Quyết định số 1626/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành giao thông vận tải quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 1626/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành giao thông vận tải quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1626/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành giao thông vận tải quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1626/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành giao thông vận tải quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1626/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1626/1999/Q -BGTVT NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH M T S QUI NNH TRONG CÔNG TÁC U TH U XÂY L P I V I CÁC D ÁN U TƯ THU C NGÀNH GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Qui ch u th u ư c ban hành theo Ngh nh s 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph và Ngh nh s 93/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Qui ch u th u; Xét tình hình th c t th c hi n Qui ch u th u xây l p trong ngành GTVT, nâng cao ch t lư ng t ch c u th u m b o tuy n ch n ư c nhà th u v a áp ng yêu c u ch t lư ng và ti n thi công xây l p v a ti t ki m h giá thành nhưng v n duy trì và phát tri n năng l c c a nhà th u; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành "M t s qui nh trong công tác u th u xây l p i v i các d án u tư thu c ngành Giao thông v n t i qu n lý" kèm theo quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các qui nh trư c ây trái v i nh ng qui nh này ub h yb . i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng các v thu c B , C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Chánh thanh tra B , C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành, T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t nam, T ng giám c các Ban QLDA tr c thu c B , T ng giám c các T ng công ty, công ty tr c thu c B , Giám c các S GTVT và th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành GTVT có trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) M T S QUI NNH TRONG CÔNG TÁC U TH U XÂY L P I V I CÁC D ÁN U TƯ THU C NGÀNH GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1626/1999/Q -BGTVT ngày 06 /7/1999) i u 1:V vi c phân chia gói th u: Gói th u là căn c t ch c u th u và xét th u. Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i h p lý, ph i m b o s ng b v m t k thu t công ngh và trình t th c hi n các h ng m c trong d án m b o kh năng khai thác s d ng ngay sau khi hoàn thành gói th u. Không chia d án thành các gói th u quá nh ( tr m t s trư ng h p c bi t). D án ư c phân chia thành các gói th u theo qui mô v n như sau: a. D án nhóm C: 1 n 2 gói th u. D án có t ng m c u tư dư i 15 t chia thành 1 gói th u. b. D án nhóm B: các gói th u có giá tr ít nh t kho ng 30 t ng. c. D án nhóm A: các gói th u có giá tr ít nh t kho ng 50 t ng. i u 2: V vi c l a ch n nhà th u khi ti n hành sơ tuy n ho c ưa vào danh sách ng n: 1- S lư ng nhà th u tham d u th u sau khi sơ tuy n ( i v i hình th c u th u r ng rãi) ho c ư c l a ch n ưa vào danh sách ng n ( i v i hình th c u th u h n ch ) không ư c ít hơn 4 nhà th u và không ư c nhi u hơn 8 nhà th u. 2- Vi c l a ch n nhà th u ưa vào danh sách ng n, iv i u th u h n ch : Tùy theo qui mô gói th u và m c ph c t p v m t k thu t c a công trình m i các nhà th u có năng l c và cùng chuyên ngành tham d u th u. C th như sau: a. i v i các gói th u thu c d án nhóm A: t ch c u th u cùng c p t ng công ty và liên danh các công ty. b. i v i các gói th u thu c d án nhóm B: t ch c u th u cùng c p công ty ho c cùng c p t ng công ty và liên danh các công ty. c. i v i các gói th u thu c d án nhóm C: t ch c u th u cùng c p công ty. d. T ng công ty và công ty thành viên c a mình không ư c c l p d th u trong cùng m t gói th u.
  3. e. Không ư c t ch c u th u mà t t c các nhà th u tham d trong m t gói th u u là các công ty trong cùng 1 T ng công ty. 3- Khi ti n hành sơ tuy n ho c l a ch n danh sách ng n ph i qui nh tiêu chuNn ưu tiên theo s năm, s lư ng công trình t ch t lư ng t t và s lư ng công trình tương t ã và ang th c hi n cho ngành giao thông v n t i t i Vi t nam nh m m b o ch t lư ng c a các công trình xây d ng chuyên ngành giao thông: a. i v i các công trình thu c d án nhóm A,B và các công trình thu c d án nhóm C có tính ch t chuyên ngành c bi t, yêu c u nhà th u ph i có ít nh t 5 năm tham gia xây d ng chuyên ngành và ph i có công trình tương t ã thi công ư c công nh n là công trình ch t lư ng t t và m b o ti n . b. i v i các công trình thu c d án nhóm C còn l i yêu c u nhà th u ph i có ít nh t 2 năm tham gia xây d ng chuyên ngành giao thông ho c có công trình tương t ã thi công ư c ch u tư xác nh n t ch t lư ng t t và m b o ti n . i u 3: Giá d th u: 1- i v i các doanh nghi p Nhà nư c b o toàn v n c a Nhà nư c và phát tri n năng l c doanh nghi p, khi tính toán giá d th u, nhà th u ph i m b o ch v tính kh u hao phương ti n, thi t b thi công, ch chính sách i v i ngư i lao ng, ch v thu theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và các lo i phí k c l phí giao thông . Trong phương pháp ánh giá th u, bên m i th u ph i nghiên c u xu t gi i pháp thích h p b o tr cho nhà th u Vi t nam có ư c s công b ng v i nhà th u nư c ngoài khi th c hi n ch trương nêu trên. 2- Trong h sơ d th u , các nhà th u b t bu c ph i có phân tích chi ti t ơn giá d th u kèm theo ơn giá ca máy, giá v t li u các lo i n chân công trình có cơ s ánh giá th u ư c h p lý khách quan, 3- Khi xét th u và công nh n trúng th u ngoài các i u ki n ã qui nh, c n ph i xem xét m c kh thi, h p lý v giá c a các h sơ d th u. c bi t c n xem xét k s b t h p lý c a các ơn giá d th u i v i các h ng m c có tính ch t quan tr ng ho c h ng m c có giá tr chi m t tr ng t 15% giá xét th u tr lên ho c các h ng m c có kh năng phát sinh l n do i u ki n kh o sát ban u chưa lư ng h t (như vét bùn, n o vét dư i áy sông, bi n, x lý n n y u v.v...) 4- i v i d án s d ng v n trong nư c, Nhà th u t cân i các chi phí ph c v t o i u ki n thu n l i cho tư v n giám sát làm vi c t i hi n trư ng phân b trong giá d th u c a mình m t cách thích h p. 5- Các qui nh nêu trên ph i ư c nêu rõ trong h sơ m i th u và ư c c th hóa trong phương pháp ánh giá ho c b ng tiêu chuNn i m ánh giá. Tiêu chuNn ánh giá ph i ư c công b trư c khi m th u. i u 4:V th u ph
  4. 1- Trư ng h p có s d ng nhà th u ph , nhà th u chính ph i gi i thi u b ng văn b n trong h sơ d th u và ch u trách nhi m v các nhà th u ph cùng tham gia. Nhà th u ph cũng ph i có tư cách pháp nhân, năng l c tương ng v i ph n công vi c ư c giao. T ng giá tr công vi c do các nhà th u ph m nh n không ư c vư t quá 50% giá tr h p ng và ph i có văn b n giao nhi m v c th c a nhà th u chính cho t ng nhà th u ph . 2- Nhà th u chính ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c Ch u tư và pháp lu t v ch t lư ng và ti n thi công công trình thu c ph m vi h p ng xây d ng. Vi c thay i nhà th u ph ph i ư c Ch u tư ch p thu n. i u 5: V liên danh 1- Trong trư ng h p liên danh d th u, t t c các nhà th u tham gia liên danh ph i có tư cách pháp nhân và năng l c. ơn d th u do 1 i di n c a nhà th u ng u liên danh có gi y y quy n h p pháp ng tên. M i liên danh ch ư c n p 1 ơn d th u cho 1 gói th u . Gi y y quy n ngư i ng u liên danh ho c th a thu n liên danh ph i ư c công ch ng xác nh n. 2- M i liên danh không ư c có quá 3 thành viên. M i nhà th u ch u c tham gia vào 1 liên danh trong 1 gói th u. 3- Nhà th u ng u liên danh ph i là m t ng th u h p pháp c a gói th u ó, th c s có năng l c xây l p, năng l c i u hành thi công xây l p gói th u và ư c m nh n ph n kh i lư ng công vi c theo t l qui nh sau: * l n hơn 50% giá tr gói th u, n u liên danh có 2 thành viên; * l n hơn 35% giá tr gói th u, n u liên danh có 3 thành viên. 4- Các thành viên còn l i trong liên danh ph i m nh n kh i lư ng công vi c có giá tr ít nh t b ng 25% giá tr gói th u. 5- Trong h sơ d th u ph i có b n cam k t gi a các thành viên c a liên danh (th a thu n liên danh) c a các thành viên trong liên danh th u. Th a thu n liên danh ph i qui nh rõ nhà th u ng u liên danh, t l óng góp trong liên danh, phân chia l i nhu n, phân chia kh i lư ng công vi c, phân rõ trách nhi m và quy n h n c a t ng thành viên trong liên danh. Liên danh không ư c thay i t l công vi c ư c phân công c a m i thành viên qui nh trong h p ng liên danh, tr khi có s ch p thu n c a Ch u tư. 6- T t c các thành viên trong liên danh ph i cùng nhau ch u trách nhi m chung v t t c các nghĩa v ph i m ương trong quá trình th c hi n h p ng, k c nh ng công vi c ư c b sung. Nhà th u ng u liên danh ch u trách nhi m trư c ch u tư v m i công vi c, m i giao d ch có liên quan n vi c th c hi n gói th u.
  5. 7- Ngư i ng u liên danh có quy n i u ng phương ti n, thi t b , nhân l c, ti n v n (k c v n ng trư c) trong liên danh m b o ch t lư ng và ti n th c hi n gói th u. i u 6: V dàn x p th u, mua bán th u 1- Nghiêm c m các nhà th u dàn x p th u khi tham gia d th u 2- C m bán l i th u sau khi trúng th u. Vi c giao l i công vi c cho nhà th u không có tên trong danh sách nhà th u ã ăng ký trong h sơ d th u ho c cho nhà th u ph chưa ư c ch u tư ch p thu n ư c hi u là bán th u. i u 7:Trách nhi m ch u tư 1- Các ch u tư ph i nghiêm túc th c hi n các qui nh hi n hành c a i u l qu n lý u tư và xây d ng, Qui ch u th u, các văn b n pháp qui c a các B , ngành liên quan trong công tác qu n lý u th u và các qui nh v u th u c a các t ch c tài tr qu c t ( i v i các d án s d ng v n nư c ngoài). 2- Không ư c t ch c u th u khi d án chưa ư c ghi k ho ch v n. 3- Không cho phép phát hành h sơ m i th u khi h sơ thi t k k thu t và h sơ m i th u chưa ư c duy t. i u 8:Ph m vi áp d ng 1- Nh ng qui nh này ư c áp d ng i v i các d án ư c u tư b ng ngu n v n Nhà nư c theo qui nh trong i u l qu n lý u tư và xây d ng do B Giao thông v n t i qu n lý. 2- i v i d án u tư b ng ngu n v n ODA, n u có qui nh khác bi t s ư c th c hi n theo qui nh c a Hi p nh ã ký gi a Chính ph Vi t nam v i t ch c tài tr nư c ngoài . i u 9: i u kho n thi hành 1- Các trư ng h p c bi t trái v i qui nh nêu trong văn b n này ph i ư c B trư ng B Giao thông v n t i cho phép. 2- Nh ng qui nh trư c ây trái v i b n qui nh này u b bãi b . 3- Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c báo cáo B Giao thông v n t i gi i quy t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản