intTypePromotion=1

Quyết định số 1589/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 1589/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Bảo tồn, tôn tạo đền Sòng Sơn – phường Bắc Sơn thị xã Bỉm Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1589/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THANH HOÁ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1589/Q -UBND Thanh Hoá, ngày 05 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH B I THƯ NG, H TR TÁI NNH CƯ TH C HI N D ÁN: B O T N, TÔN T O N SÒNG SƠN – PHƯ NG B C SƠN THN XÃ B M SƠN. CH TNCH UBND T NH THANH HOÁ Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t t ai; Ngh nh 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Ngh nh s : 197/2004/N - CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Quy t nh s : 1048/Q -UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a UBND t nh v ơn giá b i thư ng thi t h i v tài s n trong gi i phóng m t b ng; Căn c Quy t nh s : 4238/2007/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a UBND t nh v vi c quy nh giá các lo i t năm 2008; Theo ngh c a S Tài chính Thanh Hoá t i t trình s : 1206/TTr-STC ngày 02 tháng 6 năm 2008 v vi c ngh phê duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n d án: B o t n, tôn t o n Sòng Sơn – phư ng B c Sơn th xã B m Sơn, QUY T NNH: i u 1. Duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n d án: B o t n, tôn t o n Sòng Sơn – phư ng B c Sơn th xã B m Sơn; c th như sau: 1. M c tiêu d án: B o t n, tôn t o n Sòng Sơn th xã B m Sơn - t nh Thanh Hóa 2. Quy mô m c nh hư ng: a) Di n tích t thu h i: 22.849 m2 g m: - t xây d ng công trình văn hóa ( n Sòng Sơn): 12.689 m2 - t công chưa s d ng: 9.410 m2 - t c a h gia ình, cá nhân: 750 m2 b) i tư ng b nh hư ng: 10 i tư ng - H gia ình, cá nhân: 06 h - Cơ quan, t ch c: 04
  2. 3. Phương án b trí tái nh cư: - i tư ng b nh hư ng thu c h gia ình, cá nhân: 03 h ph i di chuy n; 01 h ã có t và 02 còn t không ph i di chuy n. - Phương án b trí tái nh cư khu dân cư t i khu ph 4,5 phư ng B c Sơn b ng hình th c giao t có thu ti n s d ng t. 4. Khái toán kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư: T ng khái toán kinh phí là: 4.052.395.418 ng (B n t , không trăm năm mươi hai tri u, ba trăm chín lăm nghìn, b n trăm mư i tám ng), có chi ti t kèm theo. 5. Ngu n kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư: Theo Quy t nh s 783/Q -UBND năm 2008 c a UBND th xã B m Sơn quy t nh phê duy t Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình B o t n, tôn t o n Sòng Sơn th xã B m Sơn – Thanh Hóa. 6. Cơ ch và ti n th c hi n: - Phương án t ng th b i thư ng, h tr tái nh cư ngh phê duy t là cơ s cho vi c thu h i t và ti n hành GPMB th c hi n d án theo quy nh. Giá tr th c t chi tr b i thư ng, h tr tái nh cư cho t ng i tư ng s ư c xác nh d a trên cơ s s li u ki m kê th c t và d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. -H i ng b i thư ng GPMB UBND th xã B m Sơn có trách nhi m: Thông báo công khai v phương án t ng th và chính sách BT GPMB cho các i tư ng b nh hư ng ư c bi t th c hi n khi có quy t nh thu h i t. - Ti n th c hi n: Trong Quý II năm 2008. i u 2. Các S , Ngành: Tài chính, K ho ch & u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, UBND Th xã B m Sơn theo ch c năng nhi m v ư c giao, t ch c th c hi n các n i dung công vi c liên quan n ngành mình, m b o d án tri n khai úng ti n . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Tài chính, K ho ch & u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Ch t ch UBND Th xã B m Sơn; Th trư ng các ơn v , cá nhân liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 Q ; - CTUBND t nh ( Báo cáo); - Lưu: VT, KTTC. GPMB 8111. Chu Ph m Ng c Hi n KHÁI TOÁN KINH PHÍ B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ
  3. D án: B o t n - Tôn t o khu v c n Sòng phư ng B c Sơn th xã B m Sơn Kèm theo Quy t nh s : 1589 /Q -UBND ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a Ch t ch UBND t nh vt: ng Phân S TT H ng m c vt ơn giá Thành ti n lo i lư ng A KINH PHÍ B I THƯ NG I B i thư ng cây c i - hoa màu 40.037.907 1 Nhãn có qu t 4-6 năm Cây D 49 256.859 12.586.091 2 Nhãn có qu n 3 năm Cây C 42 164.390 6.904.380 3 Kh có qu t 4-6 năm Cây D 2 68.324 136.648 4 Xoài có qu t 4-6 năm Cây D 2 136.647 273.294 5 Cau ăn qu Cây C 10 143.841 1.438.410 6 u có qu Cây B 7 43.153 302.071 7 Na có qu t 4-6 năm Cây D 10 68.837 688.370 8 Na có qu n 3 năm Cây C 15 35.958 539.370 9 i Cây D 2 44.178 88.356 10 Mít có qu n 3 năm Cây C 5 220.898 1.104.490 Phư ng, bàng, hoa s a, b ch àn, xà c 11 phi > 70cm Cây 12 589.200 7.070.400 Phư ng, bàng, hoa s a, b ch àn, xà c 12 phi 70cm Cây 103 31.440 3.238.320 13 Bư i không di chuy n Cây B 5 38.017 190.085 14 Bư i có qu t 4-6 năm Cây D 6 176.720 1.060.320 15 Hoa gi y + Tigôn m2 B 13 21.105 274.365 16 Dâu da Cây D 6 44.178 265.068 17 D a c nh + Trà c nh Cây B 10 28.125 281.250 18 Thanh long Cây D 1 68.837 68.837 19 Tre Cây B 70 7.192 503.440 20 Chu i Cây B 60 43.153 2.589.180 21 inh lăng Cây B 9 28.125 253.125 22 Ch u c nh di chuy n Công 3 60.679 182.037 II B i thư ng tài s n v t ki n trúc 1.615.366.570 a B i thư ng cho các h Nhà : tư ng xây g ch 220, mái BTCT t i 1 ch , khung c t bêtông ch u l c m2 1,15 112 1.474.000 189.851.200 Nhà : tư ng xây g ch 220, mái l p ngói 2 m2 1,1 614 1.025.000 692.510.500 3 Nhà : tư ng xây 110, mái l p m2 1,1 82,5 951.000 86.303.250
  4. fiproximăng Bán bình: Không xây tư ng mái l p 4 prôximăng m2 1 215 79.700 17.095.650 5 Bán bình: C t s t, vì kèo s t, mái l p tôn m2 1,1 102 564.000 63.280.800 Tư ng rào: xây g ch ch , dày 110, b 6 tr , trát hoàn ch nh m2 211,5 105.000 22.207.500 7 Sân láng ximăng cát, n n bêtông g ch v m2 220,9 33.000 7.289.700 8 Cánh c ng s t: Sơn hoàn ch nh m2 22 243.000 5.346.000 Gi ng nư c: g m 2 gi ng m2 9 B ng b ng - Kh i lư ng ào gi ng: KT * 3,14x10x0,5x0,5x2 m3 15,7 59.000 926.300 Kh i lư ng bê tông ng gi ng: KT * 3,14x12x0,8 ( 0,5*0,5-0,4*0,4 ) m3 2,713 590.000 1.600.670 10 Thi t b di chuy n ư ng ng nư c: ng k m phi 27 m 180 25.000 4.500.000 i n tho i bàn máy 4 325.000 1.300.000 Công tơ i n H p 4 350.000 1.400.000 B xí x m B 5 140.000 700.000 ư ng dây i n lo i ti t di n >= 6mm m 340 3.600 1.224.000 b Khu Nhà ngh phư ng B c Sơn Tư ng xây g ch dày 220, trát v a quét vôi các màu, mái BTCT t i ch , n n lát m2 1,15 120 1.474.000 203.412.000 g ch CERAMIC c Khu công an phư ng B c Sơn Nhà xây tư ng dày 220, c t bêtông ch u 1 m2 1,1 72 1.025.000 81.180.000 l c, mái ngói , n n lát g ch Trung Qu c Nhà xe, tư ng xây 110, l p proximăng, 2 m2 1 48 896.000 43.008.000 n n láng v a XMC, n n bêtông g ch v Sân th thao: Láng v a XMC, n n bêtông 3 m2 56 33.000 1.848.000 g ch v 4 Tư ng rào: Xây á m2 62,5 102.000 6.375.000 d Nhà tr Tư ng xây 220, mái l p ngói m2 1,1 163,2 1.025.000 184.008.000 III B i thư ng v t 2.119.344.747 1 t m2 750 2.800.000 2.100.000.000 2 H tr công khai hoang m2 2.257 8.571 19.344.747 IV H tr di chuy n H 3 3.000.000 9.000.000 C ng b i thư ng, h tr 3.783.749.224 B KINH PHÍ T CH C TH C HI N 75.674.984 C KINH PHÍ D PHÒNG (5%) 192.971.210
  5. T ng c ng 4.052.395.418

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản