Quyết định số 1586/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định số 1586/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hoá: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy siêu âm mầu 4D, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1586/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HOÁ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1586/Q -UBND Thanh Hóa, ngày 05 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U, H SƠ M I TH U GÓI TH U MUA S M HÀNG HOÁ: CUNG C P VÀ L P T H TH NG MÁY SIÊU ÂM M U 4D, BAN B O V VÀ CHĂM SÓC S C KHO CÁN B T NH THANH HOÁ. CH TNCH UBND T NH THANH HÓA Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa 11, kỳ h p th 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ư c Qu c h i khoá XI thông qua ngày 29/11/2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng; và các quy nh hi n hành khác có liên quan c a Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 249/Q -UBND ngày 29/01/2008 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hóa v vi c: Phê duy t ch trương cho phép Ban B o v chăm sóc s c kh e cán b t nh Thanh Hóa ư c u tư mua s m b sung 01 máy siêu âm m u 4D, nh m tăng cư ng năng l c khám và ch n oán b nh cho cán b ; Quy t nh s 990/Q - UBND ngày 18/4/2008 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hóa v vi c phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t u tư trang b máy siêu âm màu 4D, Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá; và Quy t nh s 1344/Q -UBND ngày 19/5/2008 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hoá v vi c phê duy t giao k ho ch v n u tư phát tri n năm 2008; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t nh Thanh Hóa t i văn b n s 721/SKH T-T ngày 02/6/2008 v vi c: "Báo cáo k t qu th m nh và ngh phê duy t k ho ch u th u (KH T), h sơ m i th u (HSMT) gói th u mua s m hàng hóa: Cung c p và l p t h th ng siêu âm màu 4D t i Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hóa", QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch u th u, H sơ m i th u gói th u mua s m hàng hoá: Cung c p và l p t h th ng máy siêu âm m u 4D, Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá; v i các n i dung c th như sau:
  2. I. K HO CH U TH U: 1. Phân chia gói th u: Toàn b giá tr thi t b h th ng máy siêu âm màu 4D ã ư c Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá phê duy t d toán t i Quy t nh s 45 Q /BV, CSSK ngày 22/5/2008, có t ng giá tr là: 1.848.000.000,0 ng (M t t , tám trăm b n mươi tám tri u ng) là 01 gói th u. 2. N i dung c a gói th u: 2.1. Tên gói th u: Cung c p và l p t h th ng máy siêu âm màu 4D cho Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá. 2.2. Giá gói th u: 1.848,0 tri u ng. (M t t , tám trăm b n mươi tám tri u ng); B ng giá d toán ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 45 Q /BV, CSSK ngày 22/5/2008 c a Trư ng Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá. 2.3. Ngu n v n: V n u tư phát tri n c a t nh - k ho ch năm 2008, ã ư c Ch t ch UBND t nh Thanh Hoá phê duy t giao k ho ch v n t i Quy t nh s 1344/Q - UBND ngày 19/5/2008. 2.4. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u: a) Hình th c l a ch n nhà th u: ây là gói th u mua s m thi t b y t có yêu c u cao v k thu t và có tính ch t chuyên ngành h p ch có m t s nhà th u có kh năng cung c p áp ng, theo các qui nh hi n hành v u th u, ư c phép áp d ng hình th c u th u h n ch . Vì v y, th ng nh t như ngh c a S K ho ch và u tư là l a ch n hình th c u th u h n ch . b) Phương th c u th u: u th u m t túi h sơ. 2.5. Th i gian l a ch n nhà th u: Sau khi có KH T và HSMT ư c duy t. 2.6. Hình th c h p ng: H p ng tr n gói. 2.7. Th i gian th c hi n h p ng: 60 ngày (Sáu mươi ngày), k t ngày ký h p ng. II. H SƠ M I TH U: Th ng nh t n i dung HSMT gói th u trên c a S K ho ch và u tư trình; g m nh ng n i dung cơ b n sau: 1. Ph n thuy t minh: 59 trang, bao g m: - Thư m i th u. - Ch d n i v i nhà th u.
  3. - B ng d li u u th u. - Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u. - Bi u m u d th u. - Yêu c u v cung c p và l p t. - Yêu c u v h p ng và bi u m u h p ng. - B ng thi t b m i th u. 2. Tiêu chu n ánh giá h sơ d th u: 2.1. ánh giá sơ b : HSDT c a nhà th u sau khi ki m tra tính h p l và y , áp ng yêu c u c a HSMT ư c ánh giá theo 2 tiêu chí " t " ho c " Không t " theo 03 n i dung sau: a) Kinh nghi m: Nhà th u ph i có 03 năm kinh nghi m trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh thi t b y t , trong ó th c hi n ít nh t 01 h p ng có quy mô và tính ch t k thu t tương t như gói th u này. b) Năng l c chuyên môn: - Nhà th u có lĩnh v c s n xu t kinh doanh chính phù h p v i yêu c u c a gói th u. - Chuyên gia, k sư, công nhân k thu t ph i có v s lư ng, ch t lư ng th c hi n h p ng. c) Năng l c tài chính: - Doanh thu trung bình ba năm g n ây t ít nh t 5,0 t ng/năm. - V n lưu ng và tín d ng vay ngân hàng th c hi n h p ng. - L i nhu n sau thu t ng năm trong 03 năm g n ây > 0. HSDT c a nhà th u " t " 03 n i dung trên ư c xem xét, ánh giá chi ti t. 2.2. ánh giá chi ti t: a) ánh giá v m t k thu t: ánh giá theo phương pháp ch m i m (thang i m 100), như sau: - Ph m vi cung c p: 12 i m. - Các thông s k thu t c a thi t b : 60 i m.
  4. - Các yêu c u v b o hành: 5 i m. - Các gi i pháp k thu t cung ng và l p t thi t b : 5 i m. - ào t o và chuy n giao công ngh : 5 i m. - D ch v sau bán hàng: 8 i m. - Ti n th c hi n: 5 i m. (Chi ti t tiêu chu n ánh giá v m t k thu t th ng nh t như ã nêu trong HSMT). Nhà th u có HSDT t ³ 80 i m ư c ch n vào danh sách ng n xác nh giá ngh trúng th u. b) Xác nh giá ngh trúng th u: - Nhà th u thu c danh sách ng n, có giá d th u sau s a l i, hi u ch nh sai l ch th p nh t s ư c x p th nh t và ư c ki n ngh trúng th u. - Giá ngh trúng th u không ư c l n hơn giá gói th u ã duy t. i u 2. 1. Trư ng Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá (Ch u tư) căn c vào n i dung phê duy t t i i u 1 Quy t nh này, có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n u th u theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ch u trách nhi m trư c Pháp lu t Nhà nư c và Ch t ch UBND t nh v các quy t nh có liên quan c a mình. 2. Các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Y t , theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m gi I quy t các công vi c có liên quan n ngành; ng th i hư ng d n, ph i h p v i Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá trong quá trình tri n khai th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Thanh Hoá, Trư ng Ban B o v và chăm sóc s c kho cán b t nh Thanh Hoá, Th trư ng các ngành và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 Q ( th c hi n); - Ch t ch, các PCT UBND t nh. - Lưu: VT, KTTC 208123 (12).
  5. Chu Ph m Ng c Hi n
Đồng bộ tài khoản