intTypePromotion=3

Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 158/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU I U CH NH K HO CH KINH PHÍ VÀ DANH M C CÁC D ÁN, HO T NG, H NG M C TRI N KHAI NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH S NGHI P NĂM 2006 CHO S BƯU CHÍNH, VI N THÔNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 32/2005/NQ-H ND ngày 02 tháng 12 năm 2005 c a H i ng nhân dân thành ph v tình hình th c hi n ngân sách thành ph năm 2005, d toán thu chi ngân sách thành ph năm 2006 và Ngh quy t s 34/2005/NQ-H ND ngày 26 tháng 12 năm 2005c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2006; Căn c Quy t nh s 210/2005/Q -UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2006; Căn c Quy t nh s 57/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch kinh phí và danh m c các d án, ho t ng, h ng m c tri n khai ng d ng công ngh thông tin s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p năm 2006 cho S Bưu chính, Vi n thông; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 9514/STC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2006, QUY T NNH : i u 1. Giao ch tiêu i u ch nh k ho ch kinh phí và danh m c các d án, ho t ng, h ng m c tri n khai ng d ng công ngh thông tin s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p năm 2006 cho S Bưu chính, Vi n thông là 31.534 (ba mươi m t nghìn, năm trăm ba mươi b n) tri u ng (theo danh m c B, C ính kèm) như sau: Danh m c S lư ng Kinh phí 1- Danh m c B: các d án tri n khai ng 12 d án 550 tri u ng; d ng Công ngh thông tin trong qu n lý Nhà nư c g m: - Nhóm d án gi m kinh phí 8 d án 550 tri u ng; - Nhóm d án ngưng th c hi n 4 d án Không ng.
  2. 2- Danh m c C: các ho t ng và h ng m c 64 ho t ng 30.986 tri u ng; tri n khai ng d ng Công ngh thông tin và h ng m c trong qu n lý Nhà nư c g m: - Nhóm gi m kinh phí 39 ho t ng 14.300 tri u ng; và h ng m c - Nhóm tăng kinh phí 08 ho t ng 10.194 tri u ng; và h ng m c - Nhóm m i b sung 15 ho t ng 6.492 tri u ng; và h ng m c - Nhóm ng ng th c hi n 02 ho t ng Không ng. và h ng m c Các d án, các ho t ng và h ng m c khác và Danh m c D không nêu trong Quy t nh này gi nguyên k ho ch kinh phí theo Quy t nh s 57/ 2006/Q -UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, S Bưu chính, Vi n thông không ư c t ý thay i ch tiêu i u ch nh k ho ch kinh phí và danh m c các d án, ho t ng, h ng m c tri n khai ng d ng công ngh thông tin s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p c a y ban nhân thành ph giao năm 2006; trư ng h p có yêu c u thay i ph i trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Bưu chính, Vi n thông và các ơn v làm ch u tư các d án, h ng m c, ho t ng tri n khai ng d ng công ngh thông tin ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - Các Ban H i ng nhân dân TP; - VPH -UB: Các PVP; - T : NCTH; Lưu: VT, (CNN-HH) Nguy n Văn ua

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản