Quyết định số 1591/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 1591/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1591/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1591/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1591/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng (T trình s 5693/TTr-BQP ngày 16 tháng 10 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình 1543/TTr-BT KT ngày 14 tháng 11 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho: 1. Công ty Trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên u tư Xây l p và Thương m i 36 thu c Binh oàn 11, T ng c c H u c n, B Qu c phòng; 2. B nh vi n Quân y 268 thu c C c H u c n Quân khu 4, B Qu c phòng; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Qu c phòng, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Qu c phòng; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph , - Lưu: Văn thư, TCCB(3b). 11 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản