Quyết định số 159-BKH/KCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 159-BKH/KCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159-BKH/KCN về việc uỷ quyền cho BQL các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM trong việc thi hành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các KCN, KCX do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159-BKH/KCN

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159-BKH/KCN Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 1997 QUY T NNH V VI C U QUY N CHO BAN QU N LÝ CÁC KHU CH XU T, KHU CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH TRONG VI C HÌNH THÀNH D ÁN; TI P NH N, TH M NNH H SƠ D ÁN; C P, I U CH NH, THU H I GI Y PHÉP U TƯ VÀ QU N LÝ HO T NG CÁC D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; Căn c Quy t nh s 07/KCN ngày 16 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c u quy n các Ban qu n lý khu công nghi p c p Gi y phép u tư; QUY T NNH i u 1. 1. Ban qu n lý các khu ch xu t, khu công nghi p thành ph H Chí Minh (sau ây g i là Ban qu n lý) là u m i hư ng d n các nhà u tư vào các khu công nghi p, khu ch xu t ho t ng theo Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph trên a bàn lãnh th thành ph H Chí Minh. H sơ d án u tư ư c l p theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2- U quy n Ban qu n lý ti p nh n h sơ c a các d án u tư nư c ngoài u tư vào các khu công nghi p và các d án u tư vào khu ch xu t nói trên và thNm nh, c p Gi y phép u tư cho các d án áp ng các i u ki n quy nh t i Quy t nh này. i u 2. Các d án u tư mà Ban qu n lý ư c u quy n c p Gi y phép u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Phù h p v i quy ho ch chi ti t và i u l khu công nghi p ho c khu ch xu t ã ư c phê duy t.
  2. 2. Là d án thu c lĩnh v c công nghi p và d ch v công nghi p có quy mô dư i 40 tri u ôla M , tr nh ng d án thu c nhóm A theo quy nh t i i u 93 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Có t l xu t khNu s n phNm áp ng quy nh do B K ho ch và u tư ban hành trong t ng th i kỳ. 4. Doanh nghi p khu công nghi p, doanh nghi p ch xu t, bên nư c ngoài h p doanh cam k t t b o m nhu c u v ti n nư c ngoài. 5. Thi t b , máy móc và công ngh ph i áp ng các quy nh hi n hành: trư ng h p không áp ng các quy nh ó ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý ngành kinh t - k thu t ch p thu n b ng văn b n trư c khi c p Gi y phép u tư. 6. áp ng yêu c u v b o v môi trư ng, an toàn lao ng và phòng, ch ng cháy, n . i u 3. Vi c thNm nh d án do Ban qu n lý th c hi n v i s ph i h p ch t ch v i S K ho ch và u tư và các cơ quan ch c năng c a a phương theo quy nh t i các i u 83, 92, 94, 96 và 100 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Ban qu n lý có trách nhi m xây d ng Quy ch ph i h p làm vi c v i các cơ quan ch c năng c a a phương, trình U ban nhân dân thành ph H Chí Minh phê duy t và thông báo cho B K ho ch và u tư. i u 4. 1. Ban qu n lý t ch c thNm nh và t quy t nh vi c c p Gi y phép u tư iv i các lo i d án sau: - Các doanh nghi p ch xu t có quy mô v n u tư n 40 tri u ôla M . - Các d án áp ng các quy nh t i i u 2 Quy t nh này và có quy mô n 10 tri u ôla M i v i các doanh nghi p s n xu t công nghi p, n 5 tri u ôla M i v i các doanh nghi p d ch v công nghi p. 2. Th i h n Ban qu n lý thNm nh và c p Gi y phép u tư là 15 ngày k t khi ti p nh n h sơ d án, không k th i gian ch u tư s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép u tư theo yêu c u c a Ban qu n lý. M i yêu c u c a Ban qu n lý i v i nhà u tưv vi c s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép u tư ư c th c hi n trong th i h n 7 ngày k t ngày ti p nh n h sơ d án. Sau 7 ngày, k t ngày Ban qu n lý yêu c u s a i, b sung, n u nhà u tư không tr l i b ng văn b n thì ơn xin u tư kèm theo h sơ d án u tư không còn hi u l c. 3. i v i các d án u tư n m ngoài các quy t nh nêu trên thì trư c khi ra quy t nh, Ban qu n lý có trách nhi m g i tóm t t d án theo hư ng d n kèm theo t i B
  3. K ho ch và u tư; l y ý ki n các B , ngành v nh ng v n thu c thNm quy n c a các B , ngành liên quan mà chưa ư c quy nh c th . Các B , ngành ư c l y ý ki n v d án, k c trư ng h p i u ch nh, tr l i b ng văn b n trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c h sơ d án; quá th i h n ó mà B , ngành không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n d án. i u 5. Gi y phép u tư ư c so n th o theo m u th ng nh t c a B K ho ch và u tư. Trong th i h n 7 ngày k t ngày c p Gi y phép u tư, Ban qu n lý g i Gi y phép u tư v B K ho ch và u tư, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh (b n chính) và B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan (b n sao). i u 6. i v i các d án mà Ban qu n lý không ư c u quy n c p Gi y phép u tư, sau khi ti p nh n, Ban qu n lý gi l i 1 b h sơ (b n sao) và chuy n toàn b s h sơ d án còn l i kèm theo ý ki n c a Ban qu n lý v d án n B K ho ch và u tư t ch c thNm nh và c p Gi y phép u tư theo quy nh t i các i u 93, 94 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph . i u 7. Ban qu n lý hư ng d n các ch u tư tri n khai th c hi n d án; th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng trong các khu công nghi p, khu ch xu t theo các quy nh t i Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. Ban qu n lý th c hi n vi c i u ch nh Gi y phép u tư i v i các d án u tư mà Ban qu n lý ã ư c u quy n c p Gi y phép u tư. Trư ng h p do i u ch nh Gi y phép u tư mà d án tr thành d án nhóm A, thì ph i ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n b ng văn b n trư c khi i u ch nh. Trư ng h p do i u ch nh Gi y phép u tư mà d án vư t quá m c ư c u quy n nhưng v n thu c d án nhóm B, thì ph i ư c B K ho ch và u tư ch p thu n b ng văn b n trư c khi i u ch nh. Ban qu n lý thu h i các Gi y phép u tư mà Ban qu n lý ã c p trong các trư ng h p phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. i u 8. Hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Ban qu n lý t ng h p vi c c p, i u ch nh Gi y phép u tư, tình hình ho t ng c a các doanh nghi p trong các khu công nghi p, khu ch xu t thu c ph m vi qu n lý và g i báo cáo t i B K ho ch và u tư, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam. i u 9. B K ho ch và u tư t o m i i u ki n thu n l i và ki m tra Ban qu n lý th c hi n các vi c ư c u quy n theo úng quy nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Chính ph v vi c u quy n quy nh t i Quy t nh này.
  4. i u 10. Quy t nh này thay th Quy t nh s 76 UB/KCX ngày 23 tháng 5 năm 1995 c a U ban Nhà nư c v h p tác và u tư, nay là B K ho ch và u tư và có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 1997 Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản