư lành m nh, không có t n n ma túy, ph n u n năm 2010 c nư c có 60% xã, phư ng, th tr n không có t n n ma túy; - Ngăn ch n có hi u qu ngu n ma túy t nư c ngoài vào Vi t Nam; xóa b cơ b n các t ch c, ư ng dây, t i m s n xu t, mua bán, v n chuy n, tàng tr và s d ng trái phép các ch t ma túy; tăng t l phát hi n, i u tra, b t gi t i ph m ma túy khu v c biên gi i; - Xóa b cơ b n và b n v ng vi c tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy; - Ki m soát và qu n lý ch t ch vi c lưu thông, s d ng các lo i ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n. 2. Các gi i pháp th c hi n chương trình: a) Hoàn thi n h th ng pháp lu t và cơ ch , chính sách: - Xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t, cơ ch chính sách v phòng, ch ng ma túy, c bi t là các chính sách v xã h i hóa công tác cai nghi n ma túy, t ch c d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy; - Nghiên c u, xu t Chính ph trình Qu c h i s a i, b sung B lu t hình s (ph n các t i ph m v ma túy), Lu t phòng, ch ng ma túy; trình y ban thư ng v Qu c h i s a i, b sung Pháp l nh x lý vi ph m hành chính; trình Chính ph và Th tư ng Chính ph s a i, b sung và ban hành m i các
  2. văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng ma túy, chú tr ng lĩnh v c xã h i hóa công tác phòng, ch ng ma túy; - Nghiên c u ban hành m i ho c s a i, b sung các ch , chính sách i v i nh ng ngư i có thành tích xu t s c trong công tác phòng, ch ng ma túy và nh ng ngư i tr c ti p tham gia u tranh phòng, ch ng ma túy b hy sinh, b thương t t, b lây nhi m HIV/AIDS, b thi t h i v tài s n; khuy n khích các t ch c, cá nhân, ơn v , doanh nghi p tham gia vào công tác cai nghi n ma túy; ti p nh n t ch c d y ngh và gi i quy t vi c làm cho nh ng ngư i sau cai nghi n ma túy. b) Nâng cao năng l c v phòng, ch ng ma túy: - Tăng cư ng năng l c cho các l c lư ng làm công tác phòng, ch ng ma túy th c hi n nhi m v : + Qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng ma túy; + u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy; + Cai nghi n ma túy, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy, phòng, ch ng tái nghi n; + Xóa b vi c tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy. - Tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng cán b chuyên trách phòng, ch ng t i ph m ma túy c a l c lư ng Công an, H i quan, B i Biên phòng và C nh sát bi n; ào t o và b i dư ng nghi p v cho cán b làm công tác cai nghi n ma túy. c) Hoàn thi n t ch c v phòng, ch ng ma túy: - Phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr trong công tác phòng, ch ng ma túy: + Ban hành các quy nh c th v trách nhi m c a ngư i ng u các c p u ng, chính quy n và c a t ng cán b , ng viên trong công tác phòng, ch ng ma túy; cao vai trò trách nhi m c a ngư i ng u các cơ quan, t ch c, doanh nghi p, ơn v , trư ng h c v công tác phòng, ch ng ma túy; + Nâng cao trách nhi m i u hành, ch o c a y ban nhân dân các c p trong vi c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng ma túy a phương. - Ki n toàn và nâng cao năng l c ho t ng c a y ban Qu c gia và Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm t Trung ương n a phương. - B trí l c lư ng chuyên trách phòng, ch ng ma túy c p t nh, c p huy n, c p xã, trư c h t là các a bàn tr ng i m v ma túy. - Quy chuNn hóa v t ch c b máy, cán b các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. d) Xã h i hóa công tác phòng, ch ng ma túy: - Xác nh phòng, ch ng ma túy là m t nhi m v chính tr tr ng tâm trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a các B , ngành, y ban nhân dân các c p và các cơ quan, t ch c, doanh nghi p t p trung ch o nh m ngăn ch n, phát hi n và x lý tri t các t n n ma túy; - a d ng hóa các hình th c cai nghi n, ph c h i d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy, chú tr ng các hình th c cai nghi n t i gia ình, c ng ng và cai nghi n tư nhân huy ng các ngu n l c tham gia vào công tác cai nghi n, ph c h i và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy, phòng, ch ng tái nghi n. ) H p tác qu c t v phòng, ch ng ma túy: - Tăng cư ng h p tác v i các t ch c qu c t , các nư c trong khu v c, trên th gi i, c bi t là các nư c có chung ư ng biên gi i v i Vi t Nam ch ng phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n có hi u qu vi c v n chuy n trái phép ma túy t nư c ngoài vào Vi t Nam; - Tăng cư ng h p tác qu c t v phòng, ch ng ma túy thông qua các ho t ng nghiên c u, kh o sát, trao i và h c t p kinh nghi m; - Th c hi n các Công ư c qu c t v ki m soát ma túy, các Hi p nh và th a thu n song phương, a phương v h p tác phòng, ch ng ma túy mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; - T ch c các h i ngh , h i th o v n ng các nư c, các t ch c qu c t tài tr cho công tác phòng, ch ng ma túy c a Vi t Nam;
  3. - Nghiên c u ti p t c ký k t Hi p nh v phòng, ch ng ma túy v i các nư c trong khu v c và trên th gi i. 3. Các án c a chương trình: a) án 1: Tuyên truy n phòng, ch ng ma túy - Nhi m v (tóm t t): Nâng cao ch t lư ng công tác thông tin, tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng ma túy trong các cơ quan, t ch c, các t ng l p nhân dân t i a bàn dân cư phát huy tính ch ng, tích c c c a cơ quan, t ch c và m i ngư i dân trong công tác phòng, ch ng ma túy. - Cơ quan ch trì: B Thông tin và Truy n thông. - Cơ quan ph i h p: B Văn hóa, Th thao và Du l ch, các B , ngành và các a phương có liên quan. b) án 2: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy - Nhi m v (tóm t t): Nâng cao năng l c cho các l c lư ng chuyên trách u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy c a B Công an, B Qu c phòng và B Tài chính. + Ti u án 1: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy c a B Công an. . Cơ quan ch trì: B Công an. . Cơ quan ph i h p: B Qu c phòng, B Tài chính, các B , ngành và các a phương có liên quan. + Ti u án 2: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy c a B i Biên phòng thu c B Qu c phòng. . Cơ quan ch trì: B Qu c phòng (B Tư l nh B i Biên phòng). . Cơ quan ph i h p: B Công an, B Tài chính, các B , ngành và các a phương có liên quan. + Ti u án 3: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy c a l c lương C nh sát bi n thu c B Qu c phòng. . Cơ quan ch trì: B Qu c phòng (C c C nh sát bi n). . Cơ quan ph i h p: B Công an, B Tài chính, các B , ngành và các a phương có liên quan. + Ti u án 4: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy c a l c lư ng H i quan thu c B Tài chính. . Cơ quan ch trì: B Tài chính . . Cơ quan ph i h p: B Công an, B Qu c phòng, các B , ngành và các a phương có liên quan. c) án 3: Nâng cao hi u qu công tác cai nghi n ma túy, qu n lý sau cai nghi n và nghiên c u, thNm nh, tri n khai ng d ng, ánh giá các lo i thu c, phương pháp y h c trong i u tr , ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy - Nhi m v (tóm t t): nâng cao năng l c và hi u qu công tác cai nghi n, qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy; nghiên c u và tri n khai ng d ng các bài thu c cai nghi n, ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy. Khuy n khích, t o i u ki n thu n l i cho các mô hình cai nghi n, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy c a tư nhân, các ơn v và doanh nghi p. + Ti u án 1: Nâng cao năng l c và hi u qu công tác cai nghi n ma túy, t ch c d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. . Cơ quan ch trì: B Lao ng - Thương binh và Xã h i. . Cơ quan ph i h p: B Công an, B Y t , B Qu c phòng, các B , ngành và các a phương có liên quan. + Ti u án 2: Nghiên c u, thNm nh, tri n khai ng d ng, ánh giá các lo i thu c, phương pháp y h c trong i u tr , ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy. . Cơ quan ch trì: B Y t . . Cơ quan ph i h p: B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B , ngành và các a phương có liên quan.
  4. + Ti u án 3: Nâng cao hi u qu cai nghi n ma túy trong các tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng. . Cơ quan ch trì: B Công an. . Cơ quan ph i h p: B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , các B , ngành và các a phương có liên quan. + Ti u án 4: T ch c công tác cai nghi n ma túy t i a bàn biên gi i. . Cơ quan ch trì: B Qu c phòng (B Tư l nh B i Biên phòng). . Cơ quan ph i h p: B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , các B , ngành và các a phương có liên quan. d) án 4: Phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c - Nhi m v (tóm t t): Xây d ng chương trình, tài li u, h c li u giáo d c phòng, ch ng ma túy cho các ngành h c, c p h c, b c h c; tri n khai giáo d c phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c t t c các c p h c, b c h c; tăng cư ng giáo d c phòng, ch ng ma túy trong các ho t ng ngo i khóa; xây d ng chương trình, k ho ch tri n khai giáo d c phòng, ch ng ma túy qua các phương ti n thông tin, tuyên truy n. - Cơ quan ch trì: B Giáo d c và ào t o. - Cơ quan ph i h p: B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , các B , ngành và các a phương có liên quan. ) án 5: Tăng cư ng qu n lý và ki m soát ti n ch t - Nhi m v (tóm t t): Tăng cư ng qu n lý, ki m soát ch t ch các ho t ng nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n ch t ma túy, ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n; các ho t ng s n xu t, phân ph i, mua bán và s d ng ti n ch t. - Cơ quan ch trì: B Công thương. - Cơ quan ph i h p: B Y t , B Công an, các B , ngành và các a phương có liên quan. e) án 6: Xây d ng xã, phư ng, th tr n, khu dân cư không có t n n ma túy - Nhi m v (tóm t t): Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n n i dung "Xây d ng xã, phư ng, th tr n, khu dân cư không có t n n ma túy" g n v i cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư". Ny m nh phong trào toàn dân oàn k t tham gia phát hi n, t giác ngư i s d ng, tàng tr , mua bán, v n chuy n ma túy; nhân r ng các mô hình: t oàn k t, t liên gia, khu ph t qu n, t an ninh nhân dân, gia ình, dòng h không có ma túy. - Cơ quan ch trì: y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. - Cơ quan ph i h p: B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B , ngành và các a phương có liên quan. g) án 7: Xóa b vi c tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy - Nhi m v (tóm t t): T ch c ph bi n giáo d c pháp lu t, ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác phòng, ch ng ma túy v n ng nhân dân không tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy. T ch c ki m tra, phát hi n, k p th i tri t phá di n tích tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy. Nâng cao năng l c cho cán b làm công tác v n ng xóa b cây có ch t ma túy, chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi t i các vùng ã xóa b vi c tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy. Th c hi n các hình th c khen thư ng k p th i nh ng ngư i th c hi n t t vi c xóa b cây có ch t ma túy và x lý nghiêm kh c i v i các hành vi c tình vi ph m. - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: y ban Dân t c, các B , ngành và các a phương có liên quan. h) án 8: Thu th p, qu n lý h th ng d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy trong công tác phòng, ch ng ma túy - Nhi m v (tóm t t): Kh o sát, i u tra, th ng kê qu n lý d li u; th c hi n ch báo cáo tình hình nghi n ma túy; t i ph m ma túy; i u tra xét x t i ph m ma túy; xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, qu n lý và s d ng ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n; tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy, xóa b
  5. thay th cây có ch t ma túy; xây d ng m ng thông tin d li u v phòng, ch ng ma túy và nh ng v n có liên quan n công tác phòng, ch ng ma túy. - Cơ quan ch trì: B Công an. - Cơ quan ph i h p: B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Qu c phòng, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao, các B , ngành và các a phương có liên quan. i) án 9: Tăng cư ng h p tác qu c t v phòng, ch ng ma túy - Nhi m v (tóm t t): tăng cư ng h p tác qu c t ngăn ch n ma túy thNm l u t bên ngoài vào Vi t Nam; hình thành cơ ch trao i thông tin, liên l c v i m t s nư c tăng cư ng h p tác phòng, ch ng ma túy, kêu g i và v n ng s giúp , tài tr c a c ng ng qu c t cho công tác phòng, ch ng ma túy Vi t Nam; tham gia các ho t ng h p tác qu c t trong khu v c và trên th gi i v phòng ch ng ma túy. - Cơ quan ch trì: B Công an. - Cơ quan ph i h p: B Ngo i giao, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Qu c phòng, các B , ngành và các a phương có liên quan. 4. Ngu n v n th c hi n: - Ngân sách nhà nư c: bao g m v n u tư xây d ng cơ b n và v n s nghi p; - V n ODA và các ngu n v n vi n tr qu c t khác; - Các ngu n v n h p pháp khác. T ng nhu c u kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010 ư c xác nh trên cơ s các án, d án do các cơ quan ch trì xây d ng, phê duy t theo thNm quy n và chi phí qu n lý thư ng xuyên c a chương trình. 5. T ch c th c hi n chương trình: a) Ch o th c hi n chương trình: - y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy m i dâm ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy; ch o vi c ph i h p th c hi n Chương trình này v i Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 - 2010 và Chương trình ph i h p liên ngành phòng, ch ng t n n m i dâm giai o n 2006 - 2010. - Thành l p Ban Ch nhi m chương trình qu c gia phòng, ch ng ma túy do B trư ng B Công an làm Trư ng ban, các B , ngành, t ch c liên quan c lãnh o B tham gia làm thành viên tr c ti p ch o tri n khai th c hi n các nhi m v theo ch c năng ư c phân công trong chương trình. - Ban Ch nhi m chương trình hư ng d n các cơ quan, ơn v ch trì các án, ti u án xây d ng, thNm nh, trình phê duy t theo thNm quy n và theo quy nh. - Cơ ch qu n lý và i u hành Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010 ư c th c hi n theo các quy nh v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia và các quy nh hi n hành. b) Phân công qu n lý và t ch c th c hi n chương trình: - B Công an là u m i qu n lý Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010, có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n chương trình, báo cáo t ng h p v k t qu th c hi n c a chương trình. Ch trì xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n các án, d án c th ã ư c phân công trong chương trình theo thNm quy n và theo ch c năng c a B Công an. Hàng năm, ph i h p v i các B , ngành liên quan l p k ho ch v m c tiêu, nhi m v , nhu c u kinh phí và xu t các gi i pháp th c hi n Chương trình; ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch , chính sách, hư ng d n, ôn c, ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010 c a các B , ngành và các a phương liên quan, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Ch trì, ph i h p v i các thành viên trong Ban Ch nhi m Chương trình hư ng d n các B , ngành, oàn th xây d ng các án, d án trình thNm nh, phê duy t theo quy nh, m b o tính th ng nh t gi a các án và d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia.
  6. - Các B , ngành, cơ quan ch trì án và d án có trách nhi m xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành; ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n các án và d án ư c phân công; nh kỳ báo cáo B Công an k t qu th c hi n t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i và phân b ngu n l c cho chương trình; ph i h p v i các B , ngành, t ch c liên quan xây d ng cơ ch , chính sách, qu n lý th c hi n chương trình; ng th i có các gi i pháp v cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c th c hi n chương trình. - B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí ngân sách cho các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n các án, d án c a chương trình theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c; ch trì, ph i h p v i các B , ngành và cơ quan liên quan hư ng d n n i dung chi, nh m c chi i v i các án, d án c a chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010; t ng h p quy t toán kinh phí th c hi n chương trình, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: + Th ng nh t qu n lý ngu n l c, i u hành, t ch c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chương trình; l ng ghép và ph i h p v i các chương trình, ngu n l c và các d án do a phương qu n lý, tránh ch ng chéo; t ch c huy ng các ngu n l c c a a phương b sung cho vi c th c hi n Chương trình này. + Phân công, phân c p trách nhi m c a t ng c p và các ban, ngành cùng c p trong vi c t ch c th c hi n chương trình theo nguyên t c tăng cư ng phân c p và cao tinh th n trách nhi m cho cơ s . + Ch o l ng ghép có hi u qu các chương trình, d án trên a bàn; thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c qu n lý th c hi n chương trình và th c hi n ch báo cáo hàng năm. + Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm có trách nhi m giúp Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010; l ng ghép có hi u qu v i các chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n m i dâm. - ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên tham gia th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010 ti p t c tri n khai ho t ng có hi u qu phong trào "Xây d ng xã, phư ng lành m nh không có t n n ma túy", ánh giá các mô hình hi u qu nhân r ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Trương Vĩnh Tr ng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TWMTTQ Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b). A.
Đồng bộ tài khoản