Quyết định số 161/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 161/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tưcủa thành phố (đợt 7) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 161/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH B SUNG, I U CH NH DANH M C D ÁN U TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH ( T 7). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 63/2003/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ch tiêu k ho ch v n vay ư c ngân sách h tr lãi vay theo chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3597/KH T-KT ngày 27 tháng 8 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch b sung, i u ch nh ( t 7) các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph (theo danh m c d án ính kèm) ; trong ó, b sung m i 91 d án v i t ng s v n ư c h tr lãi vay 1.228,77 t (m t ngàn hai trăm hai mươi tám t , b y trăm b y mươi tri u) ng ; i u ch nh tăng v n cho 26 d án v i t ng s v n ư c h tr lãi vay tăng thêm 288,02 t (hai trăm tám mươi tám t , hai mươi tri u) ng, i u ch nh tăng ho c gi m v n và tăng th i gian h tr lãi vay cho 17 d án v i t ng s v n ư c h tr lãi vay tăng thêm 1,23 t (m t t , hai trăm ba mươi tri u) ng và th i gian h tr lãi vay tăng t 3 n 5 năm lên t 7 n 10 năm, i u ch nh tăng th i gian h tr lãi vay cho 20 d án v i th i gian h tr lãi vay tăng t 3 n 5 năm lên t 7 n 10 năm.
  2. i u 2.- Giám c các S qu n lý chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, ch u tư d án có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài thNm quy n gi i quy t c a các S và y ban nhân dân các qu n-huy n. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Y t , Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Th d c- Th thao, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m th c hi n Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : các PVP, - Các T T, B, VX, TM, CNN T TH (4b) - Lưu (TH/LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản